Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Algemene bepalingen
Artikel 2. Kostenvergoeding
Artikel 3. Vergoeding reiskosten
Artikel 4. Vergoeding reiskosten bij medische klachten of lichamelijke beperkingen
Artikel 5. Vergoeding verblijfkosten
Artikel 6. Vergoeding gederfde inkomsten door tijdverlies
Artikel 7. Vergoeding kosten buitenland
Artikel 8. Intrekking besluiten
Artikel 9. Inwerkingtreding
Artikel 10. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel kostenvergoeding UWV

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel kostenvergoeding UWV
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
Gelet op de artikelen 28, vierde lid en 37, tweede lid, Ziektewet, artikel 26 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 42 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de artikelen 2:38 en 3:34 Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en artikel 41a Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
Besluit:
Artikel 1. Algemene bepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet SUWI;
b. opgeroepene: de persoon die door UWV is opgeroepen te verschijnen op tijdstip en plaats door UWV bepaald;
c. woonadres: het adres waar de opgeroepene woont overeenkomstig de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens.
1.
De opgeroepene heeft aanspraak op vergoeding van reiskosten, verblijfkosten en gederfde inkomsten door tijdverlies als bepaald in deze beleidsregel.
2.
De begeleider van de opgeroepene heeft aanspraak op vergoeding van reiskosten, verblijfkosten en gederfde inkomsten door tijdverlies als bepaald in deze beleidsregel voor zover begeleiding naar het oordeel van UWV noodzakelijk is.
3.
Kosten van de begeleider komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking voor zover deze kosten niet zijn begrepen in de kostenvergoeding voor de opgeroepene.
4.
Betaling van een kostenvergoeding geschiedt door bijschrijving op de bankrekening van de opgeroepene of de begeleider.
5.
Dit besluit is niet van toepassing voorzover aanspraak bestaat op een kostenvergoeding op grond van een bijzondere vergoedingsregeling.
1.
Reiskosten komen voor vergoeding in aanmerking indien de reisafstand van woonadres naar de plaats van oproeping vijftien kilometer of meer bedraagt. Bij een reisafstand van minder dan vijftien kilometer worden reiskosten niet vergoed.
2.
De vergoeding voor reiskosten bij een reisafstand van vijftien kilometer of meer bedraagt € 0,19 per kilometer, ongeacht de wijze van vervoer. Het totaal aantal kilometers dat voor vergoeding in aanmerking komt wordt vastgesteld door het aantal kilometers van de reisafstand te vermenigvuldigen met twee en de uitkomst naar boven af te ronden op gehele kilometers.
3.
De reisafstand van het woonadres naar de plaats van oproeping wordt vastgesteld aan de hand van een algemeen erkende en aanvaarde routeplanner.
4.
Indien UWV de oproeping verzendt naar een ander adres dan het woonadres dan kan voor het bepalen van de reisafstand naar de plaats van oproeping van dat adres worden uitgegaan.
5.
Kosten verbonden aan noodzakelijk gebruik van een veerdienst worden vergoed.
Artikel 4. Vergoeding reiskosten bij medische klachten of lichamelijke beperkingen
Indien de opgeroepene naar het oordeel van UWV door medische klachten of lichamelijke beperkingen is aangewezen op eigen vervoer of vervoer per taxi, wordt bij gebruik van eigen vervoer € 0,19 per kilometer vergoed, zonder minimum reisafstand, en bij gebruik van een taxi de werkelijke naar redelijkheid gemaakte kosten.
Artikel 5. Vergoeding verblijfkosten
De vergoeding voor verblijfkosten wordt gesteld op het bedrag van de werkelijke naar redelijkheid gemaakte kosten.
Artikel 6. Vergoeding gederfde inkomsten door tijdverlies
Vergoeding in verband met tijdverlies wordt vastgesteld op het bedrag van de gederfde inkomsten, doch per etmaal ten hoogste op het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen bedoelde bedrag met betrekking tot een loontijdvak van een dag.
1.
Bij verblijf buiten Nederland kan de oproeping de door UWV vooraf geselecteerde wijze van vervoer naar de plaats van oproeping en de wijze van verblijf vermelden. UWV vergoedt alsdan de kosten van dat vervoer en dat verblijf.
2.
Indien de opgeroepene geen gebruik maakt van de door UWV geselecteerde wijze van vervoer en verblijf, vergoedt UWV uitsluitend de werkelijke naar redelijkheid gemaakte kosten van vervoer en verblijf.
Artikel 8. Intrekking besluiten
Het Besluit kostenvergoedingen arbeidsongeschiktheidswetten, het Besluit kostenvergoeding Werkloosheidswet en de Beleidsregel kostenvergoedingen Wet WIA worden ingetrokken.
Artikel 9. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2010.
Artikel 10. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel kostenvergoeding UWV.
Dit besluit wordt met de toelichting gepubliceerd in de Staatscourant.
Amsterdam, 22 juni 2010
Voorzitter Raad van bestuur UWV,