Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2. : Nadere uitleggingen
Artikel 3. : Intrekking
Artikel 4. : Inwerkingtreding
Artikel 5. : Citeertitel.
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel nadere uitleg van de aanvullende voorschriften in verband met de minimumbemanning van schepen voor de binnenvaart

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.
Beleidsregel nadere uitleg aanvullende voorschriften i.v.m. minimumbemanning van schepen voor de binnenvaart
De directeur-hoofdinspecteur van de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, tevens hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat motorschepen, duwboten, duwstellen en passagiersschepen slechts met een minimumbemanning mogen worden geëxploiteerd wanneer aan aanvullende voorschriften wordt voldaan;
dat het noodzakelijk wordt geacht nadere uitleg te geven aan onderdelen van deze aanvullende voorschriften;
Gelet op artikel 13, eerste lid, van het Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart;
Besluit:
Artikel 1
Bij de beoordeling of een schip voldoet aan aanvullende voorschriften teneinde met de minimumbemanning te mogen worden geëxploiteerd, gelden de in artikel 2 vermelde nadere uitleggingen van artikel 13 van het Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart.
1.
Eerste lid, onderdeel a, sub 1, aangaande de inrichting van de voortstuwingsinstallatie:
Indien een schip is uitgerust met een direct omkeerbare hoofdmotor, wordt de startluchtinstallatie die nodig is voor het omkeren van de draairichting:
- óf voortdurend door middel van een automatisch werkende compressor op druk gehouden,
- óf door middel van een compressor die voor de oplading van het luchtvat dient, na het in werking treden van een alarm in het stuurhuis, vanuit de stuurstand gestart.
Wanneer dit aggregaat is voorzien van een eigen brandstoftank, is deze tank voorzien van een laag niveaualarm overeenkomstig artikel 5.05, zevende lid, van bijlage II van het Binnenschepenbesluit .
2.
Eerste lid, onderdeel a, sub 2, aangaande het bilgewater in de hoofdmachinekamer:
Indien de werking van de boegschroefinstallatie noodzakelijk is voor het voldoen aan de eisen m.b.t. snelheid, stoppen en manoeuvreerbaarheid, wordt de machinekamer waar de boegschroefinstallatie is opgesteld aangemerkt als hoofdmachinekamer.
3.
Eerste lid, onderdeel a, sub 3, aangaande de automatische brandstoftoevoer:
3.1
Indien de voortstuwingsinstallatie is voorzien van een dagtank, is de inhoud daarvan voldoende voor 24 uur gebruik van de voortstuwingsinstallatie. Daarbij wordt gerekend met een verbruik van 0,25 liter per kW per uur. De dagtank is voorzien van een laag niveaualarm overeenkomstig artikel 5.05, zevende lid, van bijlage II van het Binnenschepenbesluit .
Indien de inhoud van de dagtank minder is, is de brandstofopvoerpomp voor het vullen van de dagtank continu in bedrijf, tenzij de dagtank is voorzien van:
a. een schakelaar die bij een bepaald laag niveau van de brandstof de brandstofopvoerpomp automatisch inschakelt;
b. een schakelaar die bij gevulde dagtank de brandstofopvoerpomp automatisch uitschakelt.
3.2
In afwijking van 3.1 geldt voor zeilende passagiersschepen uitsluitend dat de dagtank is voorzien van een laag niveaualarm overeenkomstig artikel 5.05, zevende lid, van bijlage II van het Binnenschepenbesluit .
4.
Eerste lid, onderdeel a, sub 5, aangaande voorgeschreven optische tekens van varende schepen:
Onder de optische tekens van varende schepen worden in dit verband niet verstaan: cilinders, bollen, kegels en ruiten als bedoeld in het Binnenvaartpolitiereglement .
5.
Eerste lid, onderdeel a, sub 6, aangaande rechtstreeks contact en contact met de machinekamer:
5.1
Rechtstreeks contact wordt aanwezig geacht indien:
a. visueel contact mogelijk is tussen het stuurhuis enerzijds en de bedieningsplaats van de lieren en bolders op het voor- en achterschip anderzijds, en bovendien de afstand daartussen niet meer bedraagt dan 35 m;
b. de woonruimte direct vanuit het stuurhuis toegankelijk is.
5.2
Een directe spreekverbinding tussen het stuurhuis en de machinekamer kan worden vervangen door een optisch en akoestisch signaal in de machinekamer. Indien een schip is ingericht voor het voeren van het schip met behulp van radar door één persoon, wordt contact met de machinekamer ook aanwezig geacht indien het signaal, genoemd in artikel 9.08, eerste lid, van bijlage II van het Binnenschepenbesluit , naast de aldaar genoemde schakelaar separaat kan worden geactiveerd. Voor toepassing van deze bepalingen wordt een boegschroefruimte waarin een verbrandingsmotor staat opgesteld, als machinekamer aangemerkt.
6.
Eerste lid, onderdeel a, sub 7, aangaande een redelijke tijd:
Als redelijke tijd wordt hier 3 minuten als voldoende geacht, te rekenen vanaf het begin van alle bijbehorende handelingen.
