Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004
De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie,
gelet op artikel 7 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,
besluit:
Artikel 1
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. E-wet: de Elektriciteitswet 1998 ;
b. raad van bestuur van de mededingingsautoriteit: raad van bestuur van de mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Elektriciteitswet 1998, en als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel r, van de Gaswet;
c. Netbeheerder: een vennootschap die op grond van artikel 10, 13 of 14 van de E-wet of op grond van artikel 2, 5 of 6 van de Gaswet is aangewezen voor het beheer van één of meer netten;
d. De RAR: de regulatorische accountingregels, zoals vastgesteld overeenkomstig deze beleidsregel 1 .
Artikel 2
Artikel 7, eerste lid, van de E-wet geeft aan de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit de bevoegdheid om gegevens en inlichtingen op te vragen bij de netbeheerders die nodig zijn voor uitvoering van de aan de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit in de E-wet en de Gaswet opgedragen taken. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit geeft invulling aan deze bevoegdheid door jaarlijks met behulp van een informatieverzoek gegevens en inlichtingen over het voorgaande verslagleggingjaar op te vragen. Het door de netbeheerder ingevulde informatieverzoek dient te zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring op basis van een door de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit op te stellen auditinstructie.
Artikel 3
Voor de uitvoering van zijn taak als bedoeld in artikel 41c van de E-wet en de artikelen 81c en 82, vierde lid, van de Gaswet acht de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit het noodzakelijk dat de door de netbeheerders ingevulde informatieverzoeken onderling vergelijkbaar zijn. Ten behoeve en ter waarborging van deze onderlinge vergelijkbaarheid kan de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit een standaard voor verslaggevingregels per groep netbeheerders vaststellen, de zogenaamde RAR.
Artikel 4
De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit onderscheidt voor de vaststelling van de RAR vier groepen netbeheerders:
a. regionale netbeheerders elektriciteit; en
b. regionale netbeheerders gas; en
c. de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet; en
d. de netbeheerder van het landelijke gastransportnet.
a.
De vaststelling van de RAR geschiedt door toezending aan de netbeheerders op wie de RAR betrekking heeft alsmede door publicatie op de Internetpagina van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;
b.
Door vaststelling van de RAR vervalt met ingang van de datum van inwerkingtreding van de RAR een eventuele eerdere versie van de RAR.
Artikel 6
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004.
a.
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van publicatie in de Staatscourant;
b.
Deze beleidsregel zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Artikel 8
Met ingang van de tweede dag na publicatie van deze beleidsregel in de Staatscourant treedt de Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2003 buiten werking.
Den Haag, 28 oktober 2004.
De 1
ZieDe RAR worden gepubliceerd op de Internetpagina van DTe: www.dte.nl/over DTe/klankbordgroepen/ klankbordgroep RAR.
directeur
Clustermanager Regulering.