{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Reikwijdte
Artikel 3. Vergoedingsregeling
Artikel 4. Toeslag aanvullend nader gehoor
Artikel 5. Bewerkelijke zaken
Artikel 6. Tijdverlet
Artikel 7. Reiskosten
Artikel 8. Overeenkomstige toepassing
Artikel 9. Inwerkingtreding en duur
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel vergoedingen rechtsbijstand in nieuwe asielprocedure Raad voor Rechtsbijstand te Utrecht

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2011. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2011.
Beleidsregel vergoedingen rechtsbijstand in nieuwe asielprocedure Raad voor Rechtsbijstand te Utrecht
Vastgesteld door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand op 1 juli 2010
Overwegende dat artikel 7, onderdelen a en b, van de Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de raad tot taak heeft zorg te dragen voor de organisatie en de verlening van rechtsbijstand, alsmede dat op grond van artikel 7a van deze wet de raad regels stelt met het oog op de technische en organisatorische uitwerking van de verlening van rechtsbijstand en mediation;
Overwegende dat het gewenst is dat de raad een beleidsregel vaststelt waarin hij aangeeft op welke wijze hij gebruik zal maken van de mogelijkheid om op grond van artikel 4:23, derde lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht individuele subsidiebesluiten te nemen om bij hem ingeschreven raadslieden een vergoeding toe te kennen voor het verlenen van rechtsbijstand in het kader van de aanvraag van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28, eerste lid, onderdeel a, van de Vreemdelingenwet 2000;
Gelet op de brief van 24 juni 2008 (Kamerstukken II 2008/09, 29 344, nr. 67) en de brief van 7 oktober 2009 (Kamerstukken II 2009/2010, 19 637, nr. 1305) van de toenmalige Staatssecretaris van Justitie aan de Tweede Kamer, alsmede de brief van de Minister van Justitie van 11 juni 2010 (Kamerstukken II 2009/2010, 19 637, nr. 1351);
Besluit het bestuur van de raad de volgende beleidsregel vast te stellen:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
het besluit: het Vreemdelingenbesluit 2000 ;
de vreemdelingenprocedure: de procedure in het kader van de aanvraag van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28, eerste lid, onderdeel a, van de Vreemdelingenwet 2000.
1.
Aan rechtsbijstandverleners kan overeenkomstig de bepalingen van deze beleidsregel een vergoeding worden toegekend voor het met instemming van het bestuur van de raad verlenen van rechtsbijstand aan een vreemdeling in een vreemdelingenprocedure.
2.
De vergoeding, bedoeld in het eerste lid omvat:
a. de overeenkomstig deze beleidsregel vastgestelde vergoeding voor het verrichten van juridische werkzaamheden voor de vreemdelingenprocedure;
b. de overeenkomstig deze beleidsregel vastgestelde vergoeding voor bepaalde kosten en het tijdverlet in verband met reizen voor de desbetreffende vreemdelingenprocedure, en
c. de omzetbelasting die is verschuldigd over de vergoedingen, bedoeld onder a en b.
3.
Ten behoeve van de berekening van de vergoeding worden de krachtens deze beleidsregel toegekende punten vermenigvuldigd met het basisbedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.
1.
In een vreemdelingenprocedure worden aan een rechtsbijstandverlener vijf punten toegekend.
2.
In afwijking van het eerste lid worden aan een rechtsbijstandverlener in een vreemdelingenprocedure twaalf punten toegekend, indien de procedure wordt beëindigd door de bekendmaking van de beschikking als bedoeld in artikel 3.114, zesde lid, van het besluit.
3.
In een vreemdelingenprocedure wordt de op grond van het eerste lid toegekende vergoeding verhoogd:
a. met vier punten, indien het in artikel 3.112, eerste lid, van het besluit bedoelde eerste gehoor heeft plaatsgevonden, doch de in artikel 3.113, vierde lid, van het besluit bedoelde nadere gegevens nog niet zijn verstrekt;
b. met acht punten, indien de in artikel 3.113, vierde lid, van het besluit bedoelde nadere gegevens zijn verstrekt, doch de in artikel 3.114, tweede lid, van het besluit bedoelde zienswijze nog niet naar voren is gebracht; dan wel
c. met twaalf punten, indien de in artikel 3.114, tweede lid, van het besluit bedoelde zienswijze naar voren is gebracht, doch de in artikel 3.114, zesde lid, van het besluit bedoelde beschikking nog niet bekend is gemaakt.
