{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Vier eisen met betrekking tot een aanvraag voor verlening of verlenging van een communautaire vergunning
+ Hoofdstuk 2. Termijnen
+ Hoofdstuk 3. Onderzoek
+ Hoofdstuk 4. Gewaarmerkte afschriften
+ Hoofdstuk 5. Binnenlandse vergunning
+ Hoofdstuk 6. Bezwaar en beroep
+ Hoofdstuk 7. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) inzake toepassing van de Wet wegvervoer goederen en verordening 1071/2009/EG ten aanzien van vergunningverlening (Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO)
De NIWO bepaalt, gelet op verordening 1071/2009/EG, artikel 2.8 Wet wegvervoer goederen (WWG), de Regeling wegvervoer goederen en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht het navolgende:
Artikel 1. Eisen aanvraag
Bij een aanvraag voor verlening of verlenging van een communautaire vergunning stelt de NIWO ingevolge artikel 3 van verordening 1071/2009/EG juncto artikel 2.8 WWG vast of door de aanvrager wordt voldaan aan de eisen van:
a. werkelijke en duurzame vestiging;
b. betrouwbaarheid;
c. financiële draagkracht;
d. vakbekwaamheid.
1.
De onderneming moet kunnen beschikken over een reële vestiging in Nederland. Een reële vestiging houdt in dat er sprake is van een werkelijke en duurzame vestiging. Dit is in ieder geval een vestiging met ruimte(n) waarin de documenten inzake de hoofdactiviteiten worden bewaard, met name de boekhoudkundige bescheiden, documenten inzake personeelsbeleid en gegevens over de rij- en rusttijden.
2.
Er wordt een onderzoek verricht naar de reële vestiging wanneer er twijfel bestaat bij een aanvraag voor verlening of verlenging van een communautaire vergunning of nadien. Dit onderzoek kan zowel schriftelijk als ter plaatse worden ingesteld. Ter beoordeling van de reële vestiging kan de NIWO bewijsstukken van de vervoerder verlangen. De NIWO bekijkt de bewijsstukken in onderlinge samenhang.
3.
Zodra de vergunning is verleend of verlengd en gewaarmerkte afschriften worden aangevraagd dienen er één of meer vrachtauto’s ter beschikking van de onderneming te staan, hetzij in volle eigendom, hetzij uit hoofde van een huurkoopovereenkomst of een huur- of lease-overeenkomst. Deze vrachtauto’s moeten zijn ingeschreven, of anderszins in het verkeer zijn toegelaten overeenkomstig de Nederlandse wetgeving.
4.
De NIWO kan vragen om bewijs dat de vrachtauto’s ter beschikking van de onderneming staan. In ieder geval zullen bewijsstukken worden opgevraagd:
a. indien er sprake is van aanwijzingen van fraude;
b. bij substantiële uitbreiding van het wagenpark.
5.
Indien de NIWO vaststelt dat niet langer aan de eis van reële vestiging wordt voldaan, kan er op verzoek van de aanvrager een maximale termijn van zes maanden worden verleend om aan te tonen dat er sprake is van een reële vestiging.
6.
De in lid 5 bedoelde termijn vangt bij een aanvraag voor verlenging van een communautaire vergunning aan met ingang van de dag na die waarop een communautaire vergunning expireert.
7.
Indien de in lid 5 bedoelde termijn wordt verleend, wordt een communautaire vergunning geacht te zijn verlengd voor die termijn en stelt de NIWO de aanvrager in het bezit van gewaarmerkte, tijdelijke afschriften.
1.
De onderneming en de vervoersmanager moeten voldoen aan de eis van betrouwbaarheid.
2.
De betrouwbaarheid van natuurlijke personen en rechtspersonen wordt aangetoond met een Verklaring Omtrent het Gedrag voor de functie van wegvervoerondernemer goederenvervoer. Voor natuurlijke personen wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag voor natuurlijke personen overgelegd. Voor rechtspersonen wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen overgelegd.
3.
De NIWO kan tussentijds de overlegging van een Verklaring Omtrent het Gedrag opvragen, indien daartoe aanleiding is. Daarvan zal in ieder geval sprake zijn indien de inbreng van de vakbekwaamheid wijzigt dan wel de samenstelling van de directie of het bestuur.
