Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Wettelijk kader
Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel Meldingsformulier voor bestuurders en commissarissen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 5 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 4 april 2007.
Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-05 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 december 2006 inzake het meldingsformulier voor bestuurders en commissarissen als bedoeld in artikel 5:48 (Beleidsregel Meldingsformulier voor bestuurders en commissarissen)
Wettelijk kader
Ingevolge artikel 5:48 Wet op het financieel toezicht (Wft) moeten bestuurders of commissarissen van een uitgevende instelling de aandelen en stemmen in de uitgevende instelling en de gelieerde uitgevende instellingen waarover zij beschikken aan de AFM melden.
In deze beleidsregel heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de meldingsformulieren opgenomen die voldoen aan de in artikel 9 van het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen ter zake gestelde regels.
Deze beleidsregel is vastgesteld door middel van het Besluit tot vaststelling van beleidsregels in het kader van de Wet op het financieel toezicht van 12 december 2006.
Dit is een beleidsregel als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De bevoegdheid van de AFM tot het vaststellen van deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 4:81, eerste lid, Awb.
Meldingsformulier voor bestuurders en commissarissen ( artikeL 5:48 Wft) Deel I 1. Naam (Gelieerde) Uitgevende Instelling:
2. Naam Meldingsplichtige:
3. Opgave totaal aantal effecten vóór de transactie
Soort effect Aantal effecten Totaal kapitaal Totaal stemmen
       
       

Soort effect van de transactie
4. Soort effect:
(Aandeel/Conv. Obligatie/Optie/Warrant/anders)
5. In te vullen voor zover van toepassing:
Nominale waarde van het effect:
Optieserie:
Uitoefenprijs c.q. conversiekoers:
Afloopdatum:
Transactie in het in vraag 4 en 5 aangegeven effect
6. Datum van de transactie:
7a. Aantal verkregen effecten bij de transactie:
b. Aantal verkochte effecten bij de transactie:
8. Verkrijgingsprijs c.q. verkoopprijs:
9. Transactie uit hoofde van vrije hand beheerovereenkomst (ja/nee):
10. Opgave totaal aantal effecten na de transactie:
Meldingsformulier voor bestuurders en commissarissen Deel 2 Let op: indien het door u gehouden belang door deze transactie een drempelwaarde bereikt, onderschrijdt dan wel overschrijdt, dient u het door u gehouden percentage hieronder te melden.
1. Soort effect:
2. Nominale waarde per (onderliggend) aandeel:
3. Aantal stemmen per (onderliggend) aandeel:
4. Omwisselverhouding:
5. Aantal:
6. Noemer kapitaalbelang (x):
7. Noemer stemrechten (y):
8.
Rechtstreeks reëel Rechtstreeks potentieel Middellijk reëel Middellijk potentieel
       
Kapitaal-belang Stemrechten Kapitaal-belang Stemrechten Kapitaal-belang Stemrechten Kapitaal-belang Stemrechten
Aantal x Nominale Waarde = € … Aantal = Aantal x Nominale Waarde = € … Aantal = Aantal x Nominale Waarde = € … Aantal = Aantal x Nominale Waarde = € … Aantal =
               
A € … : noemer € x = … % B Aantal : noemer y … % C € … : noemer € x = … % D Aantal : noemer y … % E € … : noemer € x = … % F Aantal : noemer y … % G € … : noemer € x = … % H Aantal : noemer y … %
9. Totaal kapitaalbelang (optellen de percentages onder A/C/E/G): %
– rechtstreeks reëel (percentage onder A): %
– rechtstreeks potentieel (percentage onder C): %
– middellijk reëel (percentage onder E): %
– middellijk potentieel (percentage onder G): %
   
Totaal Stemrecht (optellen de percentages onder B/D/F/H): %
– rechtstreeks reëel (percentage onder B): %
– rechtstreeks potentieel (percentage onder D): %
– middellijk reëel (percentage onder F): %
– middellijk potentieel (percentage onder H): %

De percentages bij stemrecht dienen te worden gecorrigeerd, indien het uit te oefenen stemrecht wordt beperkt door statutaire voorzieningen van de uitgevende instelling (x%-regeling en stemrechtbeperkingen).
10. Betreft de melding een initiële melding als bedoeld in artikel 59 Wmz 2006 (ja/nee)?:
(zo ja dan datum meldingsgplicht 1 november 2006)
11. Indien het een melding van een middellijk belang betreft, dient te worden aangegeven welke toerekenregel(s) is/zijn toegepast:
Het kapitaalbelang en/of stemrecht waarover een dochtermaatschappij beschikt (ja/nee):
(zo ja, dan opgave van de naam van de betreffende dochtermaatschappij):
Het kapitaalbelang en/of stemrecht dat een derde houdt voor rekening de meldingsplichtige (ja/nee):
Het stemrecht in het kader van een stemovereenkomst (ja/nee):
Meldingsformulier voor bestuurders en commissarissen Deel 3 (Uitsluitend bedoeld ter controle van de melding door de Autoriteit Financiële Markten; deze gegevens worden niet openbaar gemaakt)
1. Adres meldingsplichtige:
2. Postcode (geen postbus):
3. Woonplaats:
Wat is de relatie tussen de meldingsplichtige en de uitgevende instelling?
1. Bestuurder (ja/nee):
2. Bestuurder gelieerde vennootschap (ja/nee):
3. Commissaris (ja/nee):
4. Commissaris gelieerde vennootschap (ja/nee):
Wordt de melding verzorgd via de Compliance Officer (ja/nee):Contactpersoon
1.Naam:
2. Adres:
3. Postcode:
4. Woonplaats:
5. Land:
6. Telefoonnummer:
7. Faxnummer:
8. E-mail:
Aldus naar waarheid opgemaakt:
Naam:
Datum:
Plaats:
Handtekening:
Slotbepalingen
De bekendmaking van deze beleidsregel geschiedt door publicatie in de Staatscourant.
De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2007.
Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Meldingsformulier voor bestuurders en commissarissen.
Amsterdam, 12 december 2006
bestuurslid
bestuurslid