Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Overeenkomsten tot de afwikkeling van massaschade
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel massaschade

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 4 juli 2014, nr. WJZ/14104938, over de totstandkoming van overeenkomsten tot de afwikkeling van massaschade (Beleidsregel massaschade)
De Minister van Economische Zaken;
Gelet op artikel 21 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en artikel 2.6, eerste lid, van de Wet handhaving consumentenbescherming;
Besluit:
Artikel 1
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. ACM: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2 van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;
b. onafhankelijke derde: persoon die als onafhankelijk bemiddelaar optreedt bij de onderhandelingen tot het sluiten van een overeenkomst tot afwikkeling van massaschade;
c. overeenkomst tot afwikkeling van massaschade: een overeenkomst als bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, van de Wet handhaving consumentenbescherming.
1.
Indien de ACM voornemens is een overeenkomst tot afwikkeling van massaschade te sluiten doet zij hiervan mededeling op haar website.
2.
De ACM stelt consumentenorganisaties gedurende tien werkdagen na publicatie op de website in de gelegenheid om hun zienswijze naar voren te brengen over het voornemen.
Artikel 3
De ACM draagt bij de wederpartij met wie zij voornemens is om een overeenkomst tot de afwikkeling van massaschade te sluiten een onafhankelijke derde voor. De wederpartij dient schriftelijk in te stemmen met de benoeming van de onafhankelijke derde.
Artikel 4
De Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken van 15 maart 2013 , nr. WJZ/12358033, over de totstandkoming van overeenkomsten tot de afwikkeling van massaschade en informatieverstrekking aan consumenten over schadeveroorzakende handelspraktijken (Stcrt. 2013, 8159) worden ingetrokken.
Artikel 5
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014.
Artikel 6
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel massaschade.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 4 juli 2014
De
Minister