{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Stichting en bekostiging
+ Hoofdstuk 3. Toelating, bevordering en verwijdering van leerlingen
+ Hoofdstuk 4. Inrichting van het onderwijs
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel IGVO

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2008.
Beleidsregel IGVO
De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
Deze beleidsregel verstaat onder:
1. Minister:
de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap;
2. school:
een scholengemeenschap waaraan een afdeling voor IGVO is of wordt verbonden en die tenminste de schoolsoorten havo en vwo omvat;
3. IGVO:
Internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs, bestaande uit een cursus Engels-Nederlandstalig onderwijs en een cursus Internationaal Baccalaureaat;
4. cursus EN:
de cursus Engels-Nederlandstalig onderwijs, bedoeld in artikel 8
5. cursus IB:
de cursus Internationaal Baccalaureaat, bedoeld in artikel 9.
1.
Teneinde in aanmerking te komen voor bekostiging en aanpassing van de inrichting overeenkomstig deze regeling dient het bevoegd gezag van een school aan te tonen dat het gevraagde IGVO, zodra het in alle leerjaren wordt aangeboden, door ten minste 120 leerlingen zal worden bezocht en past binnen een evenwichtig landelijke gespreid geheel van scholen met IGVO.
2.
Het bevoegd gezag dient bij zijn aanvraag een prognose in waaruit blijkt dat aan deze stichtingsnorm kan worden voldaan.
3.
Bij de beoordeling of de school in aanmerking komt voor bekostiging betrekt de minister in zijn overwegingen of het gevraagde IGVO past binnen het uitgangspunt van een evenwichtige landelijke spreiding van IGVO.
1.
Indien de afdeling IGVO gedurende drie opeenvolgende jaren door minder dan 100 leerlingen is bezocht, wordt de bekostiging met ingang van 1 augustus daaropvolgend beëindigd. Totdat het IGVO in alle leerjaren wordt aangeboden, wordt de bekostiging beëindigd, indien één of meer van de reeds aangeboden leerjaren door minder dan 16 leerlingen worden bezocht.
2.
De teldatum is 1 oktober vallend binnen de in het eerste lid bedoelde schooljaren.
3.
De school wordt vóór 1 mei van het jaar voorafgaand aan het jaar van het beëindigen van de bekostiging door de Minister van dit voornemen op de hoogte gesteld.
4.
De Minister kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van beëindiging van de bekostiging.
1.
Het bevoegd gezag van de school met IGVO verstrekt ieder jaar bij de integrale leerlingtelling (ILT) naar de peildatum 1 oktober aan de Minister een overzicht van het aantal leerlingen dat deze afdeling bezoekt.
2.
De hoogte van de bekostiging van de cursus EN en de cursus IB wordt voor elke daarvoor in aanmerking komende school met IGVO bepaald op grond van de in een bekostigingsbeschikking opgenomen wijze van bekostiging.
1.
Tot een cursus EN kan als leerling worden toegelaten degene die:
a. een buitenlandse nationaliteit bezit of mede een dergelijke nationaliteit bezit en van wie ten minste een van de ouders of verzorgers voor een bepaalde tijd in Nederland of het grensgebied van Nederland werkzaam is, dan wel
b. de Nederlandse nationaliteit bezit, langere tijd in het buitenland heeft doorgebracht doordat tenminste een van de ouders of verzorgers voor een bepaalde tijd in het buitenland werkzaam was en daar langer dan 2 jaar onderwijs heeft genoten, dan wel
c. de Nederlandse nationaliteit bezit en waarvan blijkens een werkgeversverklaring of andersoortige verklaring vaststaat dat zijn of haar ouders/verzorgers binnen afzienbare tijd voor tenminste twee jaar naar het buitenland zullen worden gezonden en de leerling mee verhuist naar het buitenland.
2.
De in het eerste lid, onder a en b, bedoelde leerling heeft:
a. op het moment van de aanvang van het eerste cursusjaar tenminste de leeftijd van 11 jaar bereikt, en
b. voldoende onderwijs elders genoten om het onderwijs aan de cursus EN met vrucht te kunnen volgen.
3.
Tot een cursus IB kan als leerling worden toegelaten degene die:
a. een buitenlandse nationaliteit bezit of mede een dergelijke nationaliteit bezit en van wie tenminste een van de ouders of verzorgers voor een bepaalde tijd in Nederland of het grensgebied werkzaam is, dan wel
b. de Nederlandse nationaliteit bezit, langere tijd in het buitenland heeft doorgebracht doordat tenminste een van de ouders of verzorgers voor een bepaalde tijd in het buitenland werkzaam was en daar langer dan 2 jaar onderwijs heeft genoten, of
c. de Nederlandse nationaliteit bezit en waarvan blijkens een werkgeversverklaring of andersoortige verklaring vaststaat dat een der ouders of beide ouders binnen afzienbare tijd voor tenminste twee jaar naar het buitenland zal worden gezonden.
