Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Eerste Afdeling. – Algemeen
+ Tweede Afdeling. – Indeling van het KCD
+ Derde Afdeling. – Minimumeisen die aan het KCD worden gesteld
+ Vierde Afdeling. – Minimumeisen die aan het KBS worden gesteld
+ Vijfde Afdeling. – Samenhang
+ Zesde Afdeling. – Indiening en beoordeling door de Raad
+ Zevende Afdeling. – Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel kwaliteits- en capaciteitsdocument

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 10 februari 2008. U leest nu de tekst die gold op 9 februari 2008.
Beleidsregel kwaliteits- en capaciteitsdocument
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
Gelet op artikel 19a, tweede lid en 21, tweede lid van de Elektriciteitswet 1998, artikel 8, tweede lid en 35a, tweede lid van de Gaswet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. E-wet : de Elektriciteitswet 1998 ;
b. de Raad: de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid van de E-wet of artikel 1, eerste lid sub s van de Gaswet;
d. netbeheerder: de netbeheerder bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k van de E-wet en de netbeheerder bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e van de Gaswet;
e. het KBS: het kwaliteitsbeheersingssysteem zoals bedoeld in artikel 15 van de MR Kwaliteit;
f. het KCD: het kwaliteits- en capaciteitsdocument; het document bedoeld in artikel 21, tweede lid van de E-wet of artikel 8, tweede lid van de Gaswet;
g. de MR Kwaliteit: de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas .
1.
Het KCD behandelt drie onderwerpen die in aparte hoofdstukken in het KCD worden opgenomen. In deze hoofdstukken:
a. beschrijft de netbeheerder het kwaliteitsniveau dat hij voor zijn transportdienst nastreeft;
b. maakt de netbeheerder aannemelijk dat hij over voldoende capaciteit beschikt om te voorzien in de totale behoefte aan transport;
c. maakt de netbeheerder aannemelijk dat hij over een doeltreffend KBS beschikt.
2.
De afschriften van procedures en plannen worden in de volgorde zoals genoemd in artikel 11 van de MR Kwaliteit als bijlagen bij het KCD gevoegd.
Artikel 3
De Raad oordeelt dat er sprake is van een doeltreffend KBS indien ten minste:
a. de netbeheerder de processen ten behoeve van zijn transportdienst beheerst en daarmee ook in de toekomst het gewenste kwaliteitsniveau van de transportdienst zal kunnen bereiken. In het KCD geeft de netbeheerder daartoe aan hoe de samenhang is tussen de verschillende onderdelen van het KBS en de consistentie van deze onderdelen met zijn jaarlijkse begroting;
b. de netbeheerder de processen beheerst om te kunnen voorzien in de totale behoefte aan capaciteit en om de te verwachten knelpunten op te lossen. De netbeheerder gaat hiertoe in op de samenhang tussen de resultaten, procedures en activiteiten ten behoeve van de raming van de capaciteitsbehoefte, het bepalen van knelpunten en de wijze waarop deze knelpunten worden opgelost. Tevens gaat de netbeheerder in op de consistentie van deze onderdelen met zijn jaarlijkse begroting.
Artikel 4
De netbeheerder beschrijft hoe hij de streefwaarden genoemd in artikel 10 lid 1 van de MR Kwaliteit door middel van het KBS realiseert en op welke wijze hij deze waarden handhaaft. De netbeheerder geeft hierbij zo mogelijk aan welke normen, richtlijnen en overige relevante voorschriften worden toegepast.
1.
De netbeheerder maakt in het KCD inzichtelijk hoe hij tot zijn ramingen voor capaciteit komt. De netbeheerder geeft de onzekerheid in de uitgangspunten aan en het effect van deze onzekerheden op de uitkomsten. De netbeheerder maakt op basis van de gepresenteerde uitkomsten aannemelijk dat de gepresenteerde toekomstvisie reëel is.
2.
In het KCD wordt daartoe aangegeven:
a. welke veranderingen er op de korte en middellange termijn te verwachten zijn in het voorzieningsgebied van de netbeheerder;
b. welke effecten deze veranderingen hebben op de transportsituatie in het net. Hierbij wordt aangegeven hoe gevoelig de resultaten zijn voor veranderingen in de uitgangspunten, bijvoorbeeld de ontwikkeling van de markt;
c. of er in het netwerk van de netbeheerder knelpunten zijn die van invloed kunnen zijn op de verwachte ontwikkeling van de transportsituatie of op de veiligheid van het gastransport;
d. of er door deze ontwikkelingen van de transportsituatie knelpunten op de korte dan wel lange termijn te verwachten zijn;
e. hoe de netbeheerder omgaat met de knelpunten en op welke termijn hij deze knelpunten oplost;
f. indien op basis van de capaciteitsbehoefte in de toekomst grootschalige investeringen verwacht worden komt dit in het investeringsplan tot uitdrukking.
Artikel 6
Bij de bepaling van de capaciteitsbehoefte geeft de netbeheerder aan:
a. van welke aannames hij is uitgegaan;
b. in hoeverre hij de ramingen baseert op daadwerkelijke verzoeken van afnemers;
c. een omschrijving van de methode waarmee hij de capaciteitsbehoefte bepaalt;
d. in hoeverre knelpunten in andere netten invloed hebben op zijn net, in het geval van onderling verbonden netten.
1.
De netbeheerder toont aan dat zijn KBS is gericht op de beheersing van de relevante risico’s voor het realiseren of instandhouden van de kwaliteit van de transportdienst en de veiligheid van het transportnet.
