Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 februari 2014. U leest nu de tekst die gold op 20 februari 2014.
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 november 2012 nr. AV/AR/2012/16924, tot vaststelling van de beleidsregel in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Beleidsregel boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 2013) Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 5048, datum inwerkingtreding 21-02-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2012.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 5048, datum inwerkingtreding 21-02-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2012.
Gelet op artikel 19, vierde lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs;
Besluit:
Artikel 1
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Bij de berekening van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs wordt voor alle overtredingen als uitgangspunt gehanteerd de normbedragen die zijn neergelegd in de ‘Tarieflijst boetenormbedragen bestuurlijke boete Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs ’ die als bijlage bij deze beleidsregels is gevoegd.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 5048, datum inwerkingtreding 21-02-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2012.
Artikel 2
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Indien sprake is van een overtreding van artikel 7a,eerste of tweede lid,of artikel 7b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs door een rechtspersoon kan tevens een bestuurlijke boete worden opgelegd aan hen die tot het arbeidskrachten ter beschikking stellen of inlenen opdracht hebben gegeven, als mede aan hen die feitelijk leiding hieraan hebben gegeven.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 5048, datum inwerkingtreding 21-02-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2012.
Artikel 3
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Voor de overtreder als natuurlijk persoon wordt bij een overtreding van artikel 7a, tweede lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs als uitgangspunt voor de berekening van de op te leggen bestuurlijke boete gehanteerd: 0,5 maal het boetenormbedrag.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 5048, datum inwerkingtreding 21-02-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2012.
Artikel 4
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Een overtreding van artikel 7a, eerste en tweede lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs wordt beboet per aangetroffen arbeidskracht die ter beschikking is gesteld door een niet-geregistreerde onderneming.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 5048, datum inwerkingtreding 21-02-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2012.
Artikel 5
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 5048, datum inwerkingtreding 21-02-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2012.
1.
Een onderneming die in het Handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007, is ingeschreven onder één van de volgende SBI codes:
78201 Uitzendbureaus,
78202 Uitleenbureaus,
78203 Banenpools (werkgelegenheidsprojecten) of
7830 Payrolling (personeelsbeheer)
wordt geacht als onderneming die de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten uitoefent geregistreerd te staan.
2.
Een onderneming die in het Handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007, is ingeschreven onder een andere SBI code dan genoemd in het eerste lid en waarvan na 1 juli 2012 in het Handelsregister op de door de Kamer van Koophandel voorgeschreven wijze is opgenomen dat deze de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten mede uitoefent, wordt geacht als onderneming die de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten uitoefent geregistreerd te staan.
3.
Indien een onderneming in het Handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007, is ingeschreven onder een andere SBI code dan genoemd in het eerste lid, en waarvan niet op de wijze, bedoeld in het tweede lid, is opgenomen dat deze de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten mede uitoefent en dit wel doet, wordt de bestuurlijke boete bij de eerste overtreding met 50% gematigd.
Artikel 6
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De totale bij een boetebeschikking op te leggen bestuurlijke boete bestaat, ingeval er sprake is van meer overtredingen, uit de som van de per overtreding berekende boetebedragen.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 5048, datum inwerkingtreding 21-02-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2012.
Artikel 7
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Indien de onderneming of de inlener kan aantonen dat hij zich redelijkerwijze in voldoende mate heeft ingespannen om een overtreding van artikel 7a, eerste of tweede lid, of artikel 7b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs te voorkomen dan kan de bestuurlijke boete met 50% worden gematigd.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 5048, datum inwerkingtreding 21-02-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2012.
Artikel 8
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 5048, datum inwerkingtreding 21-02-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2012.
1.
Bij de vaststelling of sprake is van herhaling van dezelfde of soortgelijke overtredingen wordt bij zelfstandig opererende nevenvestigingen van rechtspersonen gehandeld alsof deze afzonderlijke ondernemingen zijn.
2.
Indien rechtspersonen langer dan zes aaneengesloten maanden op dezelfde bouwlocatie werkzaamheden verrichten, wordt die bouwlocatie beschouwd als nevenvestiging als bedoeld in het eerste lid.
3.
De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op ernstige overtredingen, als bedoeld in artikel 3, derde lid, van het Besluit arbeidsbemiddeling.
4.
De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing bij een overtreding van artikel 7a, eerste lid, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.
Artikel 9
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De Beleidsregels boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs worden ingetrokken.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 5048, datum inwerkingtreding 21-02-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2012.
Artikel 10
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 5048, datum inwerkingtreding 21-02-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2012.
Artikel 11
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 2013.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 5048, datum inwerkingtreding 21-02-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2012.
Deze beleidsregel zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 29 november 2012
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 5048, datum inwerkingtreding 21-02-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2012.
Minister