{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definitiebepaling
Artikel 2. Toepassingsbereik
Artikel 3. Voornemen tot oplegging last onder dwangsom
Artikel 4. Oplegging last onder dwangsom
Artikel 5. Invordering
Artikel 6. Invordering bij dwangbevel
Artikel 7. Vermissing vervoersdocumenten
Artikel 8. Valsheid in geschrifte
Artikel 9. Opheffing last onder dwangsom
Artikel 10. Bezwaar en beroep
Artikel 11. Inwerkingtreding
Artikel 12
Artikel 13. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 3 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op 2 januari 2017.
Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO
De NIWO bepaalt,
gelet op de artikelen 4:81, 5:32, eerste lid, 5:32a en 5:32b van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 5.2, derde lid, van de Wet wegvervoer goederen het navolgende:
Artikel 1. Definitiebepaling
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
vervoersdocumenten: de vervallen of ingetrokken communautaire vergunning, vergunning als bedoeld in artikel 7.1, tweede lid, van de wet of bestuurdersattest, alsmede de bijbehorende gewaarmerkte kopieën, CEMT-vergunning, ritmachtiging en overbruggingsbewijzen;
overtredende vervoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in overtreding van artikel 3.6 van de wet is of in geval van faillissement, de curator in hoedanigheid van zijn taakuitoefening;
wet: Wet wegvervoer goederen .
Artikel 2. Toepassingsbereik
Deze beleidsregel heeft betrekking op:
a. de procedure waarbij wordt onderzocht of zich feiten en omstandigheden voordoen die tot het oordeel kunnen leiden dat er sprake is van een overtreding als bedoeld in artikel 3.6 van de wet;
b. de last onder dwangsomprocedure bij constatering van een overtreding als bedoeld in artikel 3.6 van de wet;
c. de omstandigheden waaronder de last onder dwangsomprocedure beëindigd kan worden.
1.
De NIWO zal voorafgaand aan de oplegging van een last onder dwangsom de overtredende vervoerder door middel van een voornemen tot oplegging van een last onder dwangsom de gelegenheid bieden om binnen één week de overtreding als bedoeld in artikel 3.6 van de wet te beëindigen.
2.
Indien wordt aangetoond dat zich feiten en omstandigheden voordoen die nopen tot het krijgen van uitstel, kan op verzoek uitstel worden verleend van de termijn als bedoeld in het eerste lid.
1.
De NIWO zal bij beschikking een last onder dwangsom opleggen indien de overtredende vervoerder niet voldoet aan het gestelde verzoek zoals gedaan in het voornemen als bedoeld in artikel 3, eerste lid.
2.
De hoogte van de dwangsom is vastgesteld op € 1.000,– per week met een maximum van € 10.000,–.
3.
In de beschikking tot oplegging van een last onder dwangsom wordt een begunstigingstermijn van één week in acht genomen alvorens verbeurte van de dwangsommen zal plaatsvinden.
1.
Indien de overtredende vervoerder tien weken lang in overtreding blijft en het maximum aan € 10.000,–, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, heeft verbeurd, zal de NIWO overgaan tot invordering van de dwangsommen door middel van een invorderingsbeschikking.
2.
Zes weken na dagtekening van de invorderingsbeschikking wordt de overtredende vervoerder een aanmaning gestuurd.
3.
De aanmaning bevat de hoogte van de verbeurde dwangsommen, vermeerderd met de wettelijke rente die is ontstaan vanaf twee weken na dagtekening van de invorderingsbeschikking.
Artikel 6. Invordering bij dwangbevel
Indien de overtredende vervoerder niet voldoet aan de verplichting voortvloeiende uit de aanmaning als bedoeld in artikel 5, tweede en derde lid, geschiedt invordering bij wijze van dwangbevel.
1.
Bij vermissing van vervoersdocumenten dient door de overtredende vervoerder melding van vermissing gedaan te worden bij de politie. Het door de politie opgestelde bewijs van vermissing dient aan de NIWO te worden overgelegd ter beëindiging van de last onder dwangsomprocedure.
2.
Indien de overtredende vervoerder aantoont geen bewijs van vermissing te kunnen krijgen, zal overlegging van een bij de NIWO op te vragen verklaring van vermissing de last onder dwangsomprocedure beëindigen.
3.
In geval de overtredende vervoerder een curator is, beweegt hij de gefailleerde ertoe een melding van vermissing te doen respectievelijk een verklaring van vermissing af te leggen als bedoeld in het eerste en tweede lid.
Artikel 8. Valsheid in geschrifte
De NIWO kan aangifte van valsheid in geschrifte doen indien de overtredende vervoerder een bewijs respectievelijk verklaring van vermissing als bedoeld in artikel 7 heeft overgelegd en naderhand wordt vastgesteld dat hij in strijd met deze verklaring over deze vervoersdocumenten beschikt of aan derden ter beschikking heeft gesteld ten behoeve van het verrichten van beroepsvervoer.
1.
Indien de overtredende vervoerder ofwel alle vervoersdocumenten ofwel een bewijs respectievelijk verklaring van vermissing als bedoeld in artikel 7 met betrekking tot alle of een deel van de vervoersdocumenten heeft overgelegd, zal de NIWO de last onder dwangsom opheffen en de eventueel verbeurde dwangsommen verminderen.
2.
In geval de overtredende vervoerder een curator is die blijvend onmogelijk aan de last kan voldoen, kan de NIWO de last onder dwangsom opheffen en de eventueel verbeurde dwangsommen verminderen.
3.
Eventuele door de NIWO gemaakte incassokosten zullen te allen tijde bij de overtredende vervoerder in rekening worden gebracht.
1.
In afwijking van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht, schorst het bezwaar de werking van het besluit waartegen het is gericht gedurende de bezwaartermijn als bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht.
2.
Ingeval het bezwaar ontvankelijk is, wordt schorsende werking verleend gedurende de bezwaarprocedure.
3.
In afwijking van het tweede lid wordt de werking van het besluit waartegen een bezwaar is ingediend niet geschorst indien er feiten en omstandigheden zijn die erop wijzen of redelijkerwijze doen vermoeden dat de verleende communautaire vergunning mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of strafbare feiten te plegen.
Artikel 11. Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 12
De beleidsregel van 22 april 2009 (Stcrt. 29 april 2009, nr. 81) wordt ingetrokken.
Artikel 13. Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: ‘Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO’.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie,
De voorzitter van de Raad van Beheer,
Directeur