Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Afbakening voorziening
Artikel 2. Kosten voor bemiddeling
Artikel 3. Reiskosten
Artikel 4. Verlenging na einde uitkering
Artikel 5. Onderwijsvoorzieningen
Artikel 6. Inwerkingtreding
Artikel 7. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel intermediaire activiteiten

Let op. Deze wet is vervallen op 20 april 2018. U leest nu de tekst die gold op 19 april 2018.
Beleidsregel intermediaire activiteiten
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op de artikelen 34 en 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 52d van de Ziektewet, artikel 65e van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 67c van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel 59b van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, artikel 2.17 van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de artikelen 7, 14 en 19 van het Reïntegratiebesluit;
Besluit:
Artikel 1. Afbakening voorziening
Een voorziening voor intermediaire activiteiten wordt slechts verleend indien die activiteiten:
a. gericht zijn op de vervanging of ondersteuning van een door ziekte of gebrek geheel of gedeeltelijk ontbrekende auditieve, visuele of motorische lichaamsfunctie;
b. bestaan uit door een persoon te verrichten diensten; en
c. niet behoren tot de gebruikelijke werkzaamheden van die persoon.
Artikel 2. Kosten voor bemiddeling
Kosten voor de bemiddeling bij het vinden van een persoon die de diensten zal gaan verrichten, worden slechts vergoed indien:
a. de activiteiten bestaan uit de diensten van een doventolk; of
b. de noodzaak van de bemiddeling naar het oordeel van het UWV is aangetoond.
Artikel 3. Reiskosten
Indien de persoon die de diensten verricht, werkzaam is in dezelfde bedrijfsvestiging als de aanvrager, worden reiskosten van deze persoon slechts vergoed voor zover zij betrekking hebben op het verrichten van diensten buiten die bedrijfsvestiging.
Artikel 4. Verlenging na einde uitkering
Indien het recht op een voorziening voor intermediaire activiteiten eindigt om de in artikel 14, derde lid, van het Reïntegratiebesluit genoemde reden, wordt die voorziening, voor zover nog wordt voldaan aan de overige voorwaarden, gedurende twee maanden verlengd.
Artikel 5. Onderwijsvoorzieningen
Kosten voor de diensten van een doventolk als bedoeld in artikel 2.17, tweede lid, van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en artikel 19, eerste lid, onder b, van het Reïntegratiebesluit, worden niet vergoed voor zover zij betrekking hebben op het volgen van incidenteel of aanvullend onderwijs bij een instelling voor regulier onderwijs door een leerling die staat ingeschreven bij een instelling voor speciaal onderwijs.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van plaatsing in de Staatscourant, en werkt terug tot en met 29 december 2005.
Artikel 7. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel intermediaire activiteiten.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 18 juli 2006
De
Voorzitter Raad van bestuur UWV