{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Aanvraagprocedure LO2 in het vmbo
Artikel 3. Beoordelingscriteria aanvraag
Artikel 4. Toestemming tot afwijking van de inrichtings- en examenvereisten in de Wet op het voortgezet onderwijs
Artikel 5. Inwerkingtreding
Artikel 6. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel LO2 in het vmbo

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2008.
Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 augustus 2006, nr. VO/OK/2006/23591, houdende stimulering van meer sport en bewegen in het vmbo: het vak LO2 als onderdeel van het curriculum (Beleidsregel LO2 in het vmbo)
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 25 en artikel 29, zesde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en wat het landbouwonderwijs betreft, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
b. projectscholen: scholen die de afgelopen jaren hebben geparticipeerd in het project LO2 in het vmbo voor de theoretische leerweg of de gemengde leerweg dan wel beide leerwegen;
c. startende scholen: scholen die ervaring willen gaan opdoen met het programma LO2 in het vmbo in de theoretische leerweg of de gemengde leerweg dan wel beide leerwegen;
d. LO2 in het vmbo: het conceptexamenprogramma lichamelijke opvoeding 2, zoals door projectscholen, de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) te Zeist en de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) te Enschede ontwikkeld als keuzevak voor het vrije deel van de theoretische en gemengde leerweg van het vmbo.
1.
Het bevoegd gezag van een startende school, dat ervaring wil opdoen met LO2 in het vmbo in het schooljaar 2006–2007 kan per vestiging een aanvraag indienen.
2.
Het bevoegd gezag van een startende school, dat ervaring wil opdoen met LO2 in het vmbo in het schooljaar 2007–2008 kan per vestiging een aanvraag indienen.
3.
Het bevoegd gezag van een projectschool dat LO2 in het vmbo in het schooljaar 2006–2007 wil continueren kan een aanvraag indienen.
4.
De aanvragen bedoeld in het eerste en derde lid dienen uiterlijk 15 september 2006 door OCW te zijn ontvangen. Aanvragen na 15 september ontvangen worden niet meer in behandeling genomen.
5.
De aanvraag bedoeld in het tweede lid dient uiterlijk 1 maart 2007 door OCW te zijn ontvangen. Aanvragen na 1 maart 2007 ontvangen worden niet meer in behandeling genomen.
6.
Het te gebruiken aanvraagformulier is als bijlage opgenomen bij deze beleidsregel. Het volledig ingevulde aanvraagformulier dient per post te worden verstuurd naar:
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Directie Voortgezet Onderwijs, afdeling Onderwijskwaliteit
IPC 2650
t.a.v. dhr. mr. J. F. van der Vlugt
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
7.
De minister beslist binnen zes weken op de aanvraag op grond van de beoordelingscriteria, bedoeld in artikel 4.
Artikel 3. Beoordelingscriteria aanvraag
Bij de beoordeling van de aanvragen, bedoeld in artikel 2, eerste, tweede en derde lid, worden de volgende criteria gehanteerd:
a. Het bevoegd gezag beschikt voor de vestiging waar men LO2 in het vmbo wil aanbieden over toestemming voor het verzorgen van de theoretische leerweg of de gemengde leerweg dan wel beide leerwegen;
b. Het onderwijs wordt verzorgd door docenten met de bevoegdheid lichamelijke opvoeding; en
c. Bij het verzorgen van het onderwijs wordt gebruik gemaakt van het door de projectscholen, SLO en KVLO ontwikkelde examenprogramma LO2 in het vmbo.
1.
In het geval de Minister positief beslist op de aanvraag van het bevoegd gezag, houdt deze beslissing tevens in dat de Minister toestaat dat het bevoegd gezag op grond van de artikelen 25 en 29, zesde lid, van de wet mag afwijken van de inrichtings- en examenvereisten in de wet .
2.
Op grond van artikel 25 van de wet kan worden afgeweken van de volgende artikelen:
a. artikel 10, zevende lid, onder b, van de wet: het vrije deel van de theoretische leerweg kan daarmee ook LO2 als vak omvatten; en
b. artikel 10 d, zevende lid, onder c, van de wet: het vrije deel van de gemengde leerweg kan daarmee ook LO2 als vak omvatten.
3.
Op grond van artikel 29, zesde lid, van de wet kan worden afgeweken van het vierde lid van artikel 29 van de wet zodat LO2 in het vmbo onderdeel kan uitmaken van het eindexamen van vmbo-scholen voor wat betreft de theoretische en de gemengde leerweg.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. De beleidsregel vervalt op 1 augustus 2008.
Artikel 6. Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel LO2 in het vmbo.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister