{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 4a
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2016. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2016.
Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 april 2007, nr. TRCJZ/2007/1087, omtrent de wijze van openbaarmaking van de subsidiegegevens van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid (Beleidsregel openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid)
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Wob: Wet openbaarheid van bestuur ;
b. Ministerie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
c. Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
1.
De Minister neemt jaarlijks een besluit tot actieve openbaarmaking van gegevens over de verlening in Nederland van subsidies in het kader van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid.
2.
Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt genomen op grond van de Wob .
3.
Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt genomen door de Minister.
4.
Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt bekendgemaakt in de Staatscourant en geplaatst op de website van het Ministerie.
1.
De openbaar te maken gegevens worden ontleend aan de boekhoudkundige informatie die aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt verstrekt, genoemd in verordening nr. 1663/95/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 7 juli 1995 houdende uitvoeringsbepalingen van verordening nr. 729/70/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen aangaande de procedure inzake de goedkeuring van de rekeningen van het EOGFL, afdeling Garantie (PbEG L 158).
2.
De gegevens die voor actieve openbaarmaking in aanmerking komen zijn:
a. voornaam, familienaam of volledige naam van rechtspersoon, postcode en gemeente waar de begunstigde woont of is ingeschreven;
b. regeling of de boekhoudkundige post waarop de subsidie betrekking heeft;
c. betaaldatum;
d. betaalorgaan;
e. voor de subsidies van het gemeenschappelijk landbouwbeleid:
1°. op grond van het Europees Landbouwgarantiefonds, het bedrag aan rechtstreekse betalingen en het bedrag aan andere betalingen;
2°. op grond van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, het totale bedrag aan overheidsfinancering inclusief de nationale bijdrage;
3°. de som van de bedragen, bedoeld in subonderdeel 1°. en 2°.;
f. voor de subsidies van het gemeenschappelijk visserijbeleid:
1°. naam van de concrete actie waarvoor subsidie is verstrekt;
2°. bedrag dat op grond van een regeling of post als bedoeld in onderdeel b is uitgetrokken voor een actie;
3°. nadat een actie is afgerond, het totale bedrag dat op grond van een regeling of post als bedoeld in onderdeel b is uitgetrokken en dat daadwerkelijk voor de actie is besteed.
1.
De gegevens worden eerst openbaar gemaakt nadat een termijn van vier weken na de bekendmaking van het besluit is verstreken.
2.
De gegevens worden openbaar gemaakt door plaatsing daarvan op de website van het Ministerie.
Artikel 4a
Dit besluit berust mede op verordening (EG) nr. 259/2008 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 18 maart 2008 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de bekendmaking van informatie over de begunstigden van financiële middelen uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PbEU L 76) en op verordening (EG) nr. 498/2007 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 maart 2007 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van de Europese Unie inzake het Europees Visserijfonds (PbEU L 120).
Artikel 5
De Beleidsregel openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt ingetrokken.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2007.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 18 april 2007
De
Minister