Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel ontheffingverlening afgifte scheepsafval

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel voor het verlenen van ontheffingen als bedoeld in artikel 35a van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Beleidsregel ontheffingverlening afgifte scheepsafval)
De inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 35a van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen;
Besluit:
Artikel 1
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. wet: Wet voorkoming verontreiniging door schepen ;
b. schip, pleziervaartuig, vissersvaartuig, scheepsafval, havenontvangstvoorziening: hetgeen daaronder wordt verstaan in de wet ;
c. ontheffing: ontheffing als bedoeld in artikel 35a van de wet.
Artikel 2
Deze beleidsregel is niet van toepassing op vissersschepen en pleziervaartuigen waarmee niet meer dan 12 passagiers mogen worden vervoerd.
Artikel 3
Aan de exploitant van een schip wordt op een daartoe strekkende aanvraag een ontheffing verleend van de verplichtingen, neergelegd in de artikelen 6a, 12a en 12b van de wet, indien hij ten genoegen van de inspecteur-generaal aantoont dat:
1) een geëxploiteerd schip gedurende een bij die ontheffing bepaalde periode in het jaar ten minste eenmaal per 14 dagen,
a) dezelfde Nederlandse haven(s) aanloopt en
b) door hem een overeenkomst is gesloten met de houder van een in die haven gevestigde havenontvangstvoorziening met betrekking tot het tegen betaling afgeven van scheepsafval afkomstig van het schip in die haven , dan wel een dergelijke overeenkomst gesloten is met de houder van een havenontvangstvoorziening in een andere Nederlandse haven of een andere haven gelegen in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, of de Russische Federatie, die tijdens de vaart volgens de dienstregeling regelmatig wordt aangedaan.
2) een bewijs van de op grond van het onder b) genoemde contract verschuldigde betalingen kan worden getoond.
1.
Een ontheffing wordt aangevraagd bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Scheepvaart (IVW DS).
2.
De aanvraag geschiedt met behulp van het bij deze beleidsregel als bijlage gevoegde formulier.
3.
Alvorens te besluiten stelt de inspecteur-generaal de desbetreffende havenbeheerder in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen.
Artikel 5
Aan een ontheffing worden in ieder geval de volgende voorschriften en beperkingen verbonden:
a. de houder stelt de inspecteur-generaal onverwijld op de hoogte van alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de geldigheid van de ontheffing;
b. de geldigheidsduur van de ontheffing bedraagt maximaal vijf jaar, gerekend vanaf de datum van afgifte.
Artikel 6
De ontheffing wordt ingetrokken indien:
a. de dienstregeling van het schip waarop de ontheffing betrekking heeft komt te vervallen of een ingrijpende wijziging heeft ondergaan;
b. indien de overeenkomst met de houder van de havenontvangstvoorziening wordt ontbonden;
c. indien het schip waarop de ontheffing betrekking heeft, zodanig is of wordt verbouwd dat de ruimte geschikt en bestemd voor de opslag van scheepsafval in volume of capaciteit afneemt.
Artikel 7
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 15 oktober 2004.
Artikel 8
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel ontheffingverlening afgifte scheepsafval.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De ,
inspecteur-generaal Verkeer en Waterstaat