Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Uitgangspunten van het beleid van de RDW
Wob-verzoek
Voorwaarden aan indiening
Doorzending
Belanghebbende
Mogelijkheid tot bezwaar
3. Slotbepalingen
Aanpassing en herziening
Inwerkingtreding
Publicatie
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel openbaarmaking RDW

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel openbaarmaking RDW
1. Inleiding
In deze beleidsregel wordt de werkwijze van de RDW inzake openbaarmaking van bestuurlijke informatie bekendgemaakt. Het betreft hier specifiek openbaarmaking naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur . Deze beleidsregel ziet niet op actieve openbaarmaking.
Deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door plaatsing ervan in de Staatscourant en op website van de RDW.
De meest relevante artikelen uit zowel de Algemene wet bestuursrecht als de Wet openbaarheid van bestuur treft u aan in de bijlage .
2. Uitgangspunten van het beleid van de RDW
Doelstelling van het beleid van de RDW is dat de afhandeling van verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob-verzoeken) op juiste wijze, tijdig en efficiënt plaatsvindt. De RDW geeft hierop op volgende wijze uitvoering aan.
Wob-verzoek
Als bestuursorgaan verstrekt de RDW op verschillende manieren informatie over beleid en uitvoering. Voorbeelden hiervan zijn de website www.rdw.nl, informatiebrieven of persberichten. Meer informatie omtrent het beleid van de RDW en de uitvoering daarvan kan worden verkregen door middel van indiening van een verzoek tot openbaarmaking, een zogenaamd Wob-verzoek.
Voorwaarden aan indiening
Een ieder kan een verzoek tot openbaarmaking van gegevens met betrekking tot het beleid van de RDW en de uitvoering daarvan aan de RDW richten. Een belang bij een dergelijk verzoek behoeft niet te worden aangetoond.
Verzoeker dient in zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvangen, te vermelden. Indien de bestuurlijke aangelegenheid niet voldoende uit het Wob-verzoek blijkt, stelt de RDW verzoeker hiervan op de hoogte.
Het verzoek dient te zijn voorzien van de naam van de verzoeker en een postadres.
Wijze van indiening Een Wob-verzoek en in het kader daarvan ingediende ingebrekestellingen of dwangsomvorderingen dienen te worden ingediend op het door de RDW aangewezen postadres, te weten:
RDW
T.a.v. de afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken
O.v.v. verzoek Wet openbaarheid van bestuur
Postbus 777
2700 AT Zoetermeer
De elektronische weg voor het indienen van Wob-verzoeken en in het kader daarvan ingediende ingebrekestellingen en dwangsomvorderingen is niet opengesteld. Dit betekent dat Wob-verzoeken, ingebrekestellingen of dwangsomvorderingen ingediend per fax of email met ingang van de datum van publicatie van deze beleidsregel in de Staatscourant niet in behandeling zullen worden genomen.
Indien bij ontvangst van het Wob-verzoek of ingebrekestelling blijkt dat dit verzoek niet op de juiste wijze is ingediend of niet aan de formele vereisten voldoet, stelt de RDW verzoeker hiervan op de hoogte op het door verzoeker opgegeven postadres. Tevens stelt de RDW verzoeker in de gelegenheid om het gebrek binnen een termijn van twee weken na dagtekening te herstellen. De termijn die de RDW heeft voor het nemen van zijn besluit wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de RDW verzoeker de gelegenheid heeft geboden tot herstel van het gebrek tot de dag waarop het verzoek is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
Doorzending
Indien wordt verzocht om de verstrekking van gegevens in documenten die berusten bij een ander bestuursorgaan dan de RDW, wordt het verzoek doorgezonden naar het betreffende bestuursorgaan. De RDW stelt verzoeker hiervan op de hoogte.
Indien de RDW uit het Wob-verzoek niet kan afleiden welk bestuursorgaan het relevante is, dan stelt de RDW verzoeker daarvan op de hoogte.
Reikwijdte Wob De Wob geeft algemene regels voor de openbaarmaking en voorwaarden voor verstrekking van overheidsinformatie. Daarnaast zijn in andere wetten bijzondere bepalingen ten aanzien hiervan opgenomen. In dat geval hebben de bijzondere bepalingen voorrang boven de Wob . Bijzondere bepalingen zijn bijvoorbeeld opgenomen in artikel 43 van de Wegenverkeerswet 1994, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Archiefwet .
De Wob is alleen van toepassing indien het verzoek is gericht op informatie vastgelegd in een document, waarvan de inhoud betrekking heeft op een bestuurlijke aangelegenheid.
Dit betekent dat het verzoek gericht dient te zijn op een bij de RDW berustend schriftelijk stuk (of ander materiaal dat gegevens bevat) waarvan de inhoud ziet op het beleid van de RDW of de voorbereiding en uitvoering daarvan. Reeds openbare gegevens vallen niet onder de reikwijdte van de Wob , zodat een dergelijk Wob-verzoek niet in behandeling wordt genomen. Daarnaast kan de RDW weigeren stukken openbaar te maken op basis van de wettelijke uitzonderingsgronden zoals genoemd in artikel 10 en artikel 11 van de Wob. Hierbij kan gedacht worden aan bedrijfs- en fabricagegegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de RDW zijn medegedeeld. Dergelijke gegevens worden door de RDW niet verstrekt.
Het tijdstip van ontvangst van het Wob-verzoek bij de RDW is bepalend voor de reikwijdte van het verzoek. Alleen die documenten die op het moment van ontvangst van het Wob-verzoek aanwezig waren bij de RDW, worden bij de beoordeling betrokken. Documenten die na ontvangst van het Wob-verzoek zijn opgesteld, worden niet meegenomen ter beoordeling van het Wob-verzoek.
Wijze van afhandeling Na ontvangst van het Wob-verzoek, stuurt de RDW verzoeker een ontvangstbevestiging naar het door verzoeker opgegeven postadres.
De RDW beslist zo spoedig mogelijk op het Wob-verzoek. Het Wob-besluit wordt genomen door de afdeling waar de gevraagde informatie aanwezig is. Als uitgangspunt bij het nemen van het besluit op het Wob-verzoek geldt een termijn van vier weken. De RDW kan de beslissing op het Wob-verzoek met vier weken verdagen.
Een gehele of gedeeltelijke afwijzing van een Wob-verzoek vindt schriftelijk en gemotiveerd plaats.
Bij de RDW worden in beginsel voor de afhandeling van Wob-verzoeken geen kosten in rekening gebracht. In uitzonderlijke gevallen kan door de RDW besloten worden om alsnog kosten in rekening te brengen voor afhandeling van Wob-verzoeken. Bij uitzonderlijke gevallen kan gedacht worden aan een Wob-verzoek dat zo omvangrijk is dat het gratis verstrekken van de informatie als onevenredig wordt geacht. Het tarief wordt in dergelijke gevallen vastgesteld conform het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur.
Belanghebbende
De RDW onderzoekt of bij de behandeling van het Wob-verzoek rekening gehouden dient te worden met de belangen van derden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan vertrouwelijke bedrijfsgegevens. De RDW stelt derde-belanghebbende in de gelegenheid om een zienswijze ten aanzien van de verstrekking van de betreffende gegevens naar voren te brengen. Indien blijkt dat derde- belanghebbende bezwaar heeft tegen de voorgenomen beslissing van de RDW, wordt deze hieromtrent gehoord. Wanneer de RDW besluit, ondanks de bezwaren van de derde-belanghebbende, om tot verstrekking van de gevaagde gegevens over te gaan, worden deze gegevens conform artikel 6, vijfde lid, van de Wob niet eerder dan twee weken na het nemen van het Wob-besluit bekendgemaakt. De RDW stelt de derde-belanghebbende van het voorgenomen besluit op de hoogte.
Mogelijkheid tot bezwaar
Een Wob-besluit, zowel een besluit tot afwijzing als een besluit tot verstrekking van de gevraagde gegevens, is een besluit in de zin van de Awb . Dit brengt mee dat de RDW in zijn besluitvorming gebonden is aan de besluitvormingsbepalingen uit de Awb. Indien verzoeker en/of derde-belanghebbende het niet eens is met het op zijn verzoek genomen Wob-besluit, kan hij hiertegen binnen zes weken na dagtekening van het besluit schriftelijk bezwaar maken.
Aanpassing en herziening
Deze beleidsregel bevat het RDW-beleid inzake de openbaarmaking van bestuurlijke informatie. De RDW behoudt zich uitdrukkelijk de mogelijkheid voor daarin wijzigingen aan te brengen. Toepassing van deze beleidsregel en voortschrijdend inzicht zullen zo nodig tot aanpassing of herziening ervan leiden.
Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014.
Publicatie
Deze beleidsregel zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De directie van de Dienst Wegverkeer,
Algemeen Directeur,