{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel erkenning bedrijven radarinstallatie, bochtaanwijzer en Automatic Identification System

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel betreffende de erkenning van bedrijven bevoegd tot inbouw, vervanging en de controle van het functioneren van een radarinstallatie, bochtaanwijzer en Automatic Identification System (Beleidsregel erkenning bedrijven radarinstallatie, bochtaanwijzer en Automatic Identification System)
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 3, eerste en tweede lid, van het Besluit radar- en bochtaanwijzerapparatuur Rijnvaart 1989, artikel 3, eerste en tweede lid, van de Voorschriften omtrent de inbouw en de controle van het functioneren van radarinstallaties en bochtaanwijzers voor de Rijnvaart, artikel V, eerste lid, van de Regeling typegoedkeuring en inbouw radarinstallaties en bochtaanwijzers Rijnvaart, artikel 7.06, derde lid, en Bijlage N, deel 1, onderdeel B, subonderdeel 1, van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995, artikel 3, eerste lid, van de Aanwijzing bevoegde autoriteiten reglementen CCR, alsmede artikel 3 van bijlage IX, Deel V, bij richtlijn nr. 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006, tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking van richtlijn nr. 82/714/EEG van de Raad van de Europese Unie (PbEG L 389);
Besluit:
Artikel 1
Een erkenning van een bedrijf voor de inbouw of vervanging en controle van radarinstallaties, bochtaanwijzers en AIS (Automatic Identification System) apparatuur zal geschieden op basis van de volgende criteria:
a. het hebben van aantoonbare ervaring met de inbouw, vervanging, reparatie en het onderhoud van bovenomschreven apparatuur;
b. het aantoonbaar beschikken over voor hun taak geschikt personeel;
c. het hanteren van een gangbaar kwaliteitborgingssysteem, vergelijkbaar met de algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren, zoals aangegeven in ISO 17020;
d. het toegang hebben tot actuele technische manuals, servicebulletins en de nieuwste software versies van de fabrikant;
e. het zijn van een rechtspersoon;
f. het hebben van een vestiging in Nederland;
g. het ingeschreven zijn bij de kamer van koophandel en fabrieken;
h. het in staat zijn de uit de erkenning voortkomende werkzaamheden waar dan ook te verrichten;
i. het voeren van een naar het oordeel van de Minister van Verkeer en Waterstaat ordentelijke administratie.
Artikel 2
Aan een erkenning als bedoeld in artikel 1 zullen in elk geval de volgende voorwaarden worden verbonden:
a. het erkende bedrijf verleent onvoorwaardelijk medewerking aan audits en steekproeven, gehouden door of vanwege de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de kwaliteit van de werkzaamheden;
b. het erkende bedrijf verstrekt onvoorwaardelijk en kosteloos informatie die benodigd is voor het uitoefenen van toezicht door of vanwege de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;
c. het erkende bedrijf meldt wijzigingen in de organisatie aan de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.
1.
De erkenning geldt steeds voor een periode van vijf jaar.
2.
Bestaande erkenningen voor inbouw en vervanging van een radarinstallatie, bochtaanwijzer en Automatic Identification System komen te vervallen op het moment dat een erkenning op basis van deze beleidsregel is afgegeven.
Artikel 4
Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregel erkenning bedrijven radarinstallatie, bochtaanwijzer en Automatic Identification System.
Artikel 5
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze beleidsregel wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De
Staatssecretaris