{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Beleidsregel veiligheidsonderzoeken voor de politie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2012. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2012.
Beleidsregel veiligheidsonderzoeken voor de politie
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Besluit:
1.
Een veiligheidsonderzoek als bedoeld in artikel 7 van de Wet veiligheidsonderzoeken betreft bij de politie een A-veiligheidsonderzoek of een P-veiligheidsonderzoek.
2.
Bij een A-veiligheidsonderzoek wordt een periode van tien jaar, en bij een P-veiligheidsonderzoek een periode van acht jaar, direct voorafgaande aan de aanmelding, bedoeld in artikel 4 van de Wet veiligheidsonderzoeken, van betrokkene onderzocht.
1.
Indien uit de justitiële inlichtingen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder a, van de Wet veiligheidsonderzoeken, blijkt dat betrokkene is veroordeeld voor een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van drie jaren of meer is gesteld dan wel hiervoor een transactie is aangegaan, wordt de verklaring van geen bezwaar geweigerd, dan wel bij de functievervulling bij ernstige twijfels ingetrokken.
2.
De verklaring van geen bezwaar wordt geweigerd indien betrokkene wordt verdacht van het hebben begaan van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van drie jaren of meer is gesteld.
Artikel 3
Indien het naar de betrokken persoon ingestelde veiligheidsonderzoek andere justitiële gegevens heeft opgeleverd dan genoemd in artikel 2, wordt bij de beoordeling of een verklaring van geen bezwaar moet worden geweigerd of ingetrokken in ieder geval rekening gehouden met:
a. de periode die is verstreken sinds het vastleggen van de gegevens;
b. de aard en de zwaarte van de strafbare feiten waarop de gegevens betrekking hebben;
c. de zwaarte van de opgelegde straffen of maatregelen;
d. het aantal in een bepaalde tijdspanne vastgelegde gegevens;
e. de leeftijd van betrokkene ten tijde van het vastleggen van de gegevens;
f. de sepotcode;
g. de vereisten van de vertrouwensfunctie.
1.
Bij een A-veiligheidsonderzoek wordt de verklaring van geen bezwaar geweigerd vanwege onvoldoende gegevens, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Wet veiligheidsonderzoeken:
a. indien betrokkene direct voorafgaand aan de aanmelding voor een vertrouwensfunctie niet gedurende een aaneengesloten periode van zeven jaar in Nederland verbleef; en
b. het voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst niet mogelijk is over de ontbrekende periode voldoende gegevens over betrokkene te verkrijgen, wegens het niet aanwezig zijn van een daartoe geëigende samenwerkingsrelatie op beveiligingsgebied met een zusterdienst van het land of de landen waar betrokkene verblijf heeft gehouden.
2.
Bij een P-veiligheidsonderzoek bedraagt de periode, bedoeld in het eerste lid, onder a, vijf jaar.
3.
Bij zowel het A- als het P-veiligheidsonderzoek bedraagt de periode voor de partner minimaal drie jaar.
Artikel 5
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.
Artikel 6
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel veiligheidsonderzoeken voor de politie.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister