Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten
De Nederlandsche Bank N.V.,
Gelet op artikel 143 Pensioenwet, artikel 138 Wet verplichte beroepspensioenregeling en artikel 3:10 en 3:17, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op het financieel toezicht;
Gelet op artikel 8 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. DNB: De Nederlandsche Bank N.V.;
b.
1°. Projectontwikkeling in de zakelijke vastgoedsector;
2°. Financiering van beleggingsobjecten of ontwikkelingsprojecten in de zakelijke vastgoedsector;
3°. Beleggen in de zakelijke vastgoedsector;
c.
2°. Pensioenuitvoerder, bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;
d. Wwft-instelling: instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a van de Wwft voor zover DNB is belast met het toezicht op naleving door de instelling ingevolge artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel a van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wwft;
g. cliënt: natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de instelling een overeenkomst sluit, zal sluiten, of heeft gesloten in het kader van de uitoefening van het bedrijf of de uitvoering van pensioenregeling;
h. zakelijke relatie: zakelijke relatie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g, van de Wwft
i. integriteitrisico: gevaar voor aantasting van de reputatie of bestaande of toekomstige bedreiging van vermogen of resultaat van een instelling als gevolg van een ontoereikende naleving van hetgeen bij of krachtens enig wettelijk voorschrift is voorgeschreven door de instelling;
j. afgeleid integriteitrisico: het integriteitrisico van een instelling dat uitgaat van een zakelijke relatie tussen een cliënt van die instelling en een cliënt van die cliënt, in het geval dat de cliënt van de cliënt zakelijke vastgoedactiviteiten verricht;
k. Wwft: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ;
l. transactie: transactie, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel m, van de Wwft.
1.
Het integriteitbeleid van een instelling omvat de integriteitrisico’s en afgeleide integriteitrisico’s van de instelling die gemoeid zijn met zakelijke vastgoedactiviteiten van de instelling of van haar cliënten.
2.
De procedures en maatregelen waarin het beleid, bedoeld in het eerste lid, zijn weerslag vindt, omvatten in ieder geval de vastlegging in welke gevallen de relatie met een potentiële cliënt geweigerd wordt, dan wel de bestaande relatie met een cliënt wordt beëindigd, in die gevallen waarin deze relatie een bedreiging vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van de instelling.
1.
DNB merkt een zakelijke relatie die een Wwft-instelling aangaat met een derde die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf zakelijke vastgoedactiviteiten verricht aan als een zakelijke relatie die naar zijn aard een hoger risico op witwassen met zich meebrengt als bedoeld in artikel 8, 1 e lid, Wwft.
2.
DNB merkt een transactie die een Wwft-instelling verricht ten behoeve van of met een cliënt die in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf zakelijke vastgoedactiviteiten verricht aan als een transactie die naar zijn aard een hoger risico op witwassen met zich meebrengt als bedoeld in artikel 8, 1 e lid, van de Wwft.
1.
De integriteitanalyse en de procedures en maatregelen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, zien mede op het handelen van cliënten van de instelling die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf zakelijke vastgoedactiviteiten verrichten.
2.
a. Ter beheersing van de afgeleide integriteitrisico’s van de instelling, stelt een instelling vast of een cliënt die in de uitoefening van zijn of haar beroep zakelijke vastgoedactiviteiten verricht, een beleid voert dat gericht is op een integere uitoefening van dat beroep of bedrijf.
b. Indien een cliënt een beleid voert, bedoeld in onderdeel a, beoordeelt de instelling dat beleid aan de voor de instelling zelf geldende normen, met inbegrip van de door de instelling zelf gestelde normen.
c. De instelling neemt adequate beheersmaatregelen indien een cliënt niet over een dergelijk beleid beschikt of als het beleid van de cliënt niet voldoet aan de normen, bedoeld in onderdeel b.
3.
In de documentatie en vastlegging met betrekking tot de indeling naar risico van cliënten als bedoeld in artikel 14, vijfde lid, van het Besluit prudentiële regels Wft wordt mede betrokken het handelen van een cliënt jegens derden die zakelijke vastgoedactiviteiten verrichten of anderszins in de zakelijke vastgoedsector actief zijn.
Artikel 5
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na publicatie daarvan in de Staatscourant.
Artikel 6
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 7 februari 2011
De Nederlandsche Bank N.V.,
directeur.
De Nederlandsche Bank N.V.,
directeur.