{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Berekening van de boete
Artikel 2. Correctie aantal werknemers
Artikel 3. Zelfstandigen
Artikel 4. Verantwoordelijke persoon
Artikel 5. Maximum aantal werknemers
Artikel 6. Correctie direct beboetbaar feit
Artikel 7. Minimale en maximale boetes
Artikel 8. Onherroepelijke boete
Artikel 9. Intrekking oude beleidsregels
Artikel 10. Inwerkingtreding
Artikel 11. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 6 oktober 2009. U leest nu de tekst die gold op 5 oktober 2009.
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 april 2007, nr. AV/IR/2007/7323, tot vaststelling van nieuwe Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14905, datum inwerkingtreding 06-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2009.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14905, datum inwerkingtreding 06-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2009.
Gelet op de artikelen 10:5 en 10:7 van de Arbeidstijdenwet;
Besluit:
Artikel 1. Berekening van de boete
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14905, datum inwerkingtreding 06-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2009.
1.
Bij de berekening van een boete als bedoeld in artikel 10:5 van de Arbeidstijdenwet wordt voor alle beboetbare feiten als uitgangspunt gehanteerd de normbedragen die gelden voor de onderscheiden onderwerpen in de ‘Tarieflijst boetenormbedragen bestuurlijke boete Arbeidstijdenwet’ die als bijlage 1 bij deze beleidsregel is gevoegd.
2.
Bij de toepassing hiervan wordt onderscheid gemaakt tussen:
a. feiten waarvoor eerst een waarschuwing wordt gegeven of een eis wordt gesteld en pas in tweede instantie, nadat nogmaals is geconstateerd dat een bepaling van dezelfde categorie niet is nageleefd of dat de betreffende tekortkoming niet is opgeheven, wordt overgegaan tot boeteoplegging;
b. direct beboetbare feiten die worden genoemd in de lijst die is opgenomen als bijlage 2 bij deze beleidsregel.
3.
Van deze beleidsregel zijn uitgezonderd alle beboetbare feiten die als zodanig in de Arbeidstijdenwet zijn aangemerkt en die betrekking hebben op arbeid verricht door personen als bedoeld in artikel 5:12, tweede lid, en arbeid in bedrijven of inrichtingen die rechtstreeks betrekking heeft op arbeid verricht in of op motorrijtuigen als bedoeld in artikel 5:12, tweede lid, onderdeel a, van de Arbeidstijdenwet.
Artikel 2. Correctie aantal werknemers
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14905, datum inwerkingtreding 06-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2009.
1.
De in bijlage 1 genoemde boetenormbedragen zijn uitgangspunt voor de berekening van op te leggen boetes voor een werkgever die 50 of meer, maar minder dan 100 werknemers in dienst heeft (middelgroot bedrijf).
2.
Voor de werkgever die een van het eerste lid afwijkend aantal werknemers in dienst heeft, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd voor de berekening van op te leggen boetes:
a. van 0,5 maal het boetenormbedrag voor de werkgever die minder dan 10 werknemers in dienst heeft (kleinbedrijf);
b. van 0,75 maal het boetenormbedrag voor de werkgever die 10 of meer, maar minder dan 50 werknemers in dienst heeft (middenbedrijf);
c. van 1,5 maal het boetenormbedrag voor de werkgever die 100 of meer werknemers in dienst heeft (grootbedrijf).
3.
Een al dan niet op het aantal werknemers dat in dienst is van de werkgever gecorrigeerd normbedrag, is het uitgangsbedrag voor de eventuele verdere berekening van de boete.
Artikel 3. Zelfstandigen
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Voor beboetbare feiten die zijn begaan door een persoon die, zonder werkgever of werknemer te zijn als bedoeld in artikel 2:7 van de Arbeidstijdenwet wordt als uitgangspunt voor de berekening van de op te leggen boete de in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, gegeven correctiefactor gehanteerd.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14905, datum inwerkingtreding 06-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2009.
Artikel 4. Verantwoordelijke persoon
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Voor een verantwoordelijk persoon, niet zijnde een werkgever als bedoeld in de artikelen 3:2, eerste en vierde lid, en 3:5 eerste lid, van de Arbeidstijdenwet wordt als uitgangspunt voor de berekening van de op te leggen boete gehanteerd: 0,25 maal het boetenormbedrag.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14905, datum inwerkingtreding 06-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2009.
Artikel 5. Maximum aantal werknemers
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het maximaal in het boeterapport op te nemen aantal werknemers terzake waarvan een of meer beboetbare feiten is vastgesteld, bedraagt, afhankelijk van het aantal werknemers dat bij de betreffende werkgever in dienst is:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14905, datum inwerkingtreding 06-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2009.
a. 3 (kleinbedrijf),
b. 6 (middenbedrijf),
c. 9 (middelgroot bedrijf),
d. 12 (grootbedrijf).
Artikel 6. Correctie direct beboetbaar feit
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het op grond van voorgaande artikelen bepaalde boetebedrag wordt met anderhalf vermenigvuldigd, indien er sprake is van een direct beboetbaar feit zoals genoemd in de lijst die is opgenomen als bijlage 2 bij deze beleidsregel.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14905, datum inwerkingtreding 06-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2009.
Artikel 7. Minimale en maximale boetes
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14905, datum inwerkingtreding 06-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2009.
1.
De totale bij een boetebeschikking op te leggen boete bestaat, in geval er sprake is van meerdere beboetbare feiten, uit de som van de per beboetbaar feit berekende boetebedragen.
2.
De boete die per boetebeschikking aan een werkgever of een persoon die, zonder werkgever of werknemer te zijn, bedoeld in artikel 3, of de verantwoordelijke persoon, bedoeld in artikel 4, kan worden opgelegd, bedraagt:
a. minimaal € 25,–;
b. voor de werkgever als natuurlijk persoon maximaal € 11.250,–;
c. voor de werkgever als rechtspersoon maximaal € 45.000,–;
d. voor de persoon die noch werkgever noch werknemer is, bedoeld in artikel 3, maximaal € 11.250,–;
e. voor de verantwoordelijke persoon, bedoeld in artikel 4, maximaal € 2250,–.
Artikel 8. Onherroepelijke boete
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Voor de toepassing van artikel 11:3, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet gelden de boetes die een werkgever in een onderneming onherroepelijk zijn opgelegd.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14905, datum inwerkingtreding 06-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2009.
Artikel 9. Intrekking oude beleidsregels
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit van 7 september 2004 (Stcrt. 174) worden ingetrokken.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14905, datum inwerkingtreding 06-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2009.
Artikel 10. Inwerkingtreding
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14905, datum inwerkingtreding 06-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2009.
Artikel 11. Citeertitel
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14905, datum inwerkingtreding 06-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2009.
Deze beleidsregel wordt met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant geplaatst.
Den Haag, 5 april 2007
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14905, datum inwerkingtreding 06-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2009.
Minister