Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. Aanvragen ontheffingen
+ § 3. Beoordeling geschiktheid wegen en weggedeelten voor LZV’ s
+ § 4. Beoordeling geschiktheid voertuigen ten behoeve van LZV’s
+ § 5. Beperkingen en voorschriften verbonden aan ontheffingen
+ § 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV
De directie van de Dienst Wegverkeer,
Gelet op artikel 4, vierde lid, van Richtlijn nr. 96/53/EG EG van de Raad van 25 juli 1996 houdende vaststelling voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationaal verkeer maximaal toegestane gewichten (PbEU L 235) en op artikel 149a, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 4:83 Algemene wet bestuursrecht, het Besluit Voertuigen en het Besluit ontheffingverlening exceptionele transporten;
Besluit:
Artikel 1. Definities
Voor de toepassing van deze beleidsregel worden de begripsbepalingen van de Regeling voertuigen overgenomen. Voorts wordt verstaan onder:
a. aantekening op het kentekenbewijs dan wel aantekening in het kentekenregister: bijzonderheidscode op het kentekenbewijs dan wel in het kentekenregister waaruit blijkt dat het voertuig na keuring geschikt is bevonden voor gebruik in een LZV;
b. autonome beslisruimte LZV: de actuele gegevens waarbij de wegbeheerder een weg of weggedeelte als geschikt voor het berijden met een LZV opgeeft waarvoor de Dienst Wegverkeer zonder toestemming als bedoeld in artikel 149b, tweede lid, van de Wet en artikel 4 van het Besluit ontheffing verlening exceptionele transporten ontheffing mag verlenen voor LZV’s onder de daarbij van toepassing zijnde beperkingen en voorschriften;
c. digitale wegenkaart LZV: elektronische weergave van de actuele autonome beslisruimte LZV die door de Dienst Wegverkeer ten behoeve van de ontheffinghouders ter beschikking wordt gesteld;
d. dieplader: een open voertuig van de categorie O3 of O4, waarvan het grotendeels verlaagde laadvlak zich op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte dan wel lager dan de assen boven het wegdek bevindt, maar niet hoger dan 0,70 m, gemeten van wegdek tot bovenkant laadvlak, uitsluitend of hoofdzakelijk ontworpen, gebouwd of gebruikt voor het vervoer van ondeelbare lading;
e. LZV: samenstellen met een laadlengte van tenminste 18 meter en ten hoogste 21,82 m , of een vergelijkbare laadlengte indien de voertuigen zijn ingericht voor het vervoer van afneembare laadstructuren, bestaande uit ten hoogste drie voertuigen en ingericht voor het vervoer van goederen waarvan de totale lengte niet meer bedraagt dan 25,25 meter en de totale massa niet meer dan 60 ton, en waarvoor een ontheffing als bedoeld in artikel 3 is afgegeven;
f. LZV-attest: document waaruit blijkt dat het buitenlandse voertuig na keuring geschikt is bevonden voor gebruik in een LZV;
g. LZV kerngebied: gebied/verzameling van LZV-wegen (vaak een bedrijventerrein), waar één of meer bedrijven feitelijk zijn gevestigd en waarop volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan geen woonbestemming of agrarische bestemming rust.
h. LZV weg: de actuele autonome beslisruimte zoals weergegeven op de digitale wegenkaart LZV
i. LZV aansluitroute: één of maximaal drie kortste geschikte wegen van en naar een bedrijfsvestiging van één aanvrager naar een LZV weg, waarbij de LZV aansluitroute niet geschikt is als LZV weg en het niet dezelfde LZV weg betreft indien er sprake is van meer dan één aansluitroute;
j. samenstel van buitenlandse voertuigen: samenstel van voertuigen waarbij de kentekens van het trekkend motorrijtuig en de getrokken voertuigen door een andere EU-lidstaat dan Nederland zijn afgegeven.
Artikel 2. Toepassingsgebied
Deze beleidsregel is van toepassing op de behandeling van aanvragen voor een keuring en ontheffing voor een LZV op basis van artikel 149a, tweede lid, van de Wet.