2.
De netbeheerder:
a. geeft hierbij de criteria aan die hij hanteert voor het bepalen van die risico’s;
b. toont aan dat zijn oordeel redelijk en toetsbaar is; en
c. dat hij de onderkende risico’s op een doeltreffende wijze beheerst.
3.
De risico-inventarisatie en -evaluatie betreft alle activiteiten met betrekking tot de transportdienst en die direct of indirect bijdragen aan de kwaliteit van het transport en de fysieke toestand van het netwerk. Rekening wordt gehouden met werkzaamheden van leidingleggers, gravers, agrariërs, onderhouds- en andere onderaannemers.
4.
Bij een risico-inventarisatie en -evaluatie worden onder meer de volgende stappen uitgevoerd: vaststellen van maximaal gunstige bedrijfsomstandigheden, identificatie van relevante bedreigingen, risicovaststelling, risicobeoordeling en risicoreductie, en het identificeren van benodigde maatregelen.
5.
De netbeheerder gaat in op de samenhang tussen de risico-inventarisatie en -evaluatie en het onderhoudsen vervangingsplan en het investeringsplan.
1.
De monitoringsprocedure zoals bedoeld in artikel 17 van de MR Kwaliteit, leidt tot een betrouwbaar en juist beeld van de kwaliteit en de capaciteit van het net.
2.
Resultaten uit de monitoringsactiviteiten komen tot uiting in de storingsprocedure, het investerings- en onderhoudsplan en de risicoanalyse.
3.
Met betrekking tot de beschrijving van de componenten in het net kan de zelfde systematiek aangehouden worden als gevraagd in CODATA. De componenten worden gegroepeerd in categorieën per netvlak of per druktrap. In het KCD wordt over de technische toestand van deze categorieën gerapporteerd. Slechts wanneer dat voor een goed beeld van de kwaliteit of capaciteit nodig is geeft de netbeheerder ook op detailniveau een beschrijving van de componenten.
1.
In de procedure betreffende het bijhouden van het bedrijfsmiddelenregister geeft de netbeheerder aan op welke wijze hij waarborgt dat zijn bedrijfsmiddelenregister actueel en volledig is.
2.
In de procedure betreffende het bijhouden van het bedrijfsmiddelenregister is ook opgenomen:
a. hoe de netbeheerder met Klic-meldingen omgaat;
b. hoe de netbeheerder met andere informatieverzoeken van uitvoerders van werkzaamheden in zijn voorzieningsgebied omgaat;
c. welke maatregelen de netbeheerder heeft genomen om te voorkomen dat werkzaamheden in zijn voorzieningsgebied schade aan zijn netwerk zullen veroorzaken of dat er onveilige situaties optreden;
d. een analyse van het effect van de onder c. genomen maatregelen.
Artikel 10
Het KBS bevat:
a. een evaluatieprocedure voor de effectiviteit van de processen, plannen en procedures die in het KBS zijn opgenomen;
b. een procedure voor de verbetering van de effectiviteit van de processen, plannen en procedures die in het KBS zijn opgenomen.
Artikel 11
Alle onderdelen van het KCD zijn onderling consistent, zoals tenminste:
a. het investeringsplan, het onderhoudsplan en het storingsherstelplan (zoals, bedoeld in artikel 16 lid 1 sub c van de MR Kwaliteit) in relatie tot het gewenste prestatieniveau;
b. elk van de investerings-, onderhoud- en storingsherstelplannen met de resultaten van de monitoring van de kwaliteit van de componenten van het net;
c. elk van de investerings-, onderhouden storingsherstelplannen met de omvang en frequentie van de geregistreerde onderbrekingen en storingen;
d. elk van de investerings-, onderhoud- en storingsherstelplannen met de geraamde capaciteitsbehoefte;
e. elk van de investerings-, onderhouden storingsherstelplannen met de jaarlijks begroting.
Artikel 12
De gegevens die de netbeheerder als vertrouwelijk aanmerkt worden in een aparte bijlage in het KCD opgenomen. De netbeheerder geeft gemotiveerd aan waarom hij deze gegevens vertrouwelijk acht.
1.
Het uiterlijk op 1 december 2005 en vervolgens in de oneven jaren bij de Raad ingediende KCD wordt in het vooronderzoek beoordeeld op volledigheid en de aanwezigheid van relevante certificaten die een beperking van het uit te voeren onderzoek rechtvaardigen.
2.
Als de netbeheerder een KBS heeft dat aan de eisen van een bestaande norm, zoals de Ontwerpnorm of de ISO 9001:2000 voldoet, licht hij de volgende onderwerpen toe die de raad kan onderzoeken:
a. Welke relevante processen zijn benoemd;
b. Welke onderdelen van het KBS boven het verplichte minimum van de Ontwerp of ISO norm gaan;
c. Welke interpretatie de netbeheerder gegeven heeft aan de begrippen en eisen die de normen hanteren.
Artikel 14
In het onderzoek wordt het KBS tevens onderworpen aan een audit. Vervolgens wordt ook het KCD beoordeeld. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan de netbeheerder gevraagd worden binnen een bepaalde termijn verbeteringen in het KCD of KBS aan te brengen. Door de Raad kan tot een nader onderzoek en/ of aanvullende audits besloten worden.
Artikel 15
Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel kwaliteits- en capaciteitsdocument.
1.
Deze beleidsregel treedt in werking op 1 november 2005.
2.
Deze beleidsregel zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 6 oktober 2005.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,