4.
De in het derde lid, onder a en b, bedoelde leerling heeft voldoende onderwijs genoten om het onderwijs aan de cursus IB met vrucht te kunnen volgen.
5.
Degene die niet voldoet aan de voorwaarden, genoemd in het eerste en tweede lid of het derde en vierde lid, maar voor wie toch goede gronden aanwezig zijn om tot de cursus EN of de cursus IB te worden toegelaten, kan, met toestemming van de inspecteur, tot de cursus EN of de cursus IB worden toegelaten.
6.
Het bevoegd gezag beslist over toelating van een leerling, onverminderd het vijfde lid.
1.
Het bevoegd gezag stelt een toelatingscommissie in voor onderscheidenlijk de cursus EN en de cursus IB. Deze commissie bestaat uit een lid van de directie en onderscheidenlijk ten minste twee leraren van de cursus EN en ten minste twee leraren van de cursus IB.
2.
De toelatingscommissie heeft een adviserende taak. Het bevoegd gezag kan bepalen dat de bevoegdheid tot het toelaten van een leerling onder zijn verantwoordelijkheid wordt uitgeoefend door de toelatingscommissie.
3.
Het bevoegd gezag deelt terstond na de beslissing over toelating aan de inspecteur mee welke leerlingen ingevolge artikel 5, het eerste en tweede lid, of derde en vierde lid, zijn toegelaten.
Artikel 7. Bevordering en verwijdering
Ten aanzien van de voorwaardelijke bevordering, schorsing en de verwijdering zijn de desbetreffende artikelen 12, 13, 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. van toepassing.
Artikel 8. Cursus Engels-Nederlandstalig onderwijs
*[1] *[2] **[3] **[4] **[5]
Engelse taal (English language) plus Engelse letterkunde (English literature) 460
Nederlandse taal (Dutch language) 360
Derde moderne taal (third modern language) 240
Geschhiedenis (history) 240
Aardrijkskunde (geography) 240
Wiskunde (mathematics) 640
Biologie (biology) 80
Natuurkunde (physics) 80
Scheikunde (chemistry) 80
Studielessen (studylessons) 40
1.
De cursus EN heeft een cursusduur van vier of vijf jaar. Per jaar volgen de leerlingen een aantal lessen en begeleide onderwijsactiviteiten dat tenminste overeenkomt met 1140 lesuren van elk 50 minuten.
2.
Het curriculum van de cursus EN is erop gericht:
a. de leerlingen de mogelijkheid te bieden proeven af te leggen voor het International Baccalaureate Middle Years Certificate of voor erkende deelcertificaten daarvan, dan wel examen af te leggen voor het International General Certificate of Secondary Education of voor erkende deelcertificaten daarvan;
b. de leerlingen die de proeven, bedoeld onder a, of het examen, bedoeld onder a, op voldoende niveau hebben afgelegd, de mogelijkheid te bieden om het onderwijs te volgen in het eerste leerjaar van de cursus IB;
c. de leerlingen de mogelijkheid te bieden om tussentijds, na ieder cursusjaar, het onderwijs te vervolgen in een al dan niet navolgend leerjaar van het vwo, havo of vmbo in de eigen school of een andere school.
3.
Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de leerlingen gedurende de cursus EN in voldoende mate worden onderwezen in de Nederlandse taal en kennisnemen van de Nederlandse cultuur. Daartoe richt het bevoegd gezag het curriculum van de cursus EN zodanig in dat tenminste 10% van de lessen in het Nederlands wordt gegeven.
4.
In afwijking van het derde lid, tweede volzin, kan het bevoegd gezag bepalen dat de leerlingen gedurende de cursus EN deelnemen aan het programma, ontwikkeld door de werkgroep programma Nederlands-Nederlandkunde, ingesteld bij beschikking van 21 december 1988, kenmerk VO/AV/BE-888.549 (Uitleg OCenW-Regelingen 1989, nr.2), dan wel een daarmee inhoudelijk gelijk te stellen programma.
5.
De leerlingen van de cursussen EN volgen gedurende de cursus ten minste onderwijs in de vakken Engelse taal (English language), Engelse letterkunde (English literature), Nederlandse taal (Dutch language), een derde moderne taal (a third modern language), geschiedenis (history), aardrijkskunde (geography), beide laatste vakken eventueel te geven als geïntegreerde maatschappijvakken (humanities), wiskunde (mathematics), biologie (biology), natuurkunde (physics), scheikunde (chemistry), de laatste drie vakken eventueel te geven als natuurwetenschappen (integrated science), kunstvakken (arts), lichamelijke opvoeding (physical education) en studielessen (study lessons).