1.
De ontheffingen LZV worden onderscheiden in:
a. de basisontheffing LZV, en
b. de incidentele ontheffing LZV, en
c. de opleidingsontheffing LZV.
2.
De Dienst Wegverkeer verleent ontheffingen LZV als bedoeld in het eerste lid, op het kenteken van het trekkende motorrijtuig, indien de geschiktheid tot het samenstellen van een LZV blijkt uit:
a. een aantekening op het kentekenbewijs dan wel aantekening in het kentekenregister, als bedoeld in artikel 13, tweede lid, of
b. een LZV attest als bedoeld in artikel 13, derde lid.
Artikel 4. Basisontheffing
Een basisontheffing LZV als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, kan worden verleend voor:
a. wegen die binnen de autonome beslisruimte LZV vallen;
b. de duur van maximaal één jaar, en
c. maximaal één trekkend motorrijtuig.
1.
De incidentele ontheffing LZV, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, is bestemd voor:
a. aanvragers van een LZV aansluitroute , of
b. evenementen, waarbij het een noodzakelijke route betreft vanaf of naar de plaats van een evenement ten behoeve of mede ten behoeve van LZV’s dan wel ten behoeve van een praktijkonderzoek geschiktheid wegen, of
c. stremmingen, waarbij tijdelijk wegen of weggedeeltes geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk zijn, en kan worden afgegeven voor wegen of weggedeeltes die:
i. aansluiten op de wegen of weggedeeltes genoemd in de reeds verleende basisontheffing LZV, of
ii. aansluiten op de wegen of weggedeeltes in de reeds verleende incidentele ontheffing LZV.
2.
Een incidentele ontheffing LZV kan worden verleend voor:
a. één route, waarvan de wegen niet binnen de autonome beslisruimte vallen;
b. de duur van:
i. ten hoogste 1 jaar, indien het een incidentele ontheffing LZV als bedoeld in het eerste lid, onder a, betreft, met dien verstande dat de geldigheidsduur van de aan de aanvrager verleende basisontheffing LZV niet wordt overschreden;
ii. maximaal 2 weken, indien het een incidentele ontheffing LZV als bedoeld in het eerste lid, onder b, betreft, of
iii. de duur van de stremming met dien verstande dat de geldigheidsduur van de aan de aanvrager verleende basisontheffing LZV of incidentele ontheffing LZV, als bedoeld in artikel 4 niet wordt overschreden.
3.
Een incidentele ontheffing LZV kan worden verleend voor maximaal vier kentekens van trekkende motorrijtuigen, mits deze kentekens op het aanvraagformulier als bedoeld in artikel 8, eerste lid, zijn vermeld.
Artikel 6. Opleidingsontheffing
Een opleidingsontheffing LZV kan worden verleend:
a. ten behoeve van de opleiding en examinering voor het certificaat chauffeur LZV voor de wegen die daartoe specifiek in de autonome beslisruimte LZV zijn opgenomen alsmede de wegen leidend vanaf de locatie van de bedrijfsvestiging naar deze wegen;
b. voor maximaal 1 trekkend motorrijtuig;
c. voor de duur van maximaal 4 weken voor bedrijven die deelnemen aan een opleiding, of
d. voor de duur van maximaal één jaar indien er bedrijfsmatig opleidingen gegeven worden door gecertificeerde opleiders.
1.
Een basisontheffing LZV bestaat uit:
a. een voorblad, waarop in ieder geval de gegevens van de aanvrager alsmede het kenteken, al dan niet in combinatie met het voertuig identificatienummer (VIN), van het trekkend motorrijtuig zijn vermeld;
b. diverse wegenbijlagen, ten minste bestaande uit - een afdruk van - de digitale wegenkaart LZV en, indien van toepassing, een wegenbijlage ten behoeve van de incidentele ontheffing;
c. diverse bijlagen die beperkingen, algemene voorschriften en, indien van toepassing, bijzondere voorschriften bevatten.
