{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregels aanbesteding van werken

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 15 augustus 2004. U leest nu de tekst die gold op 14 augustus 2004.
Beleidsregels aanbesteding van werken
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Defensie;
Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluiten:
Artikel 1
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:
a. de opdrachtgever:
de Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat of de Minister van Defensie;
b. het werk:
het uit te voeren werk, eventueel met inbegrip van het ontwerp en de leveringen die ingevolge de overeenkomst van aanneming moeten worden verricht;
c. de openbare aanbesteding:
de aanbesteding welke algemeen bekend wordt gemaakt en waarbij een ieder kan inschrijven;
d. de aanbesteding met voorafgaande selectie:
de aanbesteding welke algemeen bekend wordt gemaakt, en waarbij een ieder zich als gegadigde kan aanmelden, doch voor welke slechts een of meer gegadigden tot inschrijving kunnen worden uitgenodigd;
e. de onderhandse aanbesteding:
de aanbesteding waarvoor een beperkt aantal van ten minste twee natuurlijke of rechtspersonen tot inschrijving wordt uitgenodigd;
f. de onderhandse aanbesteding na selectie:
de aanbesteding waarbij een beperkt aantal van ten minste twee natuurlijke of rechtspersonen in de gelegenheid wordt gesteld deel te nemen aan een selectie, waarna een of meer van hen tot inschrijving kunnen worden uitgenodigd;
g. de gunning uit de hand:
de opdracht tot het uitvoeren van het werk zonder dat daaraan een aanbesteding is voorafgegaan;
h. richtlijn 93/37/EEG:
richtlijn nr. 93/37/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken (PbEG L 199), naar de tekst zoals deze is gewijzigd bij richtlijn nr. 97/52/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 1997 (PbEG L 328).
1.
Werken waarvan het geraamde bedrag minder bedraagt dan het aantal rekeneenheden, genoemd in artikel 6, eerste lid, van richtlijn 93/37/EEG, alsmede werken als bedoeld in artikel 5 van die richtlijn worden opgedragen nadat daartoe een openbare aanbesteding of een aanbesteding met voorafgaande selectie is gehouden.
2.
Van het houden van een openbare aanbesteding of een aanbesteding met voorafgaande selectie als bedoeld in het eerste lid kan worden afgezien, indien:
a. zich een van de gevallen voordoet als bedoeld in artikel 7, tweede en derde lid, van richtlijn 93/37/EEG, dan wel het een werk betreft als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, van die richtlijn;
b. het een werk betreft voor de uitvoering waarvan het geraamde bedrag minder bedraagt dan € 1.361.340,-;
c. goede gronden doen verwachten dat openbare aanbesteding of aanbesteding met voorafgaande selectie niet in het financieel belang van de staat zal zijn;
d. aan het werk te stellen bijzondere eisen bij openbare aanbesteding of aanbesteding met voorafgaande selectie niet tot hun recht zouden kunnen komen;
e. het werk van zodanige aard is dat toezicht tijdens en keuring na de gereedmaking geen afdoende waarborg van deugdelijkheid verschaffen;
f. een bijzondere aanbieding is ontvangen, waarvan de aanvaarding in het belang van de staat is.
3.
Indien ingevolge het tweede lid wordt afgezien van het houden van een openbare aanbesteding of een aanbesteding met voorafgaande selectie, wordt het werk opgedragen nadat daartoe een onderhandse aanbesteding dan wel een onderhandse aanbesteding na selectie is gehouden.
Artikel 3
Indien het houden van een aanbesteding in de gevallen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, niet mogelijk is of door de opdrachtgever ondoelmatig geoordeeld wordt, wordt geen aanbesteding gehouden en wordt het werk uit de hand gegund.
Artikel 4
Indien voor een werk waarvoor het geraamde bedrag meer dan € 1.361.340,- bedraagt, geen openbare aanbesteding is gehouden, dient uit de op het werk betrekking hebbende bescheiden welke zich onder berusting van de opdrachtgever bevinden, te blijken, om welke redenen de gevolgde wijze van aanbesteden is gekozen of gunning uit de hand heeft plaatsgevonden.
1.
Het Uniform Aanbestedingsreglement 2001 is van toepassing op de wijzen van aanbesteding, genoemd in artikel 1, onderdelen c tot en met f.
2.
Voor werken waarop het Besluit overheidsaanbestedingen van toepassing is, wordt het Uniform Aanbestedingsreglement EG 1991 toegepast, voorzover dit reglement aanvullende bepalingen bevat ten opzichte van het bepaalde in het Besluit overheidsaanbestedingen .
Artikel 6
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 september 2001.
Artikel 7
Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels aanbesteding van werken.
Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 9 mei 2001
De
Staatssecretaris
De
Minister
De
Staatssecretaris