Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel Partners for International Business

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 17 februari 2017. U leest nu de tekst die gold op 16 februari 2017.
Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 14 februari 2012, nr. WJZ / 12016652, met betrekking tot het sluiten van convenanten in het kader van de uitvoering van het Programma Partners for International Business (Beleidsregel Partners for International Business)
De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. ondernemer: een in Nederland gevestigde natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een vennootschap, die een onderneming in stand houdt, niet zijnde een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld;
b. penvoerder: de door een samenwerkingsverband aangewezen penvoerende persoon of rechtspersoon;
c. samenwerkingsverband: een geen rechtspersoonlijkheid bezittend verband, bestaande uit ten minste drie ondernemers;
d. minister: de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
1.
Op verzoek van een samenwerkingsverband sluit de minister in het kader van het programma Partners for International Business van het Minsterie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, onder de naam PIB-actieplan, met de ondernemers van het samenwerkingsverband een convenant volgens het model dat is opgenomen in de bij deze beleidsregel behorende bijlage 1 , indien het samenwerkingsverband:
a. economische activiteiten verricht die zijn gericht op het verkrijgen van toegang tot een kansrijke markt;
b. bereid is financiële of andere middelen in te zetten voor de uitvoering van de eigen activiteiten in het kader van een PIB-actieplan;
c. beschikt over een coördinator voor de uitvoering van een PIB-actieplan die niet meer dan drie PIB-actieplannen coördineert, en
d. voldoende punten scoort gelet op het tweede lid, bij toepassing van het puntensysteem overeenkomstig de bij deze beleidsregel behorende bijlage 2 .
2.
Voor voldoende punten dient op basis van de door het samenwerkingsverband ingediende documenten en gegevens voor het criterium:
1°. organisatie en slagkracht samenwerkingsverband ten minste 20 punten te worden gescoord;
2°. kansbeschrijving van de markt ten minste 20 punten te worden gescoord;
3°. internationaliseringsstrategie en overheidsrol ten minste 20 punten te worden gescoord;
en in totaal een minimum aantal punten van 75 te worden gescoord.
3.
Het maximum aantal punten dat met het puntensysteem kan worden gescoord bedraagt 100.
1.
Het verzoek wordt via de penvoerder gedaan met gebruikmaking van een formulier, zoals opgenomen in de bij deze beleidsregel behorende bijlage 3 , en gaat vergezeld van de in het formulier aangegeven bescheiden.
2.
Het verzoek wordt vóór 1 november 2012 gedaan.
1.
Voor 2012 bedraagt het maximum beschikbare budget € 5.000.000,–.
2.
Een convenant wordt niet gesloten voor zover daardoor het in het eerste lid vermelde maximum beschikbare budget zou worden overschreden.
3.
Convenanten worden door de minister op volgorde van binnenkomst van verzoeken die voldoen aan deze beleidsregel gesloten.
Artikel 5
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum waarop deze in de Staatscourant is geplaatst.
Artikel 6
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Partners for International Business.
Deze beleidsregel zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 14 februari 2012
De
Staatssecretaris