4.
Indien de NIWO vaststelt dat de onderneming niet meer voldoet aan de eis van betrouwbaarheid, kan er op verzoek van de aanvrager een maximale termijn van zes maanden worden verleend om aan de eis van betrouwbaarheid te voldoen. De termijn van zes maanden kan met drie maanden worden verlengd bij overlijden of lichamelijke ongeschiktheid. Hiertoe dient een afschrift van de overlijdensakte of een medische verklaring te worden overgelegd.
5.
De in lid 4 bedoelde termijn vangt bij een aanvraag voor verlenging van een communautaire vergunning aan met ingang van de dag na die waarop een communautaire vergunning expireert.
6.
Indien de in lid 4 bedoelde termijn wordt verleend, wordt een communautaire vergunning geacht te zijn verlengd voor die termijn en stelt de NIWO de aanvrager in het bezit van gewaarmerkte, tijdelijke afschriften.
7.
In afwijking van de vorige leden heeft de NIWO de bevoegdheid om de vervoerder of de vervoersmanager onbetrouwbaar te verklaren, indien er jegens de vervoersmanager of de vervoersonderneming een onherroepelijke veroordeling of sanctie wegens een van de zeer ernstige inbreuken van de communautaire wetgeving als bedoeld in bijlage IV van de verordening 1071/2009/EG is opgelegd.
1.
De vervoerder dient ter voldoening aan de eis van financiële draagkracht te beschikken over kapitaal en reserves van € 9.000,– wanneer slechts één vrachtauto wordt gebruikt en € 5.000,– voor iedere volgende vrachtauto.
2.
Bij een aanvraag voor verlening van een communautaire vergunning wordt als kapitaal en reserves aangemerkt het beschikbaar risicodragend eigen vermogen en/of een bankgarantie.
3.
Bij een aanvraag voor verlenging van een communautaire vergunning wordt als kapitaal en reserves aangemerkt het beschikbare risicodragend vermogen, bestaande uit het eigen vermogen, vermeerderd met een ten opzichte van alle andere schulden achtergestelde lening, en/of een bankgarantie. De achtergestelde lening dient te voldoen aan de eisen die de NIWO hieraan stelt en dient te worden aangetoond door overlegging van de schriftelijke overeenkomst van geldlening.
4.
De vervoerder toont zijn financiële draagkracht aan door overlegging van een (openings)balans, dan wel een tussentijdse balans met een vermogensopstelling, of wel de jaarcijfers, voorzien van een verklaring, inhoudende dat de waardering van het beschikbare risicodragend vermogen is geschied volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd en dat dit vermogen voldoet aan de in lid 1 gestelde eisen. De NIWO kan in bijzondere gevallen ter onderbouwing bij deze verklaring achterliggende stukken eisen.
5.
De in lid 4 bedoelde verklaring kan worden afgegeven door een accountant aangesloten bij:
a. Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA),
b. Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), of
c. Register Belastingadviseurs (waartoe het College Belastingadviseurs en de Nederlandse Federatie Belastingadviseurs behoren).
6.
De NIWO kan gedurende de looptijd van een communautaire vergunning, ook steekproefsgewijze, op elk door de NIWO te bepalen moment van een vervoerder verlangen zijn financiële draagkracht aan te tonen.
7.
De NIWO zal tussentijds van een vervoerder verlangen zijn financiële draagkracht aan te tonen, in de volgende gevallen:
a. bij substantiële uitbreiding van het wagenpark;
b. indien eigen onderzoek of onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu daartoe aanleiding geeft.
8.
Indien de NIWO vaststelt dat niet langer aan de eis van financiële draagkracht wordt voldaan, kan er op verzoek van de aanvrager een maximale termijn van zes maanden worden verleend om wederom te voldoen aan de eis van financiële draagkracht, mits de vervoerder aan de hand van bewijsstukken (waaronder in ieder geval een financiële prognose opgesteld door een accountant) voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij binnen deze termijn voldoet aan de eis van financiële draagkracht.
9.
De in lid 8 bedoelde termijn vangt bij een aanvraag voor verlenging van een communautaire vergunning aan met ingang van de dag na die waarop een communautaire vergunning expireert.
10.
