{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Wijziging van de tenaamstelling langs elektronische weg
Artikel 2. Inwerkingtreding
Artikel 3. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel elektronische tenaamstelling

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 3 november 2015. U leest nu de tekst die gold op 2 november 2015.
Beleidsregel elektronische tenaamstelling
De directie van de RDW,
Gelet op artikel 50, eerste lid, onderdeel c van de Wegenverkeerswet 1994,
besluit:
1.
De aanvraag van een tenaamstelling langs elektronische weg als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel c van de Wegenverkeerswet 1994 kan worden ingediend door een natuurlijke persoon.
2.
Degene op wiens naam een motorrijtuig of aanhangwagen in het kentekenregister is ingeschreven of degene die na diens overlijden eigenaar of houder van het voertuig is geworden is, ingeval hij ophoudt eigenaar of houder te zijn van het voertuig waarvoor de inschrijving gold verplicht terstond de kentekencard ter hand te stellen en de tenaamstellingscode terstond mee te delen aan degene die eigenaar of houder van het voertuig is geworden.
3.
Degene die eigenaar of houder van het voertuig is geworden is verplicht terstond nadat hij eigenaar of houder van het voertuig is geworden bij de Dienst Wegverkeer om tenaamstelling te verzoeken.
4.
De aanvraag wordt ingediend op de internetsite rdw.nl onder opgave van het documentnummer van de kentekencard en de corresponderende tenaamstellingscode.
5.
Degene die om tenaamstelling verzoekt, logt in met behulp van de aan hem toebehorende DigiD toegangscodes. Vervolgens vindt een verificatie van de identiteit van de aanvrager plaats door authenticatie met behulp van een Nederlands rijbewijs, afgegeven na 13 november 2014, als bedoeld in artikel 107 van de Wegenverkeerswet 1994.
6.
Verificatie van de identiteit vindt plaats door controle van de documentchip met behulp van een daartoe geschikte nfc-lezer.
7.
Degene die om tenaamstelling verzoekt voldoet per iDeal-betaling het voor een tenaamstelling verschuldigde tarief.
8.
De Dienst Wegverkeer stelt aan degene die aan de verplichtingen van het vierde tot en met zevende lid heeft voldaan een vrijwaringsbewijs, een tenaamstellingsverslag en een nieuwe tenaamstellingscode beschikbaar via een door hem gewenst e-mailadres en desgewenst via zijn persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid.
9.
De Dienst Wegverkeer verstrekt een kentekencard door verzending per post naar het adres waar de aanvrager staat ingeschreven in de basisregistratie personen of het bij de Dienst Wegverkeer bekende adres.
10.
Degene die het vrijwaringsbewijs heeft ontvangen is verplicht dit terstond tezamen met de oude kentekencard te doen toekomen aan degene die is opgehouden eigenaar of houder van het voertuig te zijn.
11.
De Dienst Wegverkeer kan de beslissing op het verzoek, bedoeld in het derde lid, aanhouden indien daartoe naar het oordeel van deze dienst aanleiding bestaat. In dat geval wendt de aanvrager zich tot de Dienst Wegverkeer.
12.
De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing indien de eigenaar, respectievelijk de houder van een motorrijtuig of aanhangwagen, aan wie een kentekenbewijs is afgegeven, met de houder, respectievelijk de eigenaar daarvan overeenkomt dat het motorrijtuig of aanhangwagen op naam van deze houder, respectievelijk eigenaar als tenaamgestelde in het kentekenregister wordt ingeschreven.
13.
In afwijking van het tweede, vierde, negende en tiende lid kan in plaats van ‘kentekencard’ ook ‘tijdelijk document’ worden gelezen als bedoeld in artikel 25, vijfde lid van het Kentekenreglement.
Artikel 2. Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 oktober 2015.
Artikel 3. Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel elektronische tenaamstelling.
Deze beleidsregel zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
.
De directie van de RDW,
Algemeen Directeur