Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemeen kader
+ Hoofdstuk 2. Vervoersvoorzieningen
+ Hoofdstuk 3. Tolken
+ Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel UWV normbedragen voorzieningen 2015

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2017. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2017.
Beleidsregel UWV normbedragen voorzieningen 2015
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Besluit:
Artikel 1. Normbedragen
De normbedragen voor voorzieningen, als bedoeld in:
artikelen 3, 5, 6, 7 en 8 van het Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
worden vastgesteld op de bedragen, genoemd in de bijlage bij dit Besluit.
Artikel 2. Algemene begrippen:
In dit besluit wordt verstaan onder:
Dienstbetrekking: Een dienstbetrekking in de zin van artikel 3 van de ZW/ WAO/ WW of een op grond van artikel 4 of 5 van de ZW/ WAO/ WW daarmee gelijkgestelde arbeidsverhouding.
Klant: een natuurlijk persoon met structureel functionele beperkingen. Tot het begrip Klant behoort ook de Leerling.
Leerling: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 19a lid 1 van de Wet Overige OCW-subsidies.
Leefvervoer: vervoer in de privésfeer van een Klant.
Ministerie OCW: Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Ministerie SZW: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Normbedrag: de maximale vergoeding die UWV voor de verstrekking van Voorziening betaalt.
Onderwijsvoorziening: een Voorziening die een Leerling ondersteunt bij het volgen van onderwijs.
Reisvergoeding: De vergoeding voor gereden kilometers die door de Tolk en de overige verleners van intermediaire activiteiten, als werktijd wordt beschouwd. Hierbij is ook de fiscaal toegestane norm onkostenvergoeding per kilometer begrepen.
Startende zelfstandige: de natuurlijk persoon die, anders dan in Dienstbetrekking, arbeid in zelfstandig beroep of bedrijf gaat verrichten of verricht, teneinde zich daarmee een inkomen te verwerven.
Structureel functionele beperkingen: beperkingen ten gevolge van ziekte of gebrek. Gaat het om beperkingen bij het verrichten van inkomensvormende arbeid, dan is de verwachting dat deze minimaal één jaar zullen duren. Beperkingen die er toe leiden dat een Leerling belemmeringen ondervindt bij het volgen van onderwijs duren naar verwachting tenminste 3 maanden.
Tolk: een vertaler van (gesproken) tekst in woord of gebaar die in het Register Tolken Gebarentaal (RTG www.stichtingrtg.nl) staat ingeschreven. Een communicatieassistent kan met ingang van 1 januari 2015 niet als Tolk optreden.
Tolk op afstand: een Tolk die zijn tolkdiensten verricht vanuit een eigen werklocatie, niet zijnde de locatie waar de Klant – die gebruik maakt van de Tolk – zich bevindt.
Voorziening: een middel of dienst die beoogt de beperkingen als gevolg van ziekte en/of gebrek voor het vinden en/of verrichten van inkomensvormende arbeid of het deelnemen aan regulier onderwijs zoveel als mogelijk weg te nemen.
UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.
Werkvoorziening: een Voorziening die een Klant ondersteunt bij het aan het werk gaan of bij de uitoefening van zijn werkzaamheden.
Werkgever: een werkgever in de zin van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen .
1.
De kilometervergoedingen volgens de normbedragen C22 1 , C25-I en C25-V worden verstrekt op basis van de woon- werkafstand of woon-schoolafstand. Deze afstand wordt bepaald volgens de ANWB-routeplanner ‘snelste route’, op basis van volledige postcodes en wordt per enkele reis afgerond naar boven op hele kilometers.
2.
De aftrek van de eigen bijdrage, genoemd in de normbedragen C26-I en C26-II, wordt berekend over de afstand als bedoeld als in het eerste lid.
1.
Een taxikostenvergoeding volgens het normbedrag C31 wordt verstrekt als de Klant niet meer dan 100 meter kan lopen en voor elke verplaatsing buitenshuis is aangewezen op een taxi.
2.
De combinatievergoeding volgens het normbedrag C34 wordt verstrekt als de Klant voor het Leefvervoer niet uitsluitend is aangewezen op vervoer per taxi, maar ook gebruik kan maken van alternatief vervoer.
1.
De uurvergoeding volgens de normbedragen E17-I en E 17-III verstrekt UWV uitsluitend voor feitelijk uitgevoerde dienstverlening en bij een minimale inzet van:
a. één lesuur in onderwijssituaties tussen 08:00 en 18:00 uur op basis van de werkelijke lengte in minuten, of
b. één kwartier in alle overige voorkomende situaties.
Afronding vindt plaats op hele kwartieren naar boven en geldt per getolkte tijd, per opdracht en per locatie in een etmaal.
2.
Voor opdrachten binnen Nederland wordt in geval van de hieronder vermelde buitengewone werktijden, de uurvergoeding vastgesteld op het daarbij aangegeven percentage van de in het eerste lid bedoelde uurvergoedingen. De in het eerste lid bedoelde uurvergoedingen worden als volgt verhoogd in geval van buitengewone werktijden:
Maandag t/m vrijdag: 0.00 uur tot 6.00 uur: 140%
  6.00 uur tot 8.00 uur: 120%
  18.00 uur tot 22.00 uur: 120%
  22.00 uur tot 24.00 uur: 140%
     
Zaterdag: 0.00 uur tot 6.00 uur: 140%
  6.00 uur tot 22.00 uur: 130%
  22.00 uur tot 24.00 uur: 140%
     
