Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel optimalisatie commerciële FM-vergunningen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 24 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 23 april 2013.
Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 28 april 2006, nr. WJZ 6032376, houdende vaststelling van de procedure en het afwegingskader voor indiening, behandeling en beoordeling van optimalisatievoorstellen van commerciële FM-vergunninghouders (Beleidsregel optimalisatie commerciële FM-vergunningen)
De Minister van Economische Zaken,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder
a. Agentschap Telecom: een dienst van het Ministerie van Economische Zaken die is belast met de uitvoering van en het toezicht op een aantal onderdelen van de Telecommunicatiewet ;
b. vergunninghouder: houder van een op grond van artikel 3.3 van de Telecommunicatiewet verleende vergunning voor commerciële omroep in de frequentieband 87.5 MHz tot en met 104.8 MHz;
c. vergunningparameters: technische karakteristieken verbonden aan het gebruik van de frequenties zoals vermeld in de aan de vergunninghouder verleende vergunning;
d. frequentiegebruiksrechten: frequentierechten die in de frequentiedatabase van Agentschap Telecom zijn aangemerkt als te beschermen frequentierechten waarbij de zerobase-norm als uitgangspunt geldt 1 .
e. verzorgingsgebied: het gebied dat bepaald wordt door het gebruik van de toegewezen frequentie(s) en bijbehorende technische parameters waarvan de frequentiegebruiksrechten in de frequentiedatabase van Agentschap Telecom zijn aangemerkt als te beschermen frequentierechten;
f. netgebonden frequenties: frequenties bestemd voor commerciële omroep die worden gebruikt binnen een afstand van maximaal 400 kHz van een aan een vergunninghouder toegewezen frequentie, die alleen kunnen worden gebruikt door die ene vergunninghouder 2 en dienen voor het oplossen van ontvangstproblemen;
g. optimalisatievoorstel: een voorstel dat door een vergunninghouder bij Agentschap Telecom is ingediend, dat bestaat uit een verzoek tot wijziging van een of meer vergunningparameters of een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor een of meer netgebonden frequenties die tot doel hebben een of meer ingediende ontvangstklachten op te lossen;
h. toename van het demografisch bereik: toename van het demografisch bereik die bij toewijzing van een optimalisatievoorstel wordt gerealiseerd uitgedrukt als percentage van de omvang van het verzorgingsgebied dat behoort bij de vergunning die aan de vergunninghouder is verleend. Het demografisch bereik wordt berekend conform de zerobase-norm. 1[3]
Artikel 2
In de onderhavige procedure worden ontvangstklachten die door vergunninghouders zijn ingediend en staan vermeld in bijlage B of bijlage II bij de brief van 13 april 2006 aan alle vergunninghouders gezamenlijk en in onderling verband behandeld overeenkomstig deze beleidsregel. Vergunninghouders dienen daartoe een of meer optimalisatievoorstellen in.
Artikel 3
Tot de procedure voor het oplossen van ingediende ontvangstklachten worden slechts toegelaten optimalisatievoorstellen die per fax op nummer 050-5877485 door Agentschap Telecom zijn ontvangen tussen 29 mei 2006, 09:00 uur en 9 juni 2006, 17:00 uur en waarmee een of meer ontvangstklachten worden opgelost die zijn vermeld in bijlage B of bijlage II bij de brief van 13 april 2006 aan alle vergunninghouders.
1.
De vergunninghouder dient aparte voorstellen in voor een aanvraag voor het toekennen van een netgebonden frequentie en voor een verzoek tot het wijzigen van vergunningparameters. Deze voorstellen zullen apart worden behandeld.
2.
In afwijking van het eerste lid kan een vergunninghouder ook een combinatievoorstel indienen waarin hij de aanvraag voor het toekennen van een netgebonden frequentie combineert met een verzoek tot het wijzigen van de vergunningparameters. Dit voorstel wordt als een samenhangend geheel behandeld en zal in zijn geheel worden toe- of afgewezen.
3.
Alleen optimalisatievoorstellen die kunnen leiden tot de oplossing van een ingediende klacht bedoeld in artikel 3 worden in behandeling genomen.
Artikel 5
Een door een vergunninghouder ingediend optimalisatievoorstel wordt behandeld op basis van de algemene kaders die zijn op genomen in de bijlage bij deze beleidsregel.
1.
Indien een optimalisatievoorstel geheel of gedeeltelijk strijdig is met de frequentiegebruiksrechten van een andere vergunninghouder, wordt het gehele voorstel afgewezen.
2.
Indien het toewijzen van een optimalisatievoorstel het noodzakelijk maakt om een op grond van internationale overeenkomsten verplichte internationale coördinatieprocedure te starten en de uitkomsten van deze procedure naar het oordeel van Agentschap Telecom zodanig zullen zijn dat de aanvraag geheel of gedeeltelijk zal moeten worden afgewezen, wordt het betreffende voorstel in het kader van dit onderhavige besluit geheel afgewezen.
3.
Indien het toewijzen van een optimalisatievoorstel geheel of gedeeltelijk in strijd is met de Telecommunicatiewet , wordt het betreffende voorstel geheel afgewezen.
4.
Indien een optimalisatievoorstel niet voldoet aan het bepaalde in artikel 3 wordt het niet in behandeling genomen.
5.
De voorstellen bedoeld in het vierde lid zullen pas in behandeling worden genomen nadat onderhavige procedure is afgehandeld en de gevolgen voor de frequentiegebruiksrechten van de toegewezen optimalisatievoorstellen in de frequentiedatabase van Agentschap Telecom zijn verwerkt.
1.
Voorzover een optimalisatievoorstel in behandeling is genomen en niet is afgewezen op grond van artikel 6 komen de volgende voorstellen voor toewijzing in aanmerking:
a. het voorstel dat niet conflicteert met andere ingediende voorstellen;
b. bij een voorstel dat een aanvraag voor het toekennen van een netgebonden frequentie inhoudt en deze aanvraag conflicteert met de aanvraag voor een netgebonden frequentie van een andere vergunninghouder en daardoor kan maar één voorstel worden toegekend dan geldt dat toegewezen wordt het voorstel dat als eerste binnen de daarvoor opengestelde periode bedoeld in artikel 3 bij Agentschap Telecom is ontvangen;
c. bij een voorstel dat een verzoek inhoudt tot het wijzigen van de vergunningparameters en dat conflicteert met een voorstel van een andere vergunninghouder tot wijziging van vergunningparameters en daardoor kan maar één voorstel worden toegewezen dan geldt dat het voorstel wordt toegewezen dat de grootste toename van het demografisch bereik oplevert als bedoeld in artikel 1, onderdeel h;
d. bij een conflicterend voorstel als bedoeld in onderdeel c en beide voorstellen leiden tot een even grote toename van het demografisch bereik als bedoeld in artikel 1, onderdeel h, dan geldt dat het voorstel wordt toegewezen dat als eerste binnen de daarvoor opengestelde periode bedoeld in artikel 3 bij Agentschap Telecom is ontvangen;
2.
Indien een optimalisatievoorstel een combinatievoorstel zoals bedoeld in artikel 4, tweede lid, betreft dan zal het voorstel slechts worden toegewezen als alle onderdelen van het voorstel met toepassing van het eerste lid kunnen worden toegewezen.
Artikel 8
Voorstellen die met toepassing van artikel 7 niet kunnen worden toegewezen, worden afgewezen.
Artikel 9
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 10
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel optimalisatie commerciële FM-vergunningen.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 28 april 2006
De
Minister