Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
I. Inleiding
II. Doelstelling van de beleidsregel
III. Inhoud van de beleidsregel
IV. Aanhaling
V. Publicatie en inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel CAK inning eigen bijdrage AWBZ en Wmo

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 23 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op 22 januari 2015.
Beleidsregel CAK inning eigen bijdrage AWBZ en WMO
Het CAK,
gelet op de artikelen 49 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en artikel 16 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
in aanmerking nemende dat het CAK inzicht wenst te geven in zijn innings- of invorderingsbeleid met toepassing van de bevoegdheid tot belangenafweging (artikel 3:4 Algemene wet bestuursrecht);
besluit om de volgende beleidsregel vast te stellen:
I. Inleiding
De wettelijke taak van het CAK is het vaststellen en innen van de eigen bijdrage ( artikel 49 AWBZ en artikel 16 Wmo). Per 1 januari 2013 volgt uit het Bijdragebesluit zorg ( Bbz, artt. 3a, 11a en 16c) en uit het Besluit maatschappelijke ondersteuning ( Bmo, artt. 4.1b en 4.4a), dat indien het CAK de eigen bijdrage vaststelt of herziet binnen 24 maanden nadat de voor die actie benodigde gegevens zijn ontvangen, er geen begrenzing is aan de periode waarover de (herziene) eigen bijdrage kan worden vastgesteld of herzien.
II. Doelstelling van de beleidsregel
Het CAK vindt het, in verband met de rechtszekerheid van degene die zorg of ondersteuning ontvangt, onwenselijk dat degene die de eigen bijdrage verschuldigd is, als gevolg van een late aanlevering van gegevens, over een periode langer dan 3 zorgjaren een eigen bijdrage dient te betalen. Daarom wordt er door middel van deze beleidsregel voorzien in een inperking van terugwerkende kracht van de innings- of invorderingtermijn die daarbij door het CAK wordt gehanteerd.
III. Inhoud van de beleidsregel
Indien u een eigen bijdrage verschuldigd bent en het CAK deze binnen de wettelijke termijn van 24 maanden na ontvangst van uw gegevens vaststelt of herziet, int het CAK de eigen bijdrage over het op het moment van vaststelling of herziening lopende zorgjaar en de twee daaraan voorafgaande zorgjaren.
IV. Aanhaling
Dit besluit wordt aangehaald als:
Beleidsregel CAK inning eigen bijdrage AWBZ en Wmo.
V. Publicatie en inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant en heeft betrekking op de zorgjaren 2013 en volgende zorgjaren.
Den Haag, 17 juli 2013
bestuursvoorzitter van het CAK.