Zondag/feestdag: 0.00 uur tot 24.00 uur: 145%

Voor opdrachten op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur tot 18.00 uur vergoedt UWV 100% van de in het eerste lid bedoelde uurvergoeding.
Voor opdrachten in het buitenland wordt, ongeacht de werktijden, 100% van de in het eerste lid bedoelde uurvergoeding vergoed.
1.
Voor opdrachten in het onderwijs wordt de uurvergoeding als volgt gedifferentieerd in percentages van de normbedragen E17-I en E17-III.
a. in wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs: 105%
b. in het middelbaar (beroeps) onderwijs: 100%
c. in het lager onderwijs: 95%
1.
UWV verstrekt de Reisvergoeding volgens de normbedragen E17-A1 en E17-A3 op basis van het aantal werkelijk gereisde kilometers. Dit aantal wordt bepaald aan de hand van de ANWB-routeplanner ‘snelste route’, op basis van volledige postcodes en per enkele reis. Afronding vindt plaats naar boven op hele kilometers. Voor de Reisvergoeding geldt een maximum van 80 kilometer per enkele reis.
2.
De Reisvergoeding wordt verstrekt bij een reisafstand op basis van minimaal één cijfer of letter verschil in de postcode.
3.
Kan de Klant aantonen dat de gewenste type Tolk c.q. overige intermediaire dienstverleners niet binnen redelijke afstand van de opdrachtlocatie beschikbaar is, dan kan UWV in afwijking van het bepaalde in het eerste lid een Reisvergoeding verstrekken tot maximaal 110 kilometer per enkele reis.
4.
Uitsluitend voor Klanten die doof en blind of doof en zeer slechtziend zijn, hanteert UWV geen maximum voor het aantal te reizen kilometers. De Tolk en de overige intermediaire dienstverlener kan binnen redelijke grenzen – dit ter beoordeling aan UWV – extra kilometers rijden voor het ophalen en/of thuisbrengen van de Klant.
1.
Voor groepsgewijze toepassingen van de inzet van Tolken wijkt UWV af van de vergoedingen als bedoeld in artikel 5 eerste en tweede lid, en artikel 7 lid 1. UWV verstrekt in deze situatie op basis van maatwerk een passende vergoeding.
2.
Indien er sprake is van teamtolken, waarbij twee Tolken tegelijkertijd voor één Klant optreden, vergoedt UWV 150% van het geldende Normbedrag per team. Elke Tolk ontvangt 75% van de vergoeding.
De voorwaarden hiervoor zijn:
a. de opdrachtduur is langer dan twee klokuren;
b. van tevoren staat vast dat gedurende de opdracht geen (tolk)pauzes mogelijk zijn;
c. van tevoren staat vast dat het achtereenvolgens inzetten van verschillende Tolken niet mogelijk is;
d. de opdrachtduur wordt niet onderbroken door lunchpauzes of koffiepauzes (de laatste van een kwartier of langer);
e. informatie over de aard van de opdracht dient bij de aanvraag te worden gevoegd om verificatie door UWV mogelijk te maken.
3.
Voor opdrachten, die in het buitenland plaatsvinden, wordt geen teamtolkvergoeding verstrekt.
4.
Een aanvraag voor vergoeding van tolkopdrachten als bedoeld in het eerste en tweede lid dient uiterlijk drie weken voorafgaand aan de datum van uitvoering van de opdracht bij UWV te zijn ingediend.
5.
De leden 1 t/m 4 zijn niet van toepassing op de tolkdiensten, die worden verleend aan Klanten die doof en blind of doof en zeer slechtziend zijn als bedoeld in artikel 7, vierde lid.
6.
Voor de Tolk op afstand wordt de uurvergoeding E 17-I gehanteerd. UWV verstrekt naast deze uurvergoeding ofwel een extra vergoeding van 30% van de uurvergoeding E 17-I voor voorbereiding en afronding van de opdracht ofwel de Reisvergoeding E17-AI op basis van het bepaalde in artikel 7. UWV verstrekt niet beide aanvullende vergoedingen naast de uurvergoeding E 17-I.
1.
Een opdracht, die aantoonbaar binnen 24 uur voor het afgesproken tijdstip van uitvoering wordt geannuleerd, wordt voor 50% van de geldende norm vergoed. Opdrachten die langer dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip van uitvoering worden geannuleerd, worden in het geheel niet vergoed.
2.
Indien de oorzaak van de annulering aan de Tolk moet worden toegeschreven, verstrekt UWV geen vergoeding.
3.
Is de feitelijke tijdsduur van de opdracht korter dan de oorspronkelijke tijdsduur die tussen de Tolk en de Klant is afgesproken, dan merkt UWV dit verschil als geannuleerde tijd aan. Dit verschil bedraagt tenminste vijftien minuten, omdat verrekening plaatsvindt in hele kwartieren. Het totaal van getolkte tijd en geannuleerde tijd mag de oorspronkelijk overeengekomen duur van de opdracht niet overtreffen.
4.
UWV verstrekt geen Reisvergoeding voor volledig geannuleerde opdrachten. Deze bepaling geldt, ook in de situatie dat het bericht van de annulering de Tolk te laat of in het geheel niet heeft bereikt.
Artikel 10. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel UWV normbedragen voorzieningen 2015
Artikel 11. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 2 december 2014
Voorzitter Raad van Bestuur UWV