4.
Indien een vreemdelingenprocedure wordt beëindigd door een inwilliging van de aanvraag wordt, in afwijking van het eerste en tweede lid een vergoeding toegekend van:
a. vier punten, indien de procedure wordt beëindigd op het in het derde lid, onderdeel a, bedoelde moment;
b. met acht punten, indien de procedure wordt beëindigd op het in het derde lid, onderdeel b, bedoelde moment; dan wel
c. met twaalf punten, indien de procedure wordt beëindigd nadat de in artikel 3.114, derde lid, van het besluit bedoelde zienswijze naar voren is gebracht.
5.
In afwijking van het eerste tot en met vierde lid worden aan een vreemdelingenprocedure vier punten toegekend, indien de procedure wordt beëindigd door een beslissing op grond van artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Vreemdelingenwet 2000.
6.
In afwijking van het eerste tot en met vierde lid worden aan een procedure in het kader van een tweede of volgende aanvraag van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28, eerste lid, onderdeel a, van de Vreemdelingenwet 2000 zeven punten toegekend. Indien deze procedure wordt beëindigd door een beslissing op grond van artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Vreemdelingenwet 2000, worden hieraan evenwel vier punten toegekend.
Artikel 4. Toeslag aanvullend nader gehoor
Indien de rechtsbijstandverlener in het kader van een vreemdelingenprocedure meer dan één nader gehoor heeft bijgewoond, wordt voor het tweede en elk daaropvolgend gehoor het aantal toe te kennen punten telkens met twee verhoogd.
Artikel 5. Bewerkelijke zaken
Indien een vreemdelingenprocedure de tijdsbesteding aan de verlening van rechtsbijstand uitgaat boven het aantal van 36 uren, wordt voor elk uur waarin boven voornoemde grens rechtsbijstand wordt verleend, één punt toegekend, mits het bestuur van de raad de begroting van de tijdsbesteding voor de naar verwachting nog te verrichten werkzaamheden, bedoeld in artikel 31, eerste lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 heeft goedgekeurd.
1.
Voor het tijdverlet in verband met reizen van een rechtsbijstandverlener die met toestemming van het bestuur van de raad in een onderzoeks- of opvangcentrum rechtsbijstand verleent in het kader van een vreemdelingenprocedure, wordt een vergoeding toegekend overeenkomstig artikel 24, eerste lid van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.
2.
Indien een reis wordt afgelegd ten behoeve van de verlening van rechtsbijstand aan meerdere vreemdelingen, wordt het tijdverlet in verband met deze reis slechts eenmaal vergoed.
1.
Voor de kosten die worden gemaakt voor reizen van een rechtsbijstandverlener die met toestemming van het bestuur van de raad in een onderzoeks- of opvangcentrum rechtsbijstand verleent in het kader van een vreemdelingenprocedure, wordt een vergoeding toegekend overeenkomstig artikel 25, eerste lid van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.
2.
Indien een reis wordt afgelegd ten behoeve van de verlening van rechtsbijstand aan meerdere vreemdelingen, worden de kosten in verband met deze reis slechts eenmaal vergoed.
Artikel 8. Overeenkomstige toepassing
Op de vaststelling van de vergoeding, de betaling en eventuele verrekening zijn de artikelen 28 tot en met 33 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 van overeenkomstige toepassing.
1.
Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2010 en geldt voor vreemdelingenprocedures waarin de eerste verrichting op of na 1 juli 2010 is gedaan.
2.
Deze beleidsregel vervalt met ingang van de datum waarop het besluit tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in verband met het aanpassen van de asielprocedure inwerking treedt.