6.
In vijf leerjaren tezamen van een cursus EN wordt in de vakken, vermeld in onderstaande tabel, ten minste het daarbij aangegeven aantal lessen verzorgd, waarbij wordt uitgegaan van lessen van elk 50 minuten onderwijs:
7.
In vier leerjaren tezamen van een cursus EN wordt in de vakken, vermeld in onderstaande tabel, ten minste het daarbij aangegeven aantal lessen verzorgd, waarbij wordt uitgegaan van lessen van elk 50 minuten onderwijs:
8.
De adviesurentabel voor de cursus EN is als volgt, waarbij wordt uitgegaan van lessen van elk 50 minuten onderwijs:
1.
De cursus IB heeft een cursusduur van 2 jaar. Per jaar volgen de leerlingen een aantal lessen en begeleide onderwijsactiviteiten dat tenminste overeen komt met 1140 lesuren van 50 minuten.
2.
Het curriculum van de cursus IB is erop gericht de leerlingen de mogelijkheid te bieden examen af te leggen ter verkrijging van het Internationaal Baccalaureaat. Voor het afnemen van IB-examens is toestemming vereist van de International Baccalaureate Organisation (IBO) in Genève.
3.
Op de cursus IB wordt onderwijs aangeboden in:
a. vakken waarin wordt of kan worden geëxamineerd bij het examen ter verkrijging van het Internationaal Baccalaureaat;
b. de vakken 'theory of knowledge' en lichamelijke opvoeding;
c. creatieve vakken.
4.
Het onderwijs in de vakken, bedoeld in het derde lid onder a, wordt gegeven op hoog niveau en op laag niveau, overeenkomstig de regelingen met betrekking tot het Internationaal Baccalaureaat. Het bevoegd gezag kan besluiten in enkele vakken slechts onderwijs op één niveau aan te bieden.
5.
Voor elke leerling is het volgen van onderwijs in de vakken Engels en wiskunde verplicht. Voor een leerling die de Nederlandse nationaliteit als enige nationaliteit bezit is, behoudens ontheffing van de inspecteur, tevens het volgen van onderwijs in het vak Nederlands verplicht.
6.
De leerling volgt naar eigen keuze onderwijs op hoog of laag niveau in de verplichte vakken, voor zover de voorschriften voor het Internationaal Baccalaureaat dit toelaten en het bevoegd gezag hen daartoe de gelegenheid biedt. De andere vakken, bedoeld in het derde lid onder a, worden door de leerling gekozen uit de vakken waarin de cursus IB onderwijs aanbiedt.
Artikel 10. Vakantie
Met betrekking tot de tijd die per cursusjaar van de cursus EN en de cursus IB ten hoogste voor vakantie van de leerlingen wordt besteed en met betrekking tot hetgeen wordt verstaan onder school- en feestdagen, zijn de artikelen 16 en 17 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. van toepassing.
1.
Het bevoegd gezag stelt de leerlingen die het vierde of vijfde leerjaar van de cursus EN volgen in de gelegenheid ter afsluiting van hun opleiding proeven af te leggen voor het International Baccalaureate Middle Years Certificate of voor erkende deelcertificaten daarvan dan wel examen af te leggen voor het International General Certificate of Secondary Education of voor erkende certificaten daarvan.
2.
Het bevoegd gezag stelt de leerlingen die het tweede leerjaar van de cursus IB volgen in de gelegenheid ter afsluiting van hun opleiding examen af te leggen voor het Internationaal Baccalaureaat volgens de daarvoor geldende regels.
3.
De inspecteur kan op verzoek van het bevoegd gezag toestaan dat wordt afgeweken van het eerste lid en dat de leerlingen aan een ander examen deelnemen dan genoemd in dat lid.
4.
Indien het bevoegd gezag een getuigschrift uitreikt, draagt het er zorg voor dat dit getuigschrift zo wordt opgesteld dat het niet kan worden aangezien voor een diploma dat is uitgereikt volgens het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
5.
Indien de voorschriften voor de proeven, bedoeld in het eerste lid, en de examens, bedoeld in het eerste en tweede lid, geen bepaling inhouden ten aanzien van de faciliteiten voor gehandicapte kandidaten, indien de kandidaat zich schuldig maakt of heeft gemaakt aan onregelmatigheden dan wel handelt in strijd met de examenvoorschriften of indien twijfel bestaat of het examen op regelmatige wijze heeft plaatsgevonden, wordt gehandeld zoveel mogelijk overeenkomstig artikel 55, eerste en tweede lid, onderscheidenlijk artikel 5 dan wel artikel 43 van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo.
1.
Met betrekking tot de benoeming van leraren voor de cursus EN en de cursus IB zijn de artikelen 33 tot en met 36 van de Wet op het voortgezet onderwijs van overeenkomstige toepassing alsmede de artikelen 108 tot en met 111 en 114 van de Overgangswet W.V.O., waarbij:
a. voor onderwijs op niveau havo de eerste drie leerjaren onderscheidenlijk het vierde en vijfde leerjaar van de cursus EN worden aangemerkt als de eerste drie leerjaren onderscheidenlijk het vierde en het vijfde leerjaar van een school voor havo;
b. voor onderwijs op niveau mavo, vbo of vmbo de leerjaren van de cursus EN worden aangemerkt als de leerjaren van een school voor mavo of vbo;
c. het eerste en het tweede leerjaar van de cursus IB worden aangemerkt als het vijfde en zesde leerjaar van een school voor vwo.
2.
Met het onderwijs voor de cursus EN onderscheidenlijk de cursus IB kan, behoudens het bepaalde in het eerste lid, slechts worden belast degene die naar het oordeel van het bevoegd gezag beschikt over kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het geven van onderwijs aan een cursus EN onderscheidenlijk een cursus IB.
1.
Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat in het schoolplan van de school op onderscheiden onderdelen als bedoeld in artikel 24 van de Wet op het voortgezet onderwijs tevens expliciet aandacht wordt besteed aan de afdeling IGVO.
2.
Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat in de schoolgids van de school op onderscheiden onderdelen als bedoeld in artikel 24 van de Wet op het voortgezet onderwijs tevens expliciet aandacht wordt besteed aan de afdeling IGVO.
3.
Het bevoegd gezag draagt er tevens zorg voor dat ten minste de op het IGVO betrekking hebbende onderdelen van de schoolgids ook in een vertaling in het Engels voor de ouders, verzorgers en leerlingen beschikbaar zijn.
1.
Het bevoegd gezag van een school die per 1 augustus van enig jaar in aanmerking wil komen voor de bekostiging van een afdeling IGVO alsmede voor een aanpassing van de inrichtingseisen, dient daartoe vòòr 1 anuari van dat jaar een aanvraag in bij de Minister. De aanvraag wordt gestuurd aan het Ministerie van OCW, directie Voortgezet Onderwijs, afdeling Bestel en Besturing, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag.
2.
De aanvraag gaat vergezeld van een motivering en een prognose van het verwachte aantal leerlingen. De prognose beslaat vier schooljaren. Bij de prognose wordt het voedingsgebied aangegeven.
3.
De Minister beslist binnen 5 maanden op de aanvraag.
1.
Het bevoegd gezag van een school die op 31 juli 2000 beschikt over een erkende en bekostigde IGVO-afdeling is niet gehouden een aanvraag als bedoeld in artikel 14 in te dienen. Ten aanzien van deze scholen zijn de artikelen 1 en 3 tot en met 13 van toepassing. Het betreft:
het Lorentzcollege te Arnhem;
het Stedelijk College Eindhoven;
het Maartenscollege te Groningen;
het Katholiek Lyceum in het Gooi te Hilversum;
het Jeanne d'Arccollege te Maastricht;
het Rijnlands Lyceum Oegstgeest;
de Openbare Scholengemeenschap Wolfert van Borselen te Rotterdam;
het Rijnlands Lyceum Wassenaar.
2.
Voor de bestaande scholen met IGVO die niet over het minimum van 120 leerlingen beschikken, geldt in afwijking van artikel 3 dat op 1 oktober 2000 het IGVO op deze scholen dient te worden bezocht door tenminste 70 leerlingen. Zodra het IGVO op deze scholen gedurende drie jaar door meer dan 120 leerlingen wordt bezocht, gaat de in artikel 3, eerste lid, genoemde norm van minimaal 100 leerlingen eveneens voor hen gelden.
Artikel 16. Bekendmaking
Deze beleidsregel zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
Artikel 17. Inwerkingtreding en vervaldatum
Deze beleidsregel treedt op de derde dag na publicatie in werking en werkt terug tot en met 1 augustus 2000. Deze beleidsregel vervalt met ingang van 1 augustus 2008.
Artikel 18. Citeertitel
Deze beleidsregel kan worden aangehaald als "Beleidsregel IGVO".
De ^ [1]
waarvan eventueel 160 lessen als geïntegreerde maatschappijvakken (humanities) ^ [2]
waarvan eventueel 160 lessen als geïntegreerde maatschappijvakken (humanities) ^ [3]
eventueel 240 uur als natuurwetenschappen (integrated science) ^ [4]
eventueel 240 uur als natuurwetenschappen (integrated science) ^ [5]
eventueel 240 uur als natuurwetenschappen (integrated science)
staatssecretaris