Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel ontheffing overzetten aal

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 12 juli 2013, nr. WJZ / 13117209, houdende gevallen waarin ontheffing van het visverbod zal worden verleend ten behoeve van het overzetten van aal op locaties die de uittrek naar zee bemoeilijken (Beleidsregel ontheffing overzetten aal)
De Staatssecretaris van Economische Zaken;
Gelet op artikel 11 en 12 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985, artikel 10.1, eerste en derde lid, van de Wet dieren en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
1.
Ontheffing van het verbod, bedoeld in artikel 32a, en in voorkomend geval van artikel 23a, 23b en 28b van de Uitvoeringsregeling visserij, ten behoeve van het overzetten van schieraal voorbij locaties die voor die aal bij uittrek een verhoogd risico op sterfte opleveren, wordt op aanvraag verleend.
2.
Ontheffing wordt verleend indien:
a. uit de aanvraag blijkt dat het overzetten en de wijze waarop dat plaatsvindt op de beoogde locatie voldoende effectief is met het oog op de uittrek naar zee van de overgezette aal;
b. het overzetten over een beperkte afstand plaatsvindt;
c. tijdens het overzetten in alle gevallen een onafhankelijke controleur aanwezig is;
d. voorzieningen zijn getroffen om te waarborgen dat niet wordt meegewerkt aan het overzetten door personen waarvan bij een controle is vastgesteld dat zij aan de ontheffing verbonden voorschriften hebben overtreden, en
e. de beheerder, bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet, heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het overzetten.
Artikel 2
Een aanvraag als bedoeld in artikel 1 gaat vergezeld van:
a. een projectplan waarin:
1°. adres en GPS coördinaten van de beoogde locatie is vermeld en is aangegeven op een overzichtskaart;
2°. locaties van de te gebruiken fuiken zijn aangegeven;
3°. per locatie is aangegeven wie werkzaamheden zal uitvoeren;
4°. wordt aangegeven hoe frequent en op welke dagen van de week de fuiken worden geleegd;
5°. in welke periode de fuiken in het water staan;
6°. hoe en door wie de controle, bedoeld in artikel 1, tweede lid, zal plaatsvinden, en
7°. beschrijving van de voorzieningen, als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel d, en
b. een document waaruit blijkt dat aan het vereiste van artikel 1, tweede lid, onderdeel e, is voldaan.
Artikel 3
Aan een ontheffing als bedoeld in artikel 1 worden in ieder geval de volgende voorschriften verbonden:
a. alle gevangen aal wordt zo spoedig mogelijk na het legen van het vistuig waarmee deze is gevangen uitgezet;
b. het bij de ontheffing vastgestelde projectplan wordt uitgevoerd;
c. de ontheffinghouder stuurt na afloop van de periode waarvoor de ontheffing geldt een overzicht van de aantallen gevangen alen, onderscheiden naar dieren met een lengte van meer en een lengte van minder dan 50 centimeter, alsmede het totale gewicht van die dieren;
d. constatering van een overtreding als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel d, wordt zo spoedig mogelijk gemeld aan de Minister, en
e. wolhandkrab, gevangen in de gebieden, genoemd in bijlage 15 en 16 van de Uitvoeringsregeling visserij , wordt onmiddellijk weer uitgezet.
Artikel 4
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel ontheffing overzetten aal.
Artikel 5
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 12 juli 2013
De
Staatssecretaris