Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel ontheffingen MLA's

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel ter uitvoering van artikel 3.21 van de Wet luchtvaart met betrekking tot MLA's (Beleidsregel ontheffingen MLA's)
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 3.21 van de Wet luchtvaart;
Besluit:
1.
Ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, onder b, van de Wet luchtvaart kan, teneinde binnen het vluchtinformatiegebied Amsterdam vluchten uit te voeren, worden verleend aan de houder van een niet in Nederland geregistreerde MLA, dat niet is voorzien van een standaard-BvL, wanneer bij de aanvraag, welke schriftelijk dient te geschieden, daartoe de volgende bescheiden zijn gevoegd:
b. een bewijs van inschrijving in het luchtvaartuigregister in het land van registratie;
c. een bewijs, afgegeven door de bevoegde autoriteit van het land van registratie, waaruit blijkt, dat de uitoefening van de luchtvaart met het betrokken MLA in dat land is toegestaan; en
d. een bewijs, waaruit blijkt, dat de houder van het MLA in voldoende mate verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid.
2.
Indien een ontheffing als bedoeld in het eerste lid wordt verleend, wordt deze eenmaal per jaar verleend voor één of meer periodes van één of meer aaneengesloten dagen met een maximum van 28 dagen per jaar.
3.
Een ontheffing wordt slechts aan de houder van een niet in Nederland geregistreerde MLA verleend, indien door de autoriteit die het bewijs, bedoeld in het eerste lid, onder c, heeft uitgegeven, verklaart dat vluchten over buitenlands grondgebied zijn toegestaan, mits schriftelijke toestemming van de desbetreffende autoriteit verkregen is.
1.
Ontheffingen van het verbod, bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, onder b, van de wet voor het gebruik van een in Nederland geregistreerde MLA, welke op het tijdstip van inwerkingtreding van de Regeling MLA's geldig zijn, worden zes weken na genoemd tijdstip ingetrokken.
2.
Intrekking als bedoeld in het eerste lid vindt niet plaats wanneer de houder van een ontheffing gedurende de in dat lid genoemde termijn een aanvraag heeft ingediend voor een speciaal-BvL als bedoeld in de Regeling MLA's . In dat geval wordt de ontheffing ingetrokken op het tijdstip, waarop op die aanvraag onherroepelijk is beslist, doch uiterlijk een jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van de Regeling MLA's .
Artikel 3
Wanneer niet wordt voldaan aan artikel 3, tweede lid, onder e, dan wel artikel 12, eerste lid, niet van toepassing is, wordt in afwijking van artikel 2, tweede lid, een ontheffing als bedoeld in dat artikel zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van de Regeling MLA's ingetrokken, wanneer niet binnen die termijn een uittreksel van een geluidmeetrapport als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder f, bij de minister ter acceptatie is ingediend.
Artikel 4
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 5
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel ontheffingen MLA's.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris