{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Wettelijk kader
Combinatie dagelijks beleidsbepaler met andere activiteiten
Uitzondering op eis tweehoofdigheid
Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel Tweehoofdige Leiding

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 14 december 2011. U leest nu de tekst die gold op 13 december 2011.
Beleidsregel Wet op het financieel toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 december 2006 inzake de in de wet neergelegde eis van een (minimaal) tweehoofdige dagelijkse leiding van beleggingsondernemingen (Beleidsregel Tweehoofdige Leiding)
Wettelijk kader
Op grond van artikel 4:83, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt het dagelijks beleid van een beleggingsonderneming door ten minste twee personen bepaald.
Ingevolge artikel 4:83, tweede lid, Wft kan de AFM, indien de beleggingsonderneming een natuurlijke persoon is, toestaan dat het dagelijks beleid alleen door die persoon wordt bepaald, mits adequate maatregelen zijn genomen om anderszins de belangen te beschermen van personen waaraan of waarvoor de beleggingsonderneming diensten aanbiedt of verricht. Op rechtspersonen en vennootschappen die door één natuurlijk persoon worden geleid is op grond van het derde lid van artikel 4:83 Wft het tweede lid van overeenkomstige toepassing.
Ten aanzien van tweehoofdige leiding is het beleid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) reeds in een eerder stadium bekend gemaakt 1 . Deze beleidsregel kan worden aangemerkt als een technische en beleidsneutrale omzetting in het kader van de Wft en is vastgesteld door middel van het Besluit tot vaststelling van beleidsregels in het kader van de Wet op het financieel toezicht van 12 december 2006.
Dit is een beleidsregel als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De bevoegdheid van de AFM tot het vaststellen van deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 4:81, eerste lid, Awb.
Beleidsregel De eis van een tweehoofdige leiding bij beleggingsondernemingen ziet op de continuïteit in de dienstverlening van de onderneming jegens haar cliënten alsmede op de waarborging van een adequate interne controle binnen de instelling. Deze beleidsregel geeft op de eis van een tweehoofdige leiding een uitzondering voor uitsluitend kleine plaatselijke ondernemingen als bedoeld in artikel 1:1 Wft. Voorts wordt ingegaan op het combineren van de functie van dagelijks beleidsbepaler met andere activiteiten.
Combinatie dagelijks beleidsbepaler met andere activiteiten
Een dagelijks beleidsbepaler van een beleggingsonderneming dient, zowel bij de aanvang van, als gedurende zijn werkzaamheden als dagelijks beleidsbepaler, na te gaan in hoeverre andere werkzaamheden die door hem worden verricht dan die van dagelijks beleidsbepaler van de beleggingsonderneming, een goede uitvoering van zijn taak als dagelijks beleidsbepaler in de weg staan. Indien een dagelijks beleidsbepaler andere werkzaamheden dan die van dagelijks beleidsbepaler van de beleggingsonderneming verricht, dient hij dusdanige voorzieningen te treffen dat hij zijn werkzaamheden als dagelijks beleidsbepaler bij ontstentenis van de andere dagelijks beleidsbepaler onverwijld op voltijdse basis kan uitvoeren.
Uitzondering op eis tweehoofdigheid
De eis inzake een tweehoofdige leiding, is niet van toepassing op een beleggingsonderneming die een plaatselijke onderneming 2 is en die bestaat uit maximaal zes personen.
De overweging voor deze afwijkende regel voor kleine plaatselijke ondernemingen, is dat zij uitsluitend mogen handelen met andere beleggingsondernemingen die zijn toegelaten tot de betreffende (in een lidstaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling gevestigde en onder toezicht staande) markt in financiële instrumenten. Daarnaast is van belang dat de clearinginstellingen ter beurze hun (uit hun handel voortvloeiende) verplichtingen overnemen en de afwikkeling van transacties daarmee garanderen, waardoor de adequate werking van de markten in financiële instrumenten niet in het geding is. Voor de plaatselijke ondernemingen die bestaan uit meer dan zes personen, wordt het belang dat zij vanwege hun omvang vertegenwoordigen voor de adequate werking van de markten in financiële instrumenten dermate zwaar gewogen, dat artikel 4:83 Wft onverkort geldt. In het geval dat een beleggingsonderneming die bestaat uit maximaal zes personen voornemens is om het aantal personen dat werkzaam is voor de beleggingsonderneming zodanig uit te breiden dat de beleggingsonderneming niet langer aan dit criterium voldoet, dan is deze uitbreiding slechts toegestaan nadat een tweede dagelijks beleidsbepaler is aangetrokken, die voorafgaand is getoetst door de AFM.
Slotbepalingen
De bekendmaking van deze beleidsregel geschiedt door publicatie in de Staatscourant.
De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2007.
Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Tweehoofdige Leiding.
Amsterdam, 12 december 2006
Bestuurslid
1
Beleidsregel Wet toezicht effectenverkeer 1995 05-07 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 september 2005 inzake de in het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 neergelegde eis van een (minimaal) tweehoofdige dagelijkse leiding van effecteninstellingen (Beleidsregel Tweehoofdige leiding), Staatscourant 2005, 176. 2
Het begrip plaatselijk onderneming is gedefinieerd in artikel 1:1 Wft.
Bestuurslid