Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. de 'eigen rijder'
2. de kleine onderneming
3. de middelgrote onderneming
4. de grote onderneming
Toepassing
Inwerkingtreding en overgangsregeling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel inzake toetsing vakbekwaamheid in het taxivervoer

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 29 juni 2013. U leest nu de tekst die gold op 28 juni 2013.
Beleidsregel inzake de toetsing van de vakbekwaamheid in het taxivervoer: de uitleg van de term 'permanent en daadwerkelijk leiding geven aan het vervoer' in het tweede lid van artikel 26 van het Besluit personenvervoer 2000
1. de 'eigen rijder'
In een eenmanszaak zonder chauffeurs in dienst wordt de eigenaar van de eenmanszaak aangemerkt als degene die permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan het vervoer.
De eigenaar van een dergelijke eenmanszaak moet dus zelf aan de eis van vakbekwaamheid voldoen.
2. de kleine onderneming
In een onderneming met een omvang van 1 tot 10 taxi's, met chauffeurs in dienst, en in een vennootschap onder firma met een omvang van 1 tot 10 taxi's moet aan de eis van vakbekwaamheid worden voldaan door
a. de eigenaar van de eenmanszaak,
b. een bevoegde bestuurder van de rechtspersoon,
c. een vennoot van de vennootschap onder firma, of
d. een derde die uit hoofde van een schriftelijke overeenkomst met de vervoerder is belast met de leiding aan het vervoer. Deze vakbekwame derde
is blijkens de overeenkomst tenminste 20 uren per week werkzaam in een leidinggevende functie voor de vervoerder;
ontvangt blijkens de overeenkomst een redelijke beloning, waarbij wordt aangesloten bij de relevante functieklassen in de CAO;
is als gevolmachtigde ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
heeft een volledige volmacht, of ten minste een volmacht gelijk aan die van de meest bevoegde in de onderneming; en
is niet meer dan 20 uren per week werkzaam in een andere functie.
3. de middelgrote onderneming
In ondernemingen met een omvang van 10 tot 50 taxi's moet aan de eis van vakbekwaamheid worden voldaan door
a. de eigenaar van de eenmanszaak,
b. een bevoegd bestuurder van de rechtspersoon,
c. een vennoot van de vennootschap onder firma, of
d. een derde die uit hoofde van een schriftelijke overeenkomst met de vervoerder is belast met de leiding aan het vervoer. Deze vakbekwame derde
is blijkens de overeenkomst fulltime werkzaam in een leidinggevende functie voor de vervoerder;
ontvangt blijkens de overeenkomst een redelijke beloning, waarbij wordt aangesloten bij de relevante functieklassen in de CAO;
is als gevolmachtigde ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
heeft een volledige volmacht, of ten minste een volmacht gelijk aan die van de meest bevoegde in de onderneming; en
is niet beroepsmatig elders werkzaam.
4. de grote onderneming
In een onderneming met een omvang van 50 taxi's of meer is het toetsingskader voor de middelgrote onderneming van toepassing. Indien de onderneming bestaat uit verschillende vestigingen, dient aan de eis van vakbekwaamheid te worden voldaan door degenen die op operationeel niveau belast zijn met de leiding.
Toepassing
Voor elke ondernemingsvorm geldt dat in beginsel wordt aangenomen dat de vakbekwame persoon belast is met de permanente en daadwerkelijke leiding, indien door de eigenaar van de eenmanszaak, door een bevoegd bestuurder van de rechtspersoon of door een vennoot van de vennootschap onder firma aan de eis van vakbekwaamheid wordt voldaan. Indien er echter aanwijzingen zijn die aanleiding geven tot twijfel daaromtrent, wordt nader onderzoek gedaan. Onder meer als blijkt dat de bevoegdheden van de vakbekwame persoon geringer zijn dan gebruikelijk, als blijkt van een ongebruikelijk geringe hoeveelheid tijd die door de vakbekwame persoon aan het leiden van de onderneming wordt besteed, als blijkt van een ongebruikelijk lage vergoeding, of als in het algemeen blijkt dat een ander dan de vakbekwame persoon feitelijk in plaats van deze de leiding heeft over het vervoer, is dat aanleiding voor nader onderzoek.
Inwerkingtreding en overgangsregeling
Deze beleidsregel is van toepassing bij de behandeling van aanvragen om een vergunning voor taxivervoer die zijn ingediend na de datum waarop deze beleidsregel is gepubliceerd.
Taxiondernemingen die op het moment van inwerkingtreding van deze beleidsregel houder zijn van een vergunning voor taxivervoer dienen op 1 januari 2005 te voldoen aan de eis van vakbekwaamheid volgens de criteria die zijn vervat in deze beleidsregel. Tot die datum worden deze ondernemingen geacht te voldoen aan de eis van vakbekwaamheid, indien de leiding aan het taxivervoer plaatsvindt op de manier die bij de aanvraag van de vergunning is aangegeven.
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
De
Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat