Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
• Import belangwekkende buitenlandse presentaties
• Reis- en verblijfkosten van gastcuratoren
• Reiskosten buitenlandse journalisten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel Internationalisering

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2005.
Beleidsregel Internationalisering
De Mondriaan Stichting voert een internationaal beleid, gericht op het stimuleren en promoten van (de presentatie van) Nederlandse kunst in het buitenland. Voor dat doel wordt zo'n 20% van het totale budget besteed aan de vergoeding van transportkosten, reis- en verblijfskosten en ondersteunende publicaties. Voornaamste reden is het belang voor de Nederlandse beeldende kunst om zich te meten aan de internationale ontwikkelingen. Daarnaast betekent een grotere internationale bekendheid vaak ook een grotere belangstelling van musea en verzamelaars. De markt voor Nederlandse kunst wordt daardoor aanzienlijk vergroot.
Behalve door de presentatie van Nederlandse kunst in het buitenland is ook de presentatie van internationale ontwikkelingen in Nederland van belang. Op die manier kunnen kunstenaars, professionals en het publiek zich een beeld vormen van wat zich elders afspeelt en reflecteren op de Nederlandse ontwikkelingen. Bovendien wordt daarmee de internationale uitwisseling bevorderd.
De Mondriaan Stichting hecht daarom veel belang aan de presentatie van (ontwikkelingen in) hedendaagse buitenlandse kunst in Nederland. Zowel voor de professionele beeldende kunstwereld als voor het publiek is het belangrijk en inspirerend om kennis te kunnen nemen van de ontwikkelingen en onderwerpen die internationaal aan de orde zijn, zeker nu de globalisering in de beeldende kunst steeds sterker wordt. Kunstenaars, curatoren, museumdirecteuren en andere professionals zijn nauwelijks meer aan plaats gebonden en werken steeds meer in verschillende landen en instellingen. Deelname aan internationale netwerken en projecten wordt daarmee steeds belangrijker. De Mondriaan Stichting wil die internationale oriëntatie in Nederland graag stimuleren en ondersteunen. Daarom is met ingang van 2003 voor dit doel extra budget beschikbaar voor activiteiten die binnen deze doelstelling passen.
• Import belangwekkende buitenlandse presentaties
De Mondriaan Stichting kan maximaal 40% van de overnamekosten bijdragen aan de presentatie in Nederland van (delen van) een belangwekkende, spraakmakende en zich onderscheidende internationale presentatie of project op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en vormgeving.
Onder belangwekkend wordt verstaan een presentatie of project, gemaakt door een gerenommeerde curator of instituut, dat internationaal aandacht en erkenning heeft gekregen of zal krijgen in pers en vakkringen. Het gaat hier met name om presentaties waarbij een specifieke visie op of ontwikkeling in de hedendaagse beeldende kunst wordt getoond.
Een aanvraag in dit kader wordt beoordeeld op het onderwerp, de internationale reputatie van deelnemende curatoren, kunstenaars en instelling(en) en, wanneer het project al is uitgevoerd, de ontvangst in (internationale) media.
• Reis- en verblijfkosten van gastcuratoren
Internationaal wordt steeds meer gewerkt met gastcuratoren, die door een instelling worden uitgenodigd een speciale presentatie of tentoonstelling te maken. De uitnodigingen zijn zeer divers: een gastcurator wordt gevraagd een tentoonstelling samen te stellen uit de eigen collectie van de instelling, maar ook over een bepaald onderwerp of met een of meer specifieke kunstenaars. Er is sprake van steeds wisselende samenwerkingsverbanden tussen instellingen en verschillende curatoren die resulteren in bijzondere presentaties op basis van gecombineerde of juist tegengestelde visies van kunstenaars, curatoren en instellingen. Op deze manier ontstaan relaties tussen personen en instellingen die een langdurig effect hebben.
Behalve dat hierdoor internationale ontwikkelingen zichtbaar worden doordat verschillende visies worden getoond heeft deze werkwijze daarnaast een groot effect op de internationale bekendheid. Een dergelijke opdracht zorgt voor een intensieve kennismaking met de lokale situatie. Indirect werkt het uitnodigen van gastcuratoren dus ook positief op de buitenlandse promotie.
De Mondriaan Stichting wil Nederlandse instellingen voor hedendaagse beeldende kunst hierbij ondersteunen door (gedeeltelijk) bij te dragen aan de reis- en verblijfkosten van gastcuratoren die worden uitgenodigd een tentoonstelling of presentatie te maken. De vergoeding kan worden aangevraagd door de uitnodigende instelling op basis van een projectvoorstel en zal worden beoordeeld op betekenis, internationale uitstraling en de reputatie van de gastcurator.
Publicaties over buitenlandse presentaties en tentoonstellingen van hedendaagse beeldende kunst en vormgeving spelen een belangrijke rol in de informatievoorziening over internationale ontwikkelingen, zowel voor de sector als voor het publiek. Dagbladen, tijdschriften en andersoortige publicaties beschikken doorgaans echter niet over extensieve reisbudgetten voor kunstredacties anders dan voor evenementen als de Biënnale van Venetië en de Documenta in Kassel. Om ook publicaties/artikelen van andere belangwekkende tentoonstellingen mogelijk te maken ondersteunt de Mondriaan Stichting de reiskosten naar buitenlandse evenementen, die uitmonden in een substantiële publicatie/artikel. Onder belangwekkend wordt verstaan een presentatie of project, gemaakt door een gerenommeerde curator of instituut, dat internationaal aandacht en erkenning heeft gekregen of zal krijgen in pers en vakkringen. Het gaat hier met name om presentaties waarbij een specifieke visie op of ontwikkeling in de hedendaagse beeldende kunst wordt getoond.
Vergoeding van de reiskosten voor een bezoek aan een specifieke tentoonstelling kan worden aangevraagd door Nederlandse dagbladen en tijdschriften die regelmatig aandacht besteden aan beeldende kunst en vormgeving. De aanvraag wordt beoordeeld op het belang van de te bezoeken tentoonstelling en het bereik en publiek van de publicatie. Voorwaarde is dat binnen drie weken na het bezoek een substantiële publicatie/artikel over de bezochte tentoonstelling wordt gepubliceerd. De ondersteuningsmogelijkheid geldt niet voor projecten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de desbetreffende publicatie daar sowieso aandacht aan zal besteden.
• Reiskosten buitenlandse journalisten
Ook andersom geldt dat aandacht in de buitenlandse (vak)bladen in belangrijke mate bijdraagt aan de internationale bekendheid van Nederlandse beeldende kunst in het buitenland. Instellingen beschikken doorgaans echter niet over budget om journalisten op hun kosten uit te nodigen een tentoonstelling of project te bezoeken. Daarom is er de mogelijkheid om voor projecten met een internationale uitstraling die de Mondriaan Stichting mede ondersteunt, extra financiële ondersteuning aan te vragen voor de reiskosten van buitenlandse journalisten. Instellingen kunnen daardoor de voor hen toonaangevende journalisten gericht uitnodigen, door ze een vergoeding van de reiskosten aan te bieden.
Per project kunnen maximaal twee vergoedingen worden aangevraagd. In de regel gaat het daarbij om twee vlieg- of treintickets op basis van het economytarief voor een retourticket.
Aanvragen voor een van bovengenoemde activiteiten kunnen worden ingediend bij de Mondriaan Stichting en zullen voor advies worden voorgelegd aan een deskundige commissie. Aanvragen voor overnamekosten voor buitenlandse presentaties en reis- en verblijfkosten van gastcuratoren dienen tenminste twee maanden voor aanvang van het project te worden ingediend.