{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Beoordelingscriteria
Artikel 3. Voorwaarden voor bestuurlijke samenwerking
Artikel 4. Nadere voorwaarden
Artikel 5. Aanvraagprocedure
Artikel 6. Bekendmaking
Artikel 7. Inwerkingtreding en duur
Artikel 8. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel gemengde leerweg aan aoc's na bestuurlijke samenwerking 1999-2002

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
beleidsregel gemengde leerweg aan aoc's na bestuurlijke samenwerking 1999-2002
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
Gelet op artikel 10d, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:minister:
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;aanvrager:
het bevoegd gezag van een Agrarisch Opleidingscentrum (AOC);gemengde leerweg:
onderwijs bedoeld in artikel 10d van de Wet op het voortgezet onderwijs, in de sector landbouw;vbo-groen vestiging:
vestiging van een AOC waar onderwijs wordt gegeven in de vbo-afdeling landbouw en natuurlijke omgeving.
Artikel 2. Beoordelingscriteria
De minister kan op aanvraag toestemming verlenen aan een AOC, onderwijs in de gemengde leerweg te verzorgen op een of meerdere vbo-groen vestigingen van het aanvragende AOC, indien wordt voldaan aan de artikelen 3 en 4.
Artikel 3. Voorwaarden voor bestuurlijke samenwerking
De aanvrager voldoet aan de volgende voorwaarden:
1. De aanvrager is een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst aangegaan met een categoriale school voor mavo of scholengemeenschap met ten minste een school voor mavo;
2. Ten aanzien van een bestuurlijke samenwerking geldt bovendien dat:
a. de vbo-groen vestiging van het AOC waarvoor toestemming wordt gevraagd en de categoriale school voor mavo of scholengemeenschap met ten minste een school voor mavo een substantiële onderlinge relatie in hetzelfde wervingsgebied hebben, en
b. de bevoegd gezagsorganen een samenwerkingsovereenkomst met elkaar hebben gesloten waarin is vastgelegd op welke wijze vorm wordt gegeven aan de bestuurlijke samenwerking om de gemengde leerweg goed te kunnen uitvoeren. De overeenkomst dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
uitwisseling van expertise;
leerlingbegeleiding, en
toetsing en afsluiting.
3. Uit de aanvraag blijkt dat de aanvrager de bevoegde gezagsorganen van de andere dan de in het eerste lid bedoelde scholen en scholengemeenschappen uit het wervingsgebied van de aanvrager in kennis heeft gesteld van de voorgenomen aanvraag en hen tijdig de gelegenheid tot overleg over dat voornemen heeft geboden.
4. Indien de in het eerste lid bedoelde scholen onder één bevoegd gezag ressorteren, stelt dit bevoegd gezag de uitwerking van de onderdelen van het tweede lid vast in een inrichtingsdocument
Artikel 4. Nadere voorwaarden
De toestemming tot het geven van de gemengde leerweg mag niet leiden tot kosten van werkloosheidsuitkeringen.
1. Indieningstermijn
De aanvrager dient vóór 1 januari voorafgaande aan het schooljaar van invoering de aanvraag op grond van artikel 10d, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs in bij:De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Directie Wetenschap en Kennisoverdracht Afdeling Onderwijs en Voorlichting Postbus 20401 2500 EK 's-Gravenhage
Aanvragen ingediend na 1 januari worden niet in behandeling genomen.
Een afschrift van de aanvraag wordt gezonden aan:De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Directie Voortgezet Onderwijs Afdeling Bestuurlijk Onderwijsbeleid Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer
De minister maakt uiterlijk 1 mei in het jaar daaropvolgend zijn beslissing bekend.
2. De aanvraag
De aanvraag bevat de volgende gegevens:
a. naam, adres en brinnummer van elk vbo-groen vestiging waarvoor toestemming voor de gemengde leerweg wordt aangevraagd, en
b. naam, adres en brinnummer van de school/scholen waarmee een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst is gesloten, of een inrichtingsdocument is vastgesteld;
c. een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat is voldaan aan artikel 3 derde lid en bijgevoegd de resultaten van het gevoerde overleg.
3. Bijlage bij de aanvraag
De aanvrager voegt het volgende bij:
a. een kopie van de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst, ondertekend door de betrokken partijen, dan wel een inrichtingsdocument ondertekend door het bevoegd gezag, en
b. een overzicht van het leerlingenbestand per postcodegebied en plaatsnaam van:
de school/scholen waarmee een samenwerking is overeengekomen, en
elke vbo-groen vestiging waarvoor toestemming voor de gemengde leerweg wordt aangevraagd.
In een bijlage kan worden voorzien in een toelichting.
Artikel 6. Bekendmaking
Deze beleidsregel zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant. Tevens zal de beleidsregel met de toelichting in Uitleg OCenW-regelingen worden geplaatst.
Artikel 7. Inwerkingtreding en duur
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 8. Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel gemengde leerweg aan AOC's na bestuurlijke samenwerking 1999-2002
's-Gravenhage, 30 september 1998
De
Minister