Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 16 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 15 juli 2013.
Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 1 september 2009, nr. WJZ/9145416, houdende bijzondere regels betreffende concentraties van zorgaanbieders
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 5d van de Mededingingswet;
Besluit:
Artikel 1
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. ACM: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2 van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;
b. mededeling: een mededeling van de ACM of voor een concentratie een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de wet;
d. zorgconcentratie: een concentratie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het besluit genoemd in onderdeel c;
e. cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie een onderneming zorg verleent;
f. cliëntenraad: een cliëntenraad als bedoeld in artikel 2 van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen;
g. zorgaanbieder: een onderneming die zorg verleent;
h. zorginkoper: een ziektekostenverzekeraar als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Wet marktordening gezondheidszorg, een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onder c, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering of een gemeente.
1.
Voor die relevante markten waarop als gevolg van de zorgconcentratie sprake is van een toename van het gezamenlijk marktaandeel van de betrokken ondernemingen tot 35% of meer, betrekt de ACM in de mededeling in ieder geval de volgende voor zorg specifieke aspecten:
a. de transparantie van kwaliteit van zorg;
b. het reisgedrag of de reisbereidheid van cliënten;
c. de mogelijkheden voor toetreding van nieuwe zorgaanbieders;
d. de mate waarin zorginkopers invloed hebben op het keuzegedrag van cliënten.
2.
Voor de mededeling als bedoeld in het eerste lid, nodigt de ACM per onderneming die onderdeel uitmaakt van de zorgconcentratie de meest betrokken cliëntenraad en, in voorkomend geval, de betrokken gemeenten in hun rol van zorginkoper uit tot het geven van een zienswijze over de zorgconcentratie, en betrekt die zienswijze, mits relevant en tijdig naar voren gebracht, in de mededeling.
3.
De mededeling, bedoeld in het eerste lid, bevat een motivering ten aanzien van het in het eerste en het tweede lid genoemde.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en vervalt op het tijdstip waarop het Besluit van 6 december 2007, houdende tijdelijke verruiming van het toepassingsbereik van het concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen (Stb. 2007, 518) vervalt.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 1 september 2009
De
Minister