Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Wettelijk kader
Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel Meldingsformulier substantiële deelneming

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 5 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 4 april 2007.
Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-07 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 december 2006 inzake het meldingsformulier voor substantiële deelneming als bedoeld in afdeling 5:3:3 (Beleidsregel Meldingsformulier substantiële deelneming)
Wettelijk kader
Ingevolge afdeling 5:3:3 Wet op het financieel toezicht (Wft) moeten aandeelhouders en andere stemgerechtigden meldingen doen betreffende wijzigingen in zeggenschap en kapitaalbelang.
In deze beleidsregel heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de meldingsformulieren opgenomen die voldoen aan de in artikel 5 tot en met 8 van het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen ter zake gestelde regels.
Deze beleidsregel is vastgesteld door middel van het Besluit tot vaststelling van beleidsregels in het kader van de Wet op het financieel toezicht van 12 december 2006.
Dit is een beleidsregel als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De bevoegdheid van de AFM tot het vaststellen van deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 4:81, eerste lid, Awb.
Meldingsformulier substantiële deelneming als bedoeld in afdeling 5.3.3 Wft – deel 1 1. Naam meldingsplichtige:
2. Adres:
3. Postcode:
4. Woonplaats:
5. Statutaire zetel:
5. Land:
6. Statutaire naam Uitgevende Instelling:
7. Totaal kapitaalbelang: %
– rechtstreeks reëel: % (A)
– rechtstreeks potentieel: % (C)
– middellijk reëel: % (E)
– middellijk potentieel: % (G)
   
Totaal Stemrecht: %
– rechtstreeks reëel: % (B)
– rechtstreeks potentieel: % (D)
– middellijk reëel: % (F)
– middellijk potentieel: % (H)

8. Datum ontstaan meldingsplicht:
Aldus naar waarheid opgemaakt:
Naam:
Datum:
Plaats:
Handtekening:
Meldingsformulier substantiële deelneming – deel 2 (Uitsluitend bedoeld ter controle van de melding door de Autoriteit Financiële Markten; deze gegevens worden niet openbaar gemaakt)
1. Naam meldingsplichtige:
2. Adres:
2. Postcode (geen postbus):
3. Woonplaats:
4. Land:
5. Telefoonnummer:
7. Faxnummer:
8. Kamer van Koophandel nummer:
9. Eerste melding in betreffende Uitgevende Instelling (ja/nee):Contactpersoon
1. Naam:
2. Adres:
3. Postcode:
4. Woonplaats:
5. Land:
6. Telefoonnummer:
7. Faxnummer:
8. E-mail:
9. Relatie tot meldingsplichtige:
10. Betreft de melding een initiële melding als bedoeld in artikel 59 Wmz 2006 (ja/nee)?:
(zo ja dan datum meldingsplicht 1 november 2006)
11. Indien het een melding van een middellijk belang betreft, dient te worden aangegeven welke toerekenregel(s) is/zijn toegepast:
Het kapitaalbelang en/of stemrecht waarover een dochtermaatschappij beschikt (ja/nee):
(zo ja, dan opgave van de naam van de betreffende dochtermaatschappij):
Het kapitaalbelang en/of stemrecht dat een derde houdt voor rekening de meldingsplichtige (ja/nee):
Het stemrecht in het kader van een stemovereenkomst (ja/nee):
12. Ziet de melding op een situatie als genoemd in artikel 5:41 Wft (periodieke meldingsplicht) (ja/nee)?
13. Wordt de melding gedaan door een beheerder als genoemd in artikel 5:45 lid 7 Wft (ja/nee)?:
14. Ziet de melding op een situatie als genoemd in artikel 5:45 lid 10 Wft (ja/nee)?:
Meldingsformulier substantiële deelneming – deel 3 1. Soort effect
2. Nominale waarde per (onderliggend) aandeel:
3. Aantal stemmen per (onderliggend) aandeel:
4. Omwisselverhouding:
5. Aantal:
6. Noemer kapitaalbelang (x):
7. Noemer stemrechten (y):
8.
Rechtstreeks reëel Rechtstreeks potentieel Middellijk reëel Middellijk potentieel
       
Kapitaal-belang Stemrechten Kapitaal-belang Stemrechten Kapitaal-belang Stemrechten Kapitaal-belang Stemrechten
Aantal x Nominale Waarde = € … Aantal = Aantal x Nominale Waarde = € … Aantal = Aantal x Nominale Waarde = € … Aantal = Aantal x Nominale Waarde = € … Aantal =
               
A € … : noemer € x = … % B Aantal : noemer y … % C € … : noemer € x = … % D Aantal : noemer y … % E € … : noemer € x = … % F Aantal : noemer y … % G € … : noemer € x = … % H Aantal : noemer y … %
Totaal kapitaalbelang (optellen de percentages onder A/C/E/G): %
– rechtstreeks reëel (percentage onder A): %
– rechtstreeks potentieel (percentage onder C): %
– middellijk reëel (percentage onder E): %
– middellijk potentieel (percentage onder G): %
   
Totaal Stemrecht (optellen de percentages onder B/D/F/H): %
– rechtstreeks reëel (percentage onder B): %
– rechtstreeks potentieel (percentage onder D): %
– middellijk reëel (percentage onder F): %
– middellijk potentieel (percentage onder H): %

De percentages bij stemrecht dienen te worden gecorrigeerd, indien het uit te oefenen stemrecht wordt beperkt door statutaire voorzieningen van de Uitgevende Instelling (x%-regeling en stemrechtbeperkingen).
De percentages (inclusief de totaal percentages) dienen te worden ingevuld op deel 1 van het meldingsformulier.
Slotbepalingen
De bekendmaking van deze beleidsregel geschiedt door publicatie in de Staatscourant.
De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2007.
Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Meldingsformulier substantiële deelneming.
Amsterdam, 12 december 2006
bestuurslid
bestuurslid