{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Wettelijk kader
Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten van de eigen uitgevende instelling ( artikel 5:60 Wft)
Soort financieel instrument
Aldus naar waarheid opgemaakt:
Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uitgevende instelling

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 14 juli 2016. U leest nu de tekst die gold op 13 juli 2016.
Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-02 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten inzake het meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uitgevende instelling als bedoeld in artikel 5:60
Wettelijk kader
Ingevolge artikel 5:60 Wet op het financieel toezicht (Wft) moet een ieder die behoort tot de genoemde categorieën van personen melding doen van voor eigen rekening verrichte of bewerkstelligde transacties in aandelen die betrekking hebben op de eigen uitgevende instelling of in financiële instrumenten waarvan de waarde mede wordt bepaald door de waarde van deze aandelen. Voor deze meldingen dient gebruik gemaakt te worden van onderstaand formulier zoals voorgeschreven in artikel 6, tweede lid van het Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels tot uitvoering van diverse bepalingen van hoofdstuk 5.4 van de Wet op het financieel toezicht (Besluit marktmisbruik Wft).
Dit is een beleidsregel als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De bevoegdheid van de AFM tot het vaststellen van deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 4:81, eerste lid, Awb.
artikel 5:60 Wft) van Beleidsregel Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uitgevende instelling">
Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten van de eigen uitgevende instelling ( artikel 5:60 Wft)
Deel I 1. de naam van de uitgevende instelling:
2. de naam van de meldingsplichtige:
Soort financieel instrument
3. Soort financieel instrument:
(aandeel, optie, warrant, anders)
4. In te vullen voor zover van toepassing
nominale waarde van het financieel instrument:
soort optie (call/put/personeelsoptie/anders):
uitoefenprijs:
Kenmerken transactie in vraag 3 en 4 aangegeven financieel instrument 5. Datum transactie:
6. Aantal verkregen financiële instrumenten bij de transactie:
7. Aantal verkochte financiële instrumenten bij de transactie:
8. Prijs van het financieel instrument:
9. Open/close (in geval van opties):
10. Plaats van uitvoering van de transactie (indien de transactie
plaatsvindt via een gereglementeerde markt):
Deel II Reden voor de melding: wat is de relatie tussen de meldingsplichtige en de uitgevende instelling?artikel 1, onder c, van de Wet toezicht trustkantoren of personenvennootschappen
  Groep meldingsplichtige    
1 een ieder die het dagelijks beleid bepaalt of mede bepaalt van de uitgevende instelling JA / NEE
2 een ieder die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de uitgevende instelling en de daarmee verbonden onderneming JA / NEE
3 een ieder die een leidinggevende functie heeft en uit dien hoofde de bevoegdheid heeft om besluiten te nemen die gevolgen hebben voor de toekomstige ontwikkelingen en bedrijfsvooruitzichten van de uitgevende instelling en die regelmatig kennis kan hebben van voorwetenschap JA / NEE
4 echtgenoten, geregistreerde partners of levensgezellen van de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen, of andere personen die op daarmee vergelijkbare wijze samenleven met de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen JA / NEE
5 kinderen van de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen die onder hun gezag vallen of die onder curatele zijn gesteld en waarvoor deze personen als curator zijn benoemd JA / NEE
6 andere bloed- of aanverwanten van de onder 1 tot en met 3 bedoelde personen, die op de datum van de desbetreffende transactie ten minste een jaar een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd met deze personen JA / NEE
7 rechtspersonen, trusts als bedoeld in : i) waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij een persoon als bedoeld onder 1 tot en met 6 JA / NEE
    ii) die onder de zeggenschap staat van een persoon als bedoeld onder 1 tot en met 6 JA / NEE
    iii) die is opgericht ten gunste van een persoon als bedoeld onder 1 tot en met 6 JA / NEE
    iv) waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van een persoon bedoeld onder 1 tot en met 6 JA / NEE

Wordt de melding van de meldingsplichtige verzorgd door tussenkomst
van een door de uitgevende instelling aangewezen persoon? Ja/nee:
Zo ja, naam en functie van deze persoon:
Gegevens meldingsplichtige (onderstaande gegevens zullen niet in het register worden opgenomen) Adres:
Postcode, woonplaats, land:
Telefoonnummer meldingsplichtige of contactpersoon:
Aldus naar waarheid opgemaakt:
Naam:
Datum en plaats:
Handtekening:
Slotbepalingen
De bekendmaking van deze beleidsregel geschiedt door publicatie in de Staatscourant.
De beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.
Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uitgevende instelling.
Amsterdam, 8 maart 2007
Bestuurslid
Bestuurslid