Indien de in lid 8 bedoelde termijn wordt verleend, wordt een communautaire vergunning geacht te zijn verlengd voor die termijn en stelt de NIWO de aanvrager in het bezit van gewaarmerkte, tijdelijke afschriften.
1.
De vakbekwaamheid wordt ingebracht door een persoon, de vervoersmanager, die de vereiste kennis bezit. Dit wordt aangetoond met een vakdiploma.
2.
Ter voldoening aan de eis van vakbekwaamheid dient een erkend vakdiploma te worden overgelegd.
3.
De onderneming wijst in beginsel een interne vervoersmanager aan. Wanneer zij niet beschikt over een interne vervoersmanager, kan zij een externe vervoersmanager aanstellen.
4.
Een interne vervoersmanager moet:
a. een woonplaats in de Europese Unie hebben;
b. de daadwerkelijke en permanente leiding geven aan de vervoersactiviteiten van de onderneming;
c. een reële band met de onderneming hebben (bijvoorbeeld als werknemer, directeur, eigenaar).
5.
Een externe vervoersmanager moet:
a. een woonplaats in de Europese Unie hebben;
b. de daadwerkelijke en permanente leiding geven aan de vervoersactiviteiten van de onderneming;
c. op grond van een contract werkzaam zijn waarin in ieder geval diens verantwoordelijkheden als vervoersmanager worden bepaald en de taken worden omschreven die die persoon moet uitvoeren. De in het contract omschreven taken bestaan met name uit het beheren van het voertuigonderhoud, de controle van de vervoerscontracten en vervoersdocumenten, de basisboekhouding, de toewijzing van ladingen of diensten aan de bestuurders en vrachtauto’s en controle van de veiligheidsprocedures;
d. in de hoedanigheid van vervoersmanager, geen beheerder van vervoersactiviteiten zijn van meer dan vier verschillende vervoersondernemingen met een totaal wagenpark van maximaal vijftig vrachtauto’s.
6.
De NIWO beoordeelt de externe vervoersmanager in ieder geval aan de hand van bewijsstukken met betrekking tot:
a. managementovereenkomst, waarin in ieder geval diens verantwoordelijkheden als vervoersmanager worden bepaald en de taken worden omschreven die deze persoon daadwerkelijk en op permanente wijze moet uitvoeren, zoals omschreven in lid 5;
b. redelijke beloning, waarbij wordt aangesloten bij de relevante functieklassen uit de CAO;
c. het aantal uren dat de vervoersmanager gemiddeld per week beschikbaar is voor de onderneming;
d. een in het Handelsregister ingeschreven volmacht ten aanzien van de in lid 5 onder c bedoelde vervoersactiviteiten;
e. het maximale aantal van vier verschillende vervoersondernemingen met een totaal wagenpark van maximaal vijftig vrachtauto’s, dat de vervoersmanager in de hoedanigheid van vervoersmanager mag beheren.
7.
Indien de NIWO vaststelt dat niet langer aan de eis van vakbekwaamheid wordt voldaan, kan er op verzoek van de aanvrager een maximale termijn van zes maanden worden verleend om een nieuwe vervoersmanager aan te trekken. De termijn van zes maanden kan met drie maanden worden verlengd bij overlijden of lichamelijke ongeschiktheid van de vervoersmanager. Hiertoe dient een afschrift van de overlijdensakte of een medische verklaring te worden overgelegd.
8.
De in lid 7 bedoelde termijn vangt bij een aanvraag voor verlenging van een communautaire vergunning aan met ingang van de dag na die waarop een communautaire vergunning expireert.
9.
Indien de in lid 7 bedoelde termijn wordt verleend, wordt een communautaire vergunning geacht te zijn verlengd voor die termijn en stelt de NIWO de aanvrager in het bezit van gewaarmerkte, tijdelijke afschriften.
1.
Indien als gevolg van overlijden of lichamelijke of wettelijke onbekwaamheid van de vervoersmanager niet meer wordt voldaan aan de eis van vakbekwaamheid, zal de NIWO in individuele gevallen op een daartoe strekkende aanvraag ten behoeve van een voortzetting van de onderneming, een persoon vrijstellen van het afleggen van het examen van vakbekwaamheid.
2.
