Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. Aanvragen ontheffingen
+ § 3. Beoordeling geschiktheid wegen en weggedeelten voor LZV’s
+ § 4. Beoordeling geschiktheid voertuigen ten behoeve van LZV’s
+ § 5. Beperkingen en voorschriften verbonden aan ontheffingen
+ § 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel ervaringsfase ontheffingverlening LZV 2009

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.
Beleidsregel ervaringsfase ontheffingverlening LZV 2009
De directie van de Dienst Wegverkeer,
Gelet op artikel 4, vierde en vijfde lid, van Richtlijn nr. 96/53/EG EG van de Raad van 25 juli 1996 houdende vaststelling voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationaal verkeer maximaal toegestane gewichten (PbEU L 235) en op artikel 149a, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Voertuigen en het Besluit ontheffingverlening exceptionele transporten
Besluit:
Artikel 1. Definities
Voor de toepassing van deze beleidsregel worden de begripsbepalingen van de Regeling voertuigen overgenomen. Voorts wordt verstaan onder:
a. Autonome beslisruimte LZV: de actuele gegevens waarbij de wegbeheerder een weg of weggedeelte als geschikt voor het berijden met een LZV opgeeft waarvoor de Dienst Wegverkeer zonder toestemming als bedoeld in artikel 149b, tweede lid, van de Wet en artikel 4 van het Besluit ontheffingverlening exceptionele transporten ontheffing mag verlenen voor LZV’s onder de daarbij van toepassing zijnde beperkingen en voorschriften;
b. LZV: samenstellen met een laadlengte van tenminste 18 meter, of een vergelijkbare laadlengte indien de voertuigen zijn ingericht voor het vervoer van afneembare laadstructuren, bestaande uit ten hoogste drie voertuigen en ingericht voor het vervoer van goederen waarvan de totale lengte niet meer bedraagt dan 25,25 meter en de totale massa niet meer dan 60 ton, en waarvoor een ontheffing als bedoeld in artikel 3 is afgegeven;
c. LZV kerngebied: gebied, aangeduid op het niveau van wegsegment, binnen de autonome beslisruimte als zodanig vastgesteld door de wegbeheerder en de Dienst Wegverkeer, waar één of meer bedrijven feitelijk zijn gevestigd en waarop volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan geen woonbestemming of agrarische bestemming rust;
d. Gebiedsontsluitingsweg LZV: weg die of weggedeelte dat een verbinding vormt tussen stroomwegen en LZV kerngebied;
e. Stroomweg LZV: weg met een nationale of internationale functie voor het lange afstandsverkeer;
f. Erftoegangsweg LZV: weg of weggedeelte, niet zijnde een stroomweg LZV of gebiedsontsluitingsweg LZV die dient ter ontsluiting van percelen van aanvragers of die is gelegen in een LZV kerngebied;
g. samenstel van buitenlandse voertuigen: samenstel van voertuigen waarbij de kentekens van het trekkend motorrijtuig en de getrokken voertuigen door een andere EU-lidstaat dan Nederland zijn afgegeven.
Artikel 2. Toepassingsgebied
Deze beleidsregel is van toepassing op de behandeling van aanvragen voor een keuring en ontheffing voor een LZV op basis van artikel 149a, tweede lid, van de Wet.
1.
De ontheffingen LZV worden onderscheiden in:
a. de basisontheffing LZV;
b. de incidentele ontheffing LZV, en
c. de opleidingsontheffing LZV.
2.
De Dienst Wegverkeer verleent een ontheffingen LZV als bedoeld in het eerste lid, op het kenteken van het trekkende motorrijtuig, indien de geschiktheid tot het samenstellen van een LZV blijkt uit:
a. een aantekening op het kentekenbewijs, als bedoel in artikel 12, tweede lid;
b. een LZV attest als bedoeld in artikel 12, derde lid, of
c. [vervallen.]
3.
Een basisontheffing LZV als bedoeld in het eerste lid, onder a, kan worden verleend voor:
a. wegen die binnen de autonome beslisruimte LZV vallen;
b. de duur van maximaal één jaar, en
c. maximaal één trekkend motorrijtuig.
4.
De incidentele ontheffing LZV, bedoeld in het eerste lid, onder b, is bestemd voor:
a. het bereiken van de vestiging, waarbij het een noodzakelijke route vanaf of naar de plaats van feitelijke vestiging van de aanvrager betreft waarop in ieder geval volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan geen woonbestemming of agrarische bestemming rust en die bestemd is voor of ten behoeve van 1 aanvrager voor de aansluiting op wegen die binnen de autonome beslisruimte LZV vallen, of
b. evenementen, waarbij het een noodzakelijke route betreft vanaf of naar de plaats van een evenement ten behoeve of mede ten behoeve van LZV’s, of
c. stremmingen, waarbij tijdelijk wegen of weggedeeltes geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk zijn, en kan worden afgegeven voor wegen of weggedeeltes die:
i. aansluiten op de wegen of weggedeeltes genoemd in de reeds verleende basisontheffing LZV, of
ii. aansluiten op de wegen of weggedeeltes in de reeds verleende incidentele ontheffing LZV.
5.
Een incidentele ontheffing LZV kan worden verleend voor:
a. wegen die niet binnen de autonome beslisruimte vallen;
b. de duur van:
i. ten hoogste 1 jaar, indien het een incidentele ontheffing LZV als bedoeld in het vierde lid, onder a, betreft, met dien verstande dat de geldigheidsduur van de aan de aanvrager verleende basisontheffing LZV niet wordt overschreden;
ii. maximaal 2 weken, indien het een incidentele ontheffing LZV als bedoeld in het vierde lid, onder b, betreft, of
iii. de duur van de stremming met dien verstande dat de geldigheidsduur van de aan de aanvrager verleende basisontheffing LZV of incidentele ontheffing LZV, als bedoeld in het vierde lid, onder a, niet wordt overschreden.
c. Een incidentele ontheffing LZV kan worden verleend voor maximaal vier kentekens van trekkende motorrijtuigen, mits deze kentekens op het aanvraagformulier als bedoeld in artikel 5, eerste lid, zijn vermeld.
6.
Een opleidingsontheffing LZV kan worden verleend:
a. ten behoeve van de opleiding en examinering voor het certificaat chauffeur LZV voor de wegen die daartoe specifiek in de autonome beslisruimte LZV zijn opgenomen alsmede de wegen leidend vanaf de locatie van de bedrijfsvestiging naar deze wegen;
b. voor de duur van maximaal 1 jaar, en
c. voor maximaal 1 trekkend motorrijtuig.
Artikel 4. Ontheffingsdocument met bijlagen
Een basisontheffing LZV bestaat uit:
a. een voorblad, waarop in ieder geval de gegevens van de aanvrager alsmede het kenteken, al dan niet in combinatie met het voertuig identificatienummer (VIN), van het trekkend motorrijtuig zijn vermeld;
b. indien van toepassing, een voertuigbijlage met de kentekens, al dan niet in combinatie met de VIN van de getrokken voertuigen;
c. diverse wegenbijlagen, bestaande uit:
1. wegen onder beheer van het Rijk, en / of
2. één of meer LZV kerngebieden van één of meer wegbeheerders, en
d. diverse bijlagen die beperkingen, algemene voorschriften en, indien van toepassing, bijzondere voorschriften bevatten.
1.
De aanvrager van een ontheffing LZV dient zijn aanvraag te doen op het door de Dienst Wegverkeer vastgestelde model aanvraagformulier.
2.
Het aanvraagformulier wordt schriftelijk beschikbaar gesteld.
Artikel 6. Wijze van indienen van de aanvraag
Indiening van aanvragen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
1.
Een ontheffingsaanvraag kan uitsluitend schriftelijk door de indiener worden ingetrokken.
2.
Het intrekken van een ingediende aanvraag wordt uitsluitend conform het tarievenbesluit van de Dienst Wegverkeer 1 behandeld indien de intrekking binnen 24 uur na registratie van de aanvraag is gedaan en op dat moment nog geen besluit is verzonden.
Artikel 8. Duur van de behandeling van de ontheffingsaanvraag
Aanvragen binnen de autonome beslisruimte LZV worden in beginsel afgehandeld binnen 5 werkdagen.
Artikel 9. Aanvraag uitbreiding LZV kerngebieden
In aanvulling op artikel 4, onder c1, kan gedurende de geldigheid van een reeds aan de aanvrager afgegeven basisontheffing LZV een aanvraag worden gedaan in verband met uitbreiding van de LZV kerngebieden.
Artikel 10. Kenbaarheid uitbreiding LZV kerngebieden
De Dienst Wegverkeer maakt op een door hem bepaalde wijze en ten minste eenmaal per kwartaal, de nieuwe kerngebieden LZV bekend.
Artikel 11. Toestemming geschiktheid wegen LZV
De Dienst Wegverkeer verzoekt de wegbeheerders de in bijlage A opgenomen toetsingscriteria te hanteren bij de beoordeling van de geschiktheid van wegen voor het vaststellen van de autonome beslisruimte LZV.
1.
Een aantekening op het kentekenbewijs ten behoeve van LZV of een LZV attest als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder a en b, wordt op aanvraag afgegeven indien bij een door de Dienst Wegverkeer verrichte keuring naar zijn oordeel is voldaan aan de eisen in bijlage B .
2.
Een aantekening op het kentekenbewijs wordt geplaatst, indien het een voertuig met Nederlands kenteken betreft.
3.
Een LZV attest wordt afgegeven, indien het een voertuig met een buitenlands kenteken betreft.
4.
Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid dient te worden gedaan op het door de Dienst Wegverkeer vastgestelde model aanvraagformulier.
Artikel 14. Model LZV attest
Een LZV attest als bedoeld in artikel 12, derde lid, wordt afgegeven volgens het in bijlage C opgenomen model.
1.
Aan iedere ontheffing LZV worden de in bijlage D , onderdeel 1, genoemde beperkingen verbonden.
2.
Aan iedere ontheffing LZV kunnen algemene voorschriften als genoemd in bijlage D , onderdeel 2 worden verbonden. Deze voorschriften kunnen onder meer betrekking hebben op:
a. voertuigdocumenten;
b. documenten bestuurder LZV ;
c. buitengewone omstandigheden;
d. plaats op de rijbaan;
e. afmetingen en massa’s voertuig en LZV’s in onbeladen toestand en beladen toestand;
f. eisen trekkend motorrijtuig met aantekening op kentekenbewijs of LZV attest;
g. eisen getrokken voertuigen met aantekening op kentekenbewijs of LZV attest;
h. draaicirkel LZV;
i. lengte laadruimte LZV;
j. markering achterste voertuig LZV;
k. medewerking gegevensverstrekking omtrent gebruik ontheffing LZV.
Artikel 17. Intrekking
De Beleidsregel Ervaringsfase ontheffingverlening LZV wordt ingetrokken.
Artikel 18. Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2009.
Artikel 19. Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel ervaringsfase ontheffingverlening LZV 2009.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
directie van de RDW
Algemeen Directeur