{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel lagere vaststelling of wijziging van subsidies aan cultuurinstellingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 5 maart 2009. U leest nu de tekst die gold op 4 maart 2009.
Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 juni 2006, nr. DK/AZ/2006/18843, houdende bepalingen over de wijze van uitoefening van de bevoegdheid tot lagere vaststelling of wijziging van subsidies aan cultuurinstellingen (Beleidsregel lagere vaststelling of wijziging van subsidies aan cultuurinstellingen) Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 42, datum inwerkingtreding 05-03-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 42, datum inwerkingtreding 05-03-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Gelet op de artikelen 4:46, 4:48 en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 42, datum inwerkingtreding 05-03-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
b. subsidieontvanger: ontvanger van een subsidie als bedoeld in artikel 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, met uitzondering van de ontvanger van een specifieke uitkering als bedoeld in hoofdstuk VI van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze beleidsregel regelt de wijze waarop de minister ten aanzien van subsidieontvangers gebruik maakt van de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 4:46 en 4:48 van de Algemene wet bestuursrecht.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 42, datum inwerkingtreding 05-03-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Bij het niet tijdig indienen van de jaar- of eindverantwoording, bedoeld in de artikelen 24, onderscheidenlijk 33, van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen, wordt de subsidie voor iedere maand dat de subsidieontvanger in verzuim is, verlaagd met 1% van het subsidiebedrag genoemd in het besluit tot verlening van subsidie, tot een maximum van € 10.000,00 per maand. Elke volgende maand dat de subsidieontvanger in verzuim blijft, wordt de subsidie met eenzelfde bedrag verlaagd.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 42, datum inwerkingtreding 05-03-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Bij het niet verrichten van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, wordt de subsidie, wanneer sprake is van majeure onderprestatie, verlaagd met een bedrag dat overeenkomt dan wel zoveel mogelijk overeenkomt met het bedrag aan subsidie dat bestemd is voor de niet verrichte activiteiten.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 42, datum inwerkingtreding 05-03-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 5
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Bij het niet naleven van de mededelingsplicht, bedoeld in artikel 22 van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen, wordt de subsidie verlaagd met 1% van het subsidiebedrag genoemd in het besluit tot verlening van subsidie, tot een maximum van € 25.000,00.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 42, datum inwerkingtreding 05-03-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 6
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Wanneer de subsidieontvanger niet voldoet aan de verplichting die aan het besluit tot verlening van subsidie is verbonden ten aanzien van publieksinkomsten, wordt de subsidie verlaagd met een bedrag dat overeenkomt dan wel zoveel mogelijk overeenkomt met de niet behaalde publieksinkomsten.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 42, datum inwerkingtreding 05-03-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 7
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Voordat de minister besluit tot het verlagen van een subsidie, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 6, stelt hij de subsidieontvanger schriftelijk in kennis van zijn voornemen daartoe. In het voornemen geeft hij de subsidieontvanger een termijn van vier weken om schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op het voornemen te geven. De minister vermeldt in het voornemen het voorschrift dat niet is nageleefd.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 42, datum inwerkingtreding 05-03-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 8
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 42, datum inwerkingtreding 05-03-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Het bedrag waarmee de subsidie wordt verlaagd wordt teruggevorderd. De wijze van terugvordering wordt in het besluit tot verlaging van de subsidie vermeld.
2.
Indien de subsidieontvanger voorschotten ontvangt, wordt het bedrag waarmee de subsidie wordt verlaagd verrekend met één of meer toekomstige voorschotten. Het besluit tot wijziging van de bevoorschotting wordt tegelijk met het besluit tot verlaging van de subsidie genomen.
Artikel 9
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 42, datum inwerkingtreding 05-03-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 10
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel lagere vaststelling of wijziging van subsidies aan cultuurinstellingen.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 42, datum inwerkingtreding 05-03-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 42, datum inwerkingtreding 05-03-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Staatssecretaris