Dit verzoek kan uitsluitend worden gedaan door de persoon die:
a. aantoont dat hij voor een periode van tien jaar voorafgaand aan 4 december 2009 in de desbetreffende onderneming een leidinggevende functie heeft bekleed, en
b. die onderneming in die periode de beschikking heeft gehad over een communautaire vergunning.
3.
Deze vrijstelling geldt uitsluitend voor de onderneming waar de persoon ten tijde van de aanvraag als bedoeld in lid 1, in dienst was.
1.
De in artikelen 2.5, 3.4, 4.8 en 5.7 bedoelde termijnen van onderhavige regeling kunnen door de NIWO op verzoek van de aanvrager bij een aanvraag voor verlenging van een communautaire vergunning of in bezwaar worden verleend.
2.
Indien de bedoelde termijn bij een aanvraag voor verlenging van een communautaire vergunning wordt verzocht en verleend, wordt de behandeltermijn opgeschort.
3.
Indien de bedoelde termijn in bezwaar wordt verzocht en verleend, wordt de beslissing op het bezwaarschrift verdaagd.
1.
Bij het verlenen of verlengen van een communautaire vergunning wordt in beginsel aangenomen dat wordt gehandeld conform hetgeen bij een vergunningaanvraag is opgegeven. Indien de feiten en omstandigheden daartoe aanleiding geven wordt in beginsel uiterlijk zes maanden na vergunningverlening een nader onderzoek ingesteld.
2.
In de in lid 1 genoemde gevallen wordt een gewaarmerkt afschrift afgegeven met een geldigheidsduur van ten hoogste één jaar. Indien uit onderzoek blijkt dat in de praktijk wordt gehandeld conform hetgeen bij een vergunningaanvraag is opgegeven en aan artikel 1 wordt voldaan, wordt een nieuw gewaarmerkt afschrift verstrekt voor de resterende geldigheidsduur van een communautaire vergunning.
3.
Indien uit onderzoek blijkt dat niet wordt gehandeld conform hetgeen bij een vergunningaanvraag is opgegeven, wordt een communautaire vergunning ingetrokken en dienen de gewaarmerkte afschriften binnen één week na de intrekking te worden ingeleverd bij de NIWO.
1.
Indien een aanvraag voor verlening of verlenging van een communautaire vergunning is ingewilligd, verstrekt de NIWO op aanvraag gewaarmerkte afschriften overeenkomstig het aantal aangetoonde vrachtauto’s.
2.
Bij de honorering van een verzoek als bedoeld in de artikelen 2.5, 3.4, 4.8 en 5.7 van onderhavige regeling, kunnen er gewaarmerkte, tijdelijke afschriften worden verstrekt.
3.
Voor de in de leden 1 en 2 genoemde afschriften is de vergoeding verschuldigd, zoals gepubliceerd op de website van de NIWO.
1.
Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 16 lid 1 worden op schriftelijk verzoek van en in overleg met de aanvrager overbruggingsbewijzen verstrekt gedurende de aanvraagprocedure voor de maximale duur van zes maanden. De aanvangsdatum kan hierbij niet voor de datum van de aanvraag liggen.
2.
Ingeval een aanvraag voor een verlenging van een communautaire vergunning korter dan acht weken voor de expiratiedatum wordt ingediend, worden op schriftelijk verzoek van en in overleg met de aanvrager overbruggingsbewijzen verstrekt gedurende de aanvraagprocedure.
3.
De in lid 2 bedoelde overbruggingsbewijzen zijn geldig vanaf de expiratiedatum van een communautaire vergunning en zijn geldig voor de maximale duur van zes maanden.
4.
Voor de in de leden 1 en 2 bedoelde bewijzen is de vergoeding verschuldigd zoals gepubliceerd op de website van de NIWO.
1.
Een verzoek tot uitbreiding van het aantal gewaarmerkte afschriften moet bij de NIWO worden ingediend.
2.
Indien dit verzoek binnen een jaar na inwilliging van de aanvraag om verlening of verlenging van een communautaire vergunning wordt ingediend, beoordeelt de NIWO of de onderneming over voldoende risicodragend vermogen beschikt aan de hand van de overgelegde cijfers bij de aanvraag. Mocht het risicodragend vermogen niet toereikend zijn voor het gewenste aantal gewaarmerkte afschriften, worden er actuele financiële gegevens opgevraagd.
3.
Indien dit verzoek een jaar na inwilliging van de aanvraag om verlening of verlenging van een communautaire vergunning wordt ingediend, kan de NIWO actuele financiële gegevens opvragen.
1.
Bij vermissing van gewaarmerkte afschriften moet er een verklaring van vermissing bij de politie worden gevraagd, waarvan een afschrift van deze verklaring terstond aan de NIWO moet worden overgelegd.
2.
Een vervangend gewaarmerkt afschrift wordt alleen verstrekt, als de in lid 1 bedoelde verklaring van vermissing wordt overgelegd. Voor dit afschrift is de vergoeding verschuldigd, zoals gepubliceerd op de website van de NIWO.
1.
Wanneer de NIWO constateert dat een onderneming in staat van faillissement is verklaard, wordt de curator aangeschreven en meegedeeld dat de verleende communautaire vergunning wordt ingetrokken, tenzij de curator binnen een week de NIWO informeert over het tijdstip waarop de gefailleerde onderneming haar vervoersactiviteiten zal staken. Deze verklaring en het daarbij te voegen verzoek nog gebruik te maken van de aan de gefailleerde onderneming verstrekte gewaarmerkte afschriften dient de curator per aangetekende brief bij de NIWO in te dienen.
2.
Inwilliging van dit verzoek kan voor de duur van maximaal een maand met ingang van de dag waarop het faillissement is uitgesproken. Deze termijn kan eenmalig met een maand worden verlengd na een daartoe bij de NIWO ingediend schriftelijk verzoek van de curator.
3.
De gefailleerde onderneming krijgt de beschikking over het aantal gewaarmerkte afschriften dat nodig is voor de voortzetting van de vervoersactiviteiten. Overige gewaarmerkte afschriften dienen per omgaande te worden ingeleverd bij de NIWO.
4.
Indien de doorstartende onderneming geen aanvraag voor een communautaire vergunning indient, zal de communautaire vergunning van de gefailleerde onderneming ingetrokken worden en dienen de gewaarmerkte afschriften binnen één week na de intrekking te worden ingeleverd bij de NIWO.
5.
In het geval de curator niet tijdig de gewaarmerkte afschriften inlevert, kan de NIWO een last onder dwangsom opleggen.
1.
In het geval van wijzigingen met betrekking tot de vakbekwaamheid en de rechtsvorm van de onderneming kan de binnenlandse vergunning niet worden voortgezet en dient er een aanvraag voor verlening van een communautaire vergunning te worden ingediend.
2.
Indien er wijzigingen optreden met betrekking tot de naam van de onderneming en het adres moeten er nieuwe binnenlandse gewaarmerkte afschriften worden aangevraagd. Voor deze afschriften is de vergoeding verschuldigd, zoals gepubliceerd op de website van de NIWO.
1.
In afwijking van artikel 6:16 Awb, schorst het bezwaar de werking van het besluit waartegen het is gericht gedurende de bezwaartermijn als bedoeld in artikel 6:7 Awb.
2.
Ingeval het bezwaar ontvankelijk is, wordt schorsende werking verleend gedurende de bezwaarprocedure.
3.
In afwijking van lid 2 wordt de werking van het besluit waartegen een bezwaar is ingediend niet geschorst indien er feiten en omstandigheden zijn die erop wijzen of redelijkerwijze doen vermoeden dat de verleende communautaire vergunning mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of strafbare feiten te plegen.
1.
Ingeval een aanvraag voor verlenging van een communautaire vergunning na de expiratiedatum van een communautaire vergunning bij de NIWO wordt ingediend, wordt deze aanvraag als een nieuwe aanvraag voor een communautaire vergunning beschouwd en is hoofdstuk een van toepassing.
2.
Indien sprake is van een wijziging van de rechtsvorm van de onderneming moet een nieuwe aanvraag voor verlening van een communautaire vergunning bij de NIWO worden ingediend.
Artikel 17
Deze beleidsregel treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant en vervangt de beleidsregel van 12 december 2012 (Stcrt. 12 december 2012, nr. 25590).
Artikel 18
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: ‘Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO’.
De Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie,
De voorzitter,
De secretaris,