Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Definities
+ Paragraaf 2. Toepassing van richtsnoeren van de EBA
+ Paragraaf 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel toepassing richtsnoeren EBA Wft

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 7 augustus 2012. U leest nu de tekst die gold op 6 augustus 2012.
Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. van 11 juli 2011 tot toepassing van richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit in verband met het prudentieel toezicht bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht (Beleidsregel toepassing richtsnoeren EBA Wft)
De Nederlandsche Bank N.V.,
Gelet op artikel 1:29a, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op het financieel toezicht en op het bepaalde bij of krachtens het Deel prudentieel toezicht financiële ondernemingen (Deel 3) van de Wet op het financieel toezicht, in het bijzonder de artikelen 3:10 en 3:17, 3:18a, 3:57, 3:74a, 3:95 en 3:100, 3:111, 3:111a en 3:278b;
Gelet op het bepaalde bij of krachtens het Besluit prudentiële regels Wft, in het bijzonder de artikelen 1, 17 en 23, 78, 88 en 91;
Gelet op artikel 4:1 van de Regeling hybride instrumenten banken en andere financiële ondernemingen (exclusief verzekeraars) Wft 2010; hoofdstuk 7 van de Regeling securitisaties Wft 2011; en afdeling 4.2 van de Regeling solvabiliteitseisen operationeel risico Wft 2010;
Gelet op richtlijn nr. 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (herschikking) (PbEU L 177), in het bijzonder de artikelen 3, 4, 22, 57, 81, 106, 122 bis, 129, 136 en 145, alsmede bijlage V en bijlage X deel 3; en
Gelet op richtlijn nr. 2007/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (PbEU L 247), in het bijzonder artikel 5 tot wijziging van de herziene richtlijn banken;
Besluit:
Artikel 1
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. Wft: Wet op het financieel toezicht ;
b. Besluit: Besluit prudentiële regels Wft ;
c. DNB: De Nederlandsche Bank N.V.;
d. EBA: de Europese Bankautoriteit of European Banking Authority, zoals opgericht bij Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PbEU L 331);
e. CRD of herziene richtlijn banken: richtlijn nr. 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (herschikking) (PbEU L 177), zoals deze richtlijn nadien is gewijzigd;
f. richtlijn deelnemingen in de financiële sector: richtlijn nr. 2007/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector (PbEU L 247).
artikel 3:111 Wft) van Beleidsregel toepassing richtsnoeren EBA Wft">
Artikel 2. – Banken aangesloten bij een centrale kredietinstelling (artikel 3 CRD/ artikel 3:111 Wft)
DNB oefent het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 3:111 van de Wft inzake het regime voor banken aangesloten bij een centrale kredietinstelling uit met inachtneming van de richtsnoeren van de EBA, zoals opgenomen in CEBS’ guidelines regarding revised Article 3 of Directive 2006/48/EC van 18 november 2010.
artikel 91 Besluit ) van Beleidsregel toepassing richtsnoeren EBA Wft">
Artikel 3. – Kenmerken van bestanddelen van het eigen vermogen (artikel 57 onderdeel a CRD/ artikel 91 Besluit )
DNB merkt de vermogensbestanddelen, bedoeld in artikel 91, tweede lid, onderdelen b tot en met e, van het Besluit , uitsluitend aan als bestanddelen van het kernkapitaal, indien deze vermogensbestanddelen voldoen aan de richtsnoeren van de EBA, zoals opgenomen in de Implementation Guidelines regarding Instruments referred to in Article 57(a) of Directive 2006/48/EC recast van 14 juni 2010, en in het bijzonder de daarin opgenomen criteria.
artikel 4:1 Regeling hybride instrumenten banken en andere financiële ondernemingen (exclusief verzekeraars) Wft 2010) van Beleidsregel toepassing richtsnoeren EBA Wft">
Artikel 4. – Hybride instrumenten van banken (artikel 57 onderdeel c bis CRD/ artikel 4:1 Regeling hybride instrumenten banken en andere financiële ondernemingen (exclusief verzekeraars) Wft 2010)
DNB past als geldende internationale standaarden als bedoeld in artikel 4:1, derde lid, van de Regeling hybride instrumenten banken en andere financiële ondernemingen (exclusief verzekeraars) Wft 2010, de richtsnoeren toe van de EBA, zoals opgenomen in de Implementation Guidelines for Hybrid Capital Instruments van 10 december 2009.