7.
Eerste lid, onderdeel a, sub 8, aangaande de bediening van de schijnwerper:
Met het oog op de bediening is de schijnwerper permanent opgesteld. De elektrische voeding geschiedt vanuit het scheepsnet.
8.
Eerste lid, onderdeel a, sub 9, aangaande zwengels en soortgelijke draaibare voorzieningen:
Als zodanig worden aangemerkt:
- handbediende ankerlieren (de maximum kracht geldt bij vrijhangende ankers);
- zwengels voor het heffen van luiken.
Als zodanig worden niet aangemerkt:
- zwengels voor het starten van hulpmotoren;
- verhaal- en koppellieren.
9.
Eerste lid, onderdeel a, sub 12, aangaande ergonomisch aangebracht:
Aan het gestelde wordt voldaan indien:
a. het stuurhuis is ingericht voor het voeren van het schip met behulp van radar door één persoon;
b. bij overige stuurhuizen:
- de controle instrumenten en de bedieningsinstallaties bevinden zich in het blikveld naar voren over een boog van niet meer dan 180 o (90 o naar stuurboord en 90 o naar bakboord), met inbegrip van de vloer en het plafond. Zij zijn vanaf de plaats waar de roerganger zich normaal bevindt goed af te lezen en zijn goed zichtbaar;
- de belangrijkste bedieningsinstallaties, zoals de bediening van het stuurwiel of de stuurhefboom, de motorbediening, de bediening van de marifoon, de bediening van de geluidsseinen en de bediening van het blauwe bord, zijn zo geplaatst dat de grootste afstand tussen de aan stuurboord en aan bakboord geplaatste bedieningen niet meer dan 3 m bedraagt. Daarbij is het mogelijk dat de roerganger de motoren kan bedienen zonder dat hij de bediening van de stuurinstallatie loslaat en dat hij zonder de bediening van de stuurinstallatie los te laten, de overige bedieningsinstallaties zoals marifoon, de bediening van de geluidsseinen en het blauwe bord, kan bedienen;
- de bediening van het blauwe bord geschiedt elektrisch, pneumatisch of hydraulisch. In afwijking daarvan is bediening door middel van een draad toegestaan, indien de bediening vanaf de stuurstand kan geschieden en van een deugdelijke constructie is.
10.
Eerste lid, onderdeel b, sub 3, eerste zin, en sub 4, eerste zin, aangaande koppellieren:
Als koppellieren worden in dit verband aangemerkt de lieren die dienen voor het opnemen van de koppelingskrachten van de langsverbindingen tussen het duwende schip en het geduwde schip of de geduwde schepen, en die voldoen aan de voorwaarden:
a. de lier levert volledig mechanisch de voor het koppelen benodigde spankracht;
b. de bediening van de lier bevindt zich ter plaatse van de lier. In afwijking hiervan wordt afstandbediening aanvaard indien degene die de lier bedient vanaf de bedieningsplaats onbelemmerd vrij uitzicht op de lier heeft. Tevens is bij deze bedieningsplaats een inrichting aanwezig die onopzettelijke inbedrijfstelling beveiligt. In dit geval is ter plaatse van de lier een noodstopinrichting aanwezig;
c. de lier is voorzien van een reminrichting die in werking treedt zodra het bedieningsorgaan wordt losgelaten, alsmede bij het wegvallen van de aandrijvende kracht;
d. de koppeldraad wordt gevierd bij uitval van de aandrijving;
e. de trekkracht van de lier wordt beperkt tot één vijfde van de breeksterkte van de voor het koppelen toegepaste draad.
11.
Eerste lid, onderdeel b, sub 3, tweede zin, en sub 4, tweede zin, aangaande de bediening van de boegschroefinstallatie:
De bedieningsapparatuur van de boegschroefinstallatie is vast ingebouwd in het stuurhuis. De bekabeling voor de aansturing van de boegschroefinstallatie is tot het voorschip van het duwende motorschip dan wel van de duwboot, vast aangebracht.
12.
Eerste lid, onderdeel b, sub 5, aangaande gelijkwaardige manoeuvreereigenschappen:
Een voortstuwingsinstallatie, bestaande uit ten minste twee gescheiden voortstuwingsinstallaties van ongeveer gelijk vermogen, wordt aangemerkt als een voortstuwingsinstallatie die samen met de stuurinrichting gelijkwaardige manoeuvreereigenschappen waarborgt.
Artikel 3. : Intrekking
De Beleidsregel nadere uitleg van de aanvullende uitrustingseisen in verband met de minimumbemanning van schepen voor de Rijn- en binnenvaart, Nr. DGG/J-01/000700 van 4 januari 2001, wordt ingetrokken.
Artikel 4. : Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2002.
Artikel 5. : Citeertitel.
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel nadere uitleg van de aanvullende voorschriften in verband met de minimumbemanning van schepen voor de binnenvaart.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Rotterdam, 11 november 2002
De
directeur-hoofdinspecteur van de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat
hoofd van de Scheepvaartinspectie