2.
De aanvrager van een basisontheffing LZV ontvangt tevens een wijzigingsabonnement, waarbij gedurende en uitsluitend voor de resterende geldigheidsduur van de basisontheffing LZV, de digitale wegenkaart LZV moet worden vervangen.
3.
De Dienst Wegverkeer geeft op een door deze dienst bepaalde wijze de aangepaste digitale wegenkaart LZV af voor zover zich wijzigingen in de autonome beslisruimte LZV hebben voorgedaan.
1.
De aanvrager van een ontheffing LZV dient zijn aanvraag te doen op het door de Dienst Wegverkeer vastgestelde model aanvraagformulier.
2.
Het aanvraagformulier wordt schriftelijk beschikbaar gesteld.
Artikel 9. Wijze van indienen van de aanvraag
Indiening van aanvragen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
1.
Een ontheffingsaanvraag kan uitsluitend schriftelijk door de indiener worden ingetrokken.
2.
Het intrekken van een ingediende aanvraag wordt uitsluitend conform de Regeling tarieven van de Dienst Wegverkeer 1 behandeld indien de intrekking binnen 24 uur na registratie van de aanvraag is gedaan en op dat moment nog geen besluit is verzonden.
Artikel 11. Duur van de behandeling van de ontheffingsaanvraag
Aanvragen binnen de autonome beslisruimte LZV worden in beginsel afgehandeld binnen 5 werkdagen.
Artikel 12. Toestemming geschiktheid wegen LZV
De Dienst Wegverkeer verzoekt de wegbeheerders de in CROW- richtlijn 320 LZV’s op het onderliggend wegennet 2013 opgenomen toetsingscriteria te hanteren bij de beoordeling van de geschiktheid van wegen voor het vaststellen van de autonome beslisruimte LZV.
1.
Een aantekening in het kentekenregister ten behoeve van LZV of een LZV attest als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder a en b, wordt op aanvraag afgegeven indien bij een door de Dienst Wegverkeer verrichte keuring naar zijn oordeel is voldaan aan de eisen in bijlage A .
2.
Een aantekening in het kentekenregister wordt geplaatst, indien het een voertuig met Nederlands kenteken betreft.
3.
Een LZV attest wordt afgegeven, indien het een voertuig met een buitenlands kenteken betreft.
4.
Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid dient te worden gedaan op het door de Dienst Wegverkeer vastgestelde model aanvraagformulier.
Artikel 14. Model LZV attest
Een LZV attest als bedoeld in artikel 13, derde lid, wordt afgegeven volgens het in bijlage B opgenomen model.
1.
Aan iedere ontheffing LZV worden de in bijlage C , onderdeel 1, genoemde beperkingen verbonden.
2.
Aan iedere ontheffing LZV worden algemene voorschriften als genoemd in bijlage C , onderdeel 2 worden verbonden. Deze voorschriften kunnen onder meer betrekking hebben op:
a. voertuigdocumenten;
b. documenten en elektronische informatiedrager(s) bestuurder LZV;
c. buitengewone omstandigheden;
d. plaats op de rijbaan;
e. afmetingen en massa’s voertuig en LZV’s in onbeladen toestand en beladen toestand;
f. eisen trekkend motorrijtuig met aantekening in het kentekenregister of LZV attest;
g. eisen getrokken voertuigen met aantekening in het kentekenregister of LZV attest;
h. draaicirkel LZV;
i. lengte laadruimte LZV;
j. markering achterste voertuig LZV.
3.
Aan incidentele ontheffingen LZV kan als bijzondere beperking rijtijden worden verbonden.
1.
De onder de Beleidsregel Ervaringsfase ontheffingverlening LZV 2009 afgegeven aantekeningen op het kentekenbewijs alsmede de afgegeven LZV attesten behouden hun geldigheid.
Artikel 17. Intrekking
De Beleidsregel Ervaringsfase ontheffingverlening LZV 2009 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2013.
Artikel 18. Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De directie van de Dienst Wegverkeer,
Algemeen Directeur