Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Afstemming
Artikel 3. Samenloop
Artikel 4. Recidive
Artikel 5. Verhoogde verwijtbaarheid
Artikel 6. Verminderde verwijtbaarheid
Artikel 7. Geen verwijtbaarheid
Artikel 8. Verlaging wegens financiële omstandigheden
Artikel 9. Spontane inlichtingenverplichting
Artikel 10. Minimale boete
Artikel 11. Waarschuwing
Artikel 12. Intrekking Besluit
Artikel 13. Inwerkingtreding
Artikel 14. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel boete werknemer 2010

Let op. Deze wet is vervallen op 28 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op 27 januari 2010.
Beleidsregel boete werknemer 2010 Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 1126, datum inwerkingtreding 28-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-12-2009.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 1126, datum inwerkingtreding 28-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-12-2009.
Gelet op artikel 27a van de Werkloosheidswet, artikel 45a van de Ziektewet, artikel 29a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 48 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikelen 2:69 en 3:40 Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, artikel 91 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de artikelen 3:16 en 3:27 van de Wet arbeid en zorg, artikel 14a van de Toeslagenwet en het Boetebesluit socialezekerheidswetten;
Besluit:
Artikel 1. Definities
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
In dit besluit wordt verstaan onder:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 1126, datum inwerkingtreding 28-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-12-2009.
a. WW: Werkloosheidswet ;
b. ZW: Ziektewet ;
c. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ;
d. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen ;
e. Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten ;
f. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen ;
g. Wazo: Wet arbeid en zorg ;
h. TW: Toeslagenwet ;
i. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
j. basis boetebedrag: het boetebedrag vastgesteld volgens artikel 2 van het Boetebesluit socialezekerheidswetten;
k. afstemming: de verplichting om in elk individueel geval het boetebedrag vast te stellen in evenredigheid tot de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden waarin de belanghebbende verkeert, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Boetebesluit socialezekerheidswetten;
Artikel 2. Afstemming
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Bij de verhoging of verlaging van de boete, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Boetebesluit socialezekerheidswetten, hanteert het UWV dit besluit.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 1126, datum inwerkingtreding 28-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-12-2009.
Artikel 3. Samenloop
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Indien de inlichtingenverplichting gelijktijdig met betrekking tot twee of meer van de in de aanhef genoemde wetten is overtreden, worden de benadelingsbedragen samengeteld en wordt het basis boetebedrag vastgesteld op 10% van dit bedrag.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 1126, datum inwerkingtreding 28-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-12-2009.
Artikel 4. Recidive
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Indien aan de belanghebbende schriftelijk is bekend gemaakt dat een boete of een strafrechtelijke sanctie is opgelegd, en dezelfde persoon binnen 5 jaren na de dag van bekendmaking opnieuw de inlichtingenverplichting overtreedt, wordt het basisboetebedrag met 50% verhoogd.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 1126, datum inwerkingtreding 28-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-12-2009.
Artikel 5. Verhoogde verwijtbaarheid
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 1126, datum inwerkingtreding 28-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-12-2009.
1.
Het basis boetebedrag wordt met 50% verhoogd, indien sprake is van verhoogde verwijtbaarheid.
2.
Van verhoogde verwijtbaarheid is in ieder geval sprake indien:
a. de belanghebbende, zonder daarvan mededeling te doen, tenminste nagenoeg twee jaar onafgebroken inkomsten uit arbeid heeft genoten en in de betreffende periode tenminste twee maal door het UWV is gevraagd om de juiste en volledige informatie te verstrekken;
b. de overtreding heeft plaatsgevonden in een zogenaamde fraudeconstructie, waarin de belanghebbende gezamenlijk met anderen geen, onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt met de bedoeling het UWV te benadelen.
Artikel 6. Verminderde verwijtbaarheid
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 1126, datum inwerkingtreding 28-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-12-2009.
1.
Het basis boetebedrag wordt met 50% verlaagd indien sprake is van verminderde verwijtbaarheid.
2.
Van verminderde verwijtbaarheid is in ieder geval sprake indien:
a. de overtreding, gelet op de geestelijke toestand van de belanghebbende, hem niet volledig valt aan te rekenen;
b. de belanghebbende de inlichtingenverplichting heeft overtreden, maar uit eigen beweