Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. Aanvragen ontheffingen
+ § 3. Beoordeling geschiktheid wegen en weggedeelten voor LZV’s
+ § 4. Beoordeling geschiktheid voertuigen ten behoeve van LZV’s
+ § 5. Beperkingen en voorschriften verbonden aan ontheffingen
+ § 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel ervaringsfase ontheffingverlening LZV

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 19 september 2009. U leest nu de tekst die gold op 18 september 2009.
Beleidsregel ervaringsfase ontheffingverlening LZV Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
De directie van de Dienst Wegverkeer,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
Gelet op artikel 4, vierde en vijfde lid, van Richtlijn nr. 96/53/EG EG van de Raad van 25 juli 1996 houdende vaststelling voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationaal verkeer maximaal toegestane gewichten (PbEU L 235) en op artikel 149a, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, het Voertuigreglement en het Besluit ontheffingverlening exceptionele transporten

§ 1. Algemeen

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
Artikel 1. Definities
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Voor de toepassing van deze beleidsregel worden de begripsbepalingen van Voertuigreglement overgenomen. Voorts wordt verstaan onder:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
a. Autonome beslisruimte LZV: de actuele gegevens waarbij de wegbeheerder een weg of weggedeelte als geschikt voor het berijden met een LZV opgeeft waarvoor de Dienst Wegverkeer zonder toestemming als bedoeld in artikel 149b, tweede lid, van de Wet en artikel 4 van het Besluit ontheffingverlening exceptionele transporten ontheffing mag verlenen voor LZV’s onder de daarbij van toepassing zijnde beperkingen en voorschriften;
b. LZV: samenstellen met een laadlengte van tenminste 18 meter of een vergelijkbare laadlengte indien de voertuigen zijn ingericht voor het vervoer van afneembare laadstructuren, bestaande uit ten hoogste drie voertuigen en ingericht voor het vervoer van goederen waarvan de totale lengte niet meer bedraagt dan 25,25 meter en de totale massa niet meer dan 60 ton, waarvoor een ontheffing als bedoeld in artikel 3 is afgegeven;
c. LZV kerngebied: gebied, aangeduid op het niveau van wegsegment,binnen de autonome beslisruimte als zodanig vastgesteld door de wegbeheerder en de Dienst Wegverkeer, waar één of meer bedrijven feitelijk zijn gevestigd en waarop volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan geen woonbestemming of agrarische bestemming rust;
d. Gebiedsontsluitingsweg LZV: weg of weggedeelte die een verbinding vormt tussen stroomwegen en LZV kerngebied;
e. Stroomweg LZV: weg met een nationale of internationale functie voor het lange afstandsverkeer;
f. Erftoegangsweg LZV: weg of weggedeelte, niet zijnde een stroomweg LZV of gebiedsontsluitingsweg LZV die dient ter ontsluiting van percelen van aanvragers of die is gelegen in een LZV kerngebied;
g. samenstel van buitenlandse voertuigen: samenstel van voertuigen waarbij de kentekens van het trekkend motorrijtuig en de getrokken voertuigen door een andere EU-lidstaat dan Nederland zijn afgegeven
Artikel 2. Toepassingsgebied
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze beleidsregel is van toepassing op de behandeling van aanvragen voor een keuring en ontheffing voor een LZV op basis van artikel 149a, tweede lid, van de Wet.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
Artikel 3. Soorten ontheffing LZV
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
1.
De ontheffingen LZV worden onderscheiden in:
a. de basisontheffing LZV;
b. de incidentele ontheffing LZV, en
c. de opleidingsontheffing LZV.
2.
De Dienst Wegverkeer verleent de ontheffingen LZV, bedoeld in het eerste lid, op het kenteken van het trekkende motorrijtuig, indien de geschiktheid tot het samenstellen van een LZV blijkt uit:
a. een aantekening op het kentekenbewijs, als bedoel in artikel 12, tweede lid;
b. een LZV attest als bedoeld in artikel 12, derde lid, of
c. een keuringscertificaat LZV als bedoeld in artikel 13.
3.
Een basisontheffing LZV als bedoeld in het eerste lid, onder a, kan worden verleend voor:
a. wegen die binnen de autonome beslisruimte LZV vallen;
b. de duur van maximaal één jaar;
c. maximaal 1 trekkend motorrijtuig, en
d. één of meer LZV kerngebieden.
4.
De incidentele ontheffing LZV, bedoeld in het eerste lid, onder b, is bestemd voor:
a. het bereiken van de vestiging, waarbij het een noodzakelijke route vanaf of naar de plaats van feitelijke vestiging van de aanvrager betreft waarop in ieder geval volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan geen woonbestemming of agrarische bestemming rust en die bestemd is voor of ten behoeve van 1 aanvrager voor de aansluiting op wegen die binnen de autonome beslisruimte LZV vallen, of
b. evenementen, waarbij het een noodzakelijke route betreft vanaf of naar de plaats van een evenement ten behoeve of mede ten behoeve van LZV’s, of
c. stremmingen, waarbij tijdelijk wegen of weggedeeltes geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk zijn en kan worden afgegeven voor wegen of weggedeeltes die:
i. aansluiten op de wegen of weggedeeltes genoemd in de reeds verleende basisontheffing LZV, of
ii. aansluiten op de wegen of weggedeeltes in de reeds verleende incidentele ontheffing LZV.
5.
Een incidentele ontheffing LZV kan worden verleend voor:
a. wegen die niet binnen de autonome beslisruimte vallen;
b. de duur van:
i. ten hoogste 1 jaar, indien het een incidentele ontheffing LZV als bedoeld in het vierde lid, onder a, van dit artikel betreft, met dien verstande dat de geldigheidsduur van de aan de aanvrager verleende basisontheffing LZV niet wordt overschreden;
ii. maximaal 2 weken, indien het een incidentele ontheffing LZV als bedoeld in het vierde lid, onder b, van dit artikel betreft, of
iii. de duur van de stremming met dien verstande dat de geldigheidsduur van de aan de aanvrager verleende basisontheffing LZV of incidentele ontheffing LZV, als bedoeld in het vierde lid, onder a, niet wordt overschreden.
c. Een incidentele ontheffing LZV kan worden verleend voor maximaal 4 kentekens van trekkende motorrijtuigen, mits deze kentekens op het aanvraagformulier als bedoeld in artikel 5, eerste lid, zijn vermeld.
6.
Een opleidingsontheffing LZV kan worden verleend:
a. ten behoeve van de opleiding en examinering voor het certificaat chauffeur LZV voor de wegen die daartoe specifiek in de autonome beslisruimte LZV zijn opgenomen alsmede de wegen leidend vanaf de locatie van de bedrijfsvestiging naar deze wegen;
b. voor de duur van maximaal 1 jaar, en
c. voor maximaal 1 trekkend motorrijtuig.
Artikel 4. Ontheffingsdocument met bijlagen
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Een basisontheffing LZV bestaat uit:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
a. een voorblad, waarop in ieder geval de gegevens van de aanvrager alsmede het kenteken, al dan niet in combinatie met het voertuig identificatienummer (VIN), van het trekkend motorrijtuig zijn vermeld;
b. indien van toepassing, een voertuigbijlage met de kentekens, al dan niet in combinatie met de VIN van de getrokken voertuigen;
c. diverse wegenbijlagen, waarin de wegen en LZV kerngebieden van 1 of meer wegbeheerders zijn opgenomen, en
d. diverse bijlagen die beperkingen, algemene voorschriften en, indien van toepassing, bijzondere voorschriften bevatten.

§ 2. Aanvragen ontheffingen

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
Artikel 5. Aanvragen van de ontheffing
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
1.
De aanvrager van een ontheffing LZV dient zijn aanvraag te doen op het door de Dienst Wegverkeer vastgestelde model aanvraagformulier.
2.
Het aanvraagformulier wordt schriftelijk beschikbaar gesteld.
Artikel 6. Wijze van indienen van de aanvraag
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Indiening van aanvragen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
Artikel 7. Intrekken van de aanvraag
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
1.
Een ontheffingsaanvraag kan uitsluitend schriftelijk door de indiener worden ingetrokken.
2.
Het intrekken van een ingediende aanvraag wordt uitsluitend conform het tarievenbesluit van de Dienst Wegverkeer Het Besluit Tarieven Dienst Wegverkeer wordt jaarlijks in de Staatscourant gepubliceerd . behandeld indien de intrekking binnen 24 uur na registratie van de aanvraag is gedaan en op dat moment nog geen besluit is verzonden.
Artikel 8. Duur van de behandeling van de ontheffingsaanvraag
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aanvragen binnen de autonome beslisruimte LZV worden in beginsel afgehandeld binnen 5 werkdagen.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
Artikel 9. Aanvraag uitbreiding LZV kerngebieden
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
In afwijking van artikel 3, derde lid, wordt een vervangende basisontheffing LZV afgegeven, indien de aanvrager gedurende de geldigheid van de reeds aan hem afgegeven basisontheffing LZV een aanvraag doet in verband met uitbreiding van de LZV kerngebieden en deze aanvraag wordt toegekend.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
Artikel 10. Wijzigingsabonnement
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
1.
De aanvrager van een basisontheffing LZV kan tevens verzoeken om een wijzigingsabonnement, waarbij gedurende en uitsluitend voor de resterende geldigheidsduur van de basisontheffing LZV, de wegenbijlagen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b, worden vervangen in verband met wijziging van de autonome beslisruimte LZV voor LZV kerngebieden.
2.
De Dienst Wegverkeer geeft op een door hem bepaalde wijze en ten minste eenmaal per kwartaal, aangepaste wegenbijlagen af aan de in het eerste lid bedoelde aanvragers, voor zover zich wijzigingen als bedoeld in het eerste lid hebben voorgedaan.

§ 3. Beoordeling geschiktheid wegen en weggedeelten voor LZV’s

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
Artikel 11. Toestemming geschiktheid wegen LZV
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De Dienst Wegverkeer verzoekt de wegbeheerders de in bijlage A opgenomen toetsingscriteria te hanteren bij de beoordeling van de geschiktheid van wegen voor het vaststellen van de autonome beslisruimte LZV.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.

§ 4. Beoordeling geschiktheid voertuigen ten behoeve van LZV’s

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
Artikel 12. Aantekening op kentekenbewijs ten behoeve van LZV of LZV attest
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
1.
Een aantekening op het kentekenbewijs ten behoeve van LZV of een LZV attest als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder a en b, wordt op aanvraag afgegeven indien bij een door de Dienst Wegverkeer verrichte keuring naar zijn oordeel is voldaan aan de eisen in bijlage B .
2.
Een aantekening op het kentekenbewijs wordt geplaatst, indien het een voertuig met Nederlands kenteken betreft.
3.
Een LZV attest wordt afgegeven, indien het een voertuig met een buitenlands kenteken betreft.
4.
Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid dient te worden gedaan op het door de Dienst Wegverkeer vastgestelde model aanvraagformulier.
Artikel 13. Keuringscertificaat LZV
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
1.
een keuringscertificaat LZV wordt afgegeven voor:
a. vrachtautocombinaties die in de periode tot en met 31 oktober 2006 zijn toegelaten op basis van het Instellingsbesluit Ambtelijke adviescommissie LZV , de Beleidsregel Ontheffingverlening LZV 2006 en de Beleidsregel overgangsperiode proef ontheffingverlening LZV , of
b. b.een samenstel van buitenlandse voertuigen.
2.
Een vrachtautocombinatie als bedoeld onder het eerste lid, onder a, dient met uitzondering van de markering van het achterste voertuig, te voldoen aan de in de Beleidsregel overgangsperiode proef ontheffingverlening LZV bedoelde voorwaarden.
3.
Een samenstel van buitenlandse voertuigen als bedoeld in het eerste lid, onder b, dient blijkens een verklaring, afgegeven door de bevoegde autoriteit in de lidstaat van de Europese Unie waar de voertuigen zijn geregistreerd, te voldoen aan de eisen die de betreffende lidstaat stelt ten behoeve van het aan het in artikel 4, vierde lid, onder b, van de richtlijn 96/53/EG bedoelde moduleconcept. Deze eisen dienen een beschermingsniveau te bieden dat naar het oordeel van de Dienst Wegverkeer ten minste gelijkwaardig is aan het niveau van de nationale onderzoekingen ten behoeve van het gebruik van voertuigen in een LZV.
4.
Bij de beoordeling van een gelijkwaardig beschermingsniveau van een buitenlands samenstel van voertuigen dienen bijlage B en bijlage D , onderdeel 1 als referentie.
Artikel 14. model LZV attest en model keuringscertificaat LZV
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
1.
Een LZV attest als bedoeld in artikel 12, tweede lid, wordt afgegeven volgens het in bijlage C, onderdeel 1 opgenomen model.
2.
Een keuringscertificaat LZV als bedoeld in artikel 13, eerste lid, wordt afgegeven volgens het in bijlage C, onderdeel 2 opgenomen model.

§ 5. Beperkingen en voorschriften verbonden aan ontheffingen

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
Artikel 15. Beperkingen en voorschriften verbonden aan de ontheffing
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
1.
Aan iedere ontheffing LZV worden de in bijlage D, onderdeel 1 , genoemde beperkingen verbonden.
2.
Aan iedere ontheffing LZV kunnen algemene voorschriften als genoemd in bijlage D, onderdeel 2 worden verbonden. Deze voorschriften kunnen onder meer betrekking hebben op:
a. voertuigdocumenten;
b. documenten bestuurder LZV;
c. buitengewone omstandigheden;
d. plaats op de rijbaan;
e. afmetingen en massa’s voertuig en LZV’s in onbeladen toestand en beladen toestand;
f. eisen trekkend motorrijtuig met aantekening op kentekenbewijs of LZV attest;
g. eisen getrokken voertuigen met aantekening op kentekenbewijs of LZV attest;
h. draaicirkel LZV;
i. lengte laadruimte LZV;
j. markering achterste voertuig LZV;
k. medewerking gegevensverstrekking omtrent gebruik ontheffing LZV.

§ 6. Slotbepalingen

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
Artikel 16. Overgangsrecht
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
1.
Voor samenstellen van voertuigen die in het kader van het Instellingsbesluit Ambtelijke adviescommissie LZV en de Beleidsregel ontheffingverlening LZV 2006 alsmede de Beleidsregel overgangsperiode proef ontheffingverlenging LZV zijn toegelaten wordt ambtshalve een keuringscertificaat LZV als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, afgegeven, geldig tot 1 november 2011.
2.
Voertuigen gekeurd op basis van artikel 12, eerste lid, mogen onderdeel uitmaken van een samenstel van voertuigen als bedoeld in het eerste lid, mits deze voertuigen op aanvraag zijn opgenomen op een keuringscertificaat LZV.
Artikel 17. Inwerkingtreding
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 november 2007.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
Artikel 18. Citeertitel
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel ervaringsfase ontheffingverlening LZV.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De directie van de RDW Algemeen Directeur , Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 13876, datum inwerkingtreding 19-09-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2009.