artikel 88 Besluit ) van Beleidsregel toepassing richtsnoeren EBA Wft">
Artikel 5. – Erkenning van kredietbeoordelingsbureaus (artikel 81 CRD/ artikel 88 Besluit )
DNB baseert zich bij het vaststellen van de procedure, bedoeld in artikel 88, tweede lid, van het Besluit , op de richtsnoeren van de EBA voor de erkenning van kredietbeoordelingsbureaus, zoals opgenomen in de Revised Guidelines on the recognition of External Credit Assessment Institutions van 30 november 2010.
artikel 1 Besluit ) van Beleidsregel toepassing richtsnoeren EBA Wft">
Artikel 6. – Definitie van ‘groep van verbonden wederpartijen’ (artikel 4 punt 45 CRD/ artikel 1 Besluit )
DNB baseert zich met betrekking tot de reikwijdte van de definitie van het begrip groep van verbonden wederpartijen , bedoeld in artikel 1 van het Besluit , op de richtsnoeren van de EBA, zoals opgenomen in deel I van de Guidelines on the implementation of the revised large exposure regime van 11 december 2009.
artikel 1 Besluit ) van Beleidsregel toepassing richtsnoeren EBA Wft">
Artikel 7. – Definitie van ‘grote posten’ (artikel 106 tweede lid CRD/ artikel 1 Besluit )
DNB baseert zich met betrekking tot de reikwijdte van de in onderdeel b van de definitie van het begrip grote posten in artikel 1 van het Besluit opgenomen uitzonderingen, op de richtsnoeren van de EBA, zoals opgenomen in de Implementation Guidelines on Article 106(2) (c) and (d) of Directive 2006/48/EC recast van 28 juli 2010.
artikel 1 Besluit ) van Beleidsregel toepassing richtsnoeren EBA Wft">
Artikel 8. – Definitie van ‘groep van verbonden wederpartijen’ (artikel 106 derde lid CRD/ artikel 1 Besluit )
DNB neemt bij de beoordeling of sprake is van een groep van verbonden wederpartijen , als bedoeld in artikel 1 van het Besluit , bij:
vorderingen uit hoofde van constructies betreffende securitisatieposities;
vorderingen in de vorm van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten; of
overige posten,
in aanmerking de constructie van deze posten als zodanig, of de onderliggende posities ervan, dan wel beide, zulks aan de hand van de economische kenmerken en risico’s die verbonden zijn aan die constructies en met in achtneming van de richtsnoeren van de EBA, zoals opgenomen in deel II van de Guidelines on the implementation of the revised large exposure regime van 11 december 2009.
hoofdstuk 7 Regeling securitisaties Wft 2011) van Beleidsregel toepassing richtsnoeren EBA Wft">
Artikel 9. – Blootstelling aan overgedragen kredietrisico (artikel 122 bis CRD/ hoofdstuk 7 Regeling securitisaties Wft 2011)
DNB oefent het toezicht op de naleving van de in hoofdstuk 7 van de Regeling securitisaties Wft 2011 opgenomen regels met betrekking tot blootstelling aan overgedragen kredietrisico’s uit met inachtneming van de richtsnoeren van de EBA, zoals opgenomen in de Guidelines to Article 122a of the Capital Requirements Directive van 31 december 2010.
artikelen 3:18a en 3:111a Wft) van Beleidsregel toepassing richtsnoeren EBA Wft">
Artikel 10. – Gezamenlijke besluitvorming college van toezichthouders met betrekking tot het SREP (artikelen 129 derde lid en 136 tweede lid CRD/ artikelen 3:18a en 3:111a Wft)
Indien DNB deelneemt aan een college van toezichthouders, handelt zij met betrekking tot:
a. het proces van gezamenlijke besluitvorming, bedoeld in artikel 129, derde lid, van de CRD;
b. de evaluatie, bedoeld in artikel 3:18a, eerste lid, van de Wft; of
c. de toepassing van artikel 3:111a van de Wft inzake door DNB te nemen maatregelen indien een onderneming niet voldoet aan de bij of krachtens de Wft gestelde eisen met betrekking tot de bedrijfsvoering of het toetsingsvermogen,
in overeenstemming met de richtsnoeren van de EBA, zoals opgenomen in de Guidelines for the joint assessment of the elements covered by the supervisory review and evaluation process (SREP) and the joint decision regarding the capital adequacy of cross-border groups (GL39) van 22 december 2010.
artikel 3:278b Wft) van Beleidsregel toepassing richtsnoeren EBA Wft">
Artikel 11. – Oprichting en operationale werking van colleges van toezichthouders (artikel 131 bis CRD/ artikel 3:278b Wft)
In het geval DNB toezicht houdt op geconsolideerde basis, als bedoeld in artikel 3:278b, eerste lid, van de Wft, baseert zij zich bij de schriftelijke vaststelling en de toepassing van de in artikel 131 van de CRD bedoelde regeling voor de oprichting en operationele werking van het college van toezichthouders op de richtsnoeren van de EBA, zoals opgenomen in CEBS’ Guidelines for the Operational Functioning of Supervisory Colleges (GL 34) van 15 juni 2010.
artikel 3:74a Wft) van Beleidsregel toepassing richtsnoeren EBA Wft">
Artikel 12. – Openbaarmaking van gegevens onder omstandigheden van stress (artikel 145 eerste lid CRD/ artikel 3:74a Wft)
DNB baseert zich bij het toezicht op de naleving van artikel 3:74a van de Wft, inzake de door banken en beleggingsondernemingen met zetel in Nederland openbaar te maken gegevens, bedoeld in bijlage XII, delen 2 en 3, van de CRD, in tijden van stress mede op de richtsnoeren van de EBA, zoals opgenomen in de Principles for disclosure in times of stress (lessons learnt from the financial crisis) van 26 april 2010.
artikelen 3:10 en 3:17 Wft) van Beleidsregel toepassing richtsnoeren EBA Wft">
Artikel 13. – Beheersing van relevante risico’s en governance (artikel 22 en bijlage V CRD/ artikelen 3:10 en 3:17 Wft)
DNB baseert zich bij het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 3:10 en artikel 3:17 van de Wft met betrekking tot de beheerste en integere bedrijfsuitoefening (governance) van een bank of beleggingsonderneming, en de bedrijfsprocessen van een bank of beleggingsonderneming gericht op het beheersen van relevante risico’s, op de richtsnoeren van de EBA voor een adequate governance van de onderneming, zoals opgenomen in het Draft Guidebook on Internal Governance van 13 oktober 2010.
artikelen 17 en  23 Besluit ) van Beleidsregel toepassing richtsnoeren EBA Wft">
Artikel 14. – Operationeel risico bij marktgerelateerde activiteiten (bijlage V CRD/ artikelen 17 en  23 Besluit )
DNB baseert zich bij het toezicht op de naleving van het bepaalde in de artikelen 17 en 23, derde lid, van het Besluit , met betrekking tot de organisatie-inrichting en de vastlegging in procedures en maatregelen van het beleid van een bank of beleggingsonderneming met betrekking tot het beheersen van het operationeel risico, op de richtsnoeren van de EBA, zoals opgenomen in de Guidelines on the management of operational risks in market-related activities van 12 oktober 2010.
artikel 78 Besluit en afdeling 4.2 Regeling solvabiliteitseisen operationeel risico Wft 2010) van Beleidsregel toepassing richtsnoeren EBA Wft">
Artikel 15. – Mechanismen van overdracht van operationeel risico (bijlage X deel 3 CRD/ artikel 78 Besluit en afdeling 4.2 Regeling solvabiliteitseisen operationeel risico Wft 2010)
In het geval een bank of beleggingsonderneming de vereiste solvabiliteit ter dekking van het operationeel risico berekent op basis van de geavanceerde benadering, bedoeld in artikel 78, eerste lid, van het Besluit , en in haar risicomeetsysteem het risicoverminderende effect van verzekering of van andere mechanismen van risico-overdracht in aanmerking neemt, betrekt DNB bij de beoordeling van deze mechanismen de richtsnoeren van de EBA, zoals opgenomen in de Guidelines on Operational Risk Mitigation Techniques van 22 december 2009.
artikelen 3:95 en 3:100 Wft) van Beleidsregel toepassing richtsnoeren EBA Wft">
Artikel 16. – Beoordeling van gekwalificeerde deelnemingen in financiële ondernemingen (richtlijn deelnemingen in de financiële sector/ artikelen 3:95 en 3:100 Wft)
DNB baseert zich bij de beoordeling of ten aanzien van een aanvraag van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, van de Wft, een of meer van de weigeringsgronden, bedoeld in artikel 3:100, eerste lid, van de Wft van toepassing is, op de richtsnoeren van de EBA, zoals opgenomen in de Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC van 18 december 2008.
Artikel 17
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze beleidsregel wordt geplaatst.
Artikel 18
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel toepassing richtsnoeren EBA Wft.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 11 juli 2011
De Nederlandsche Bank N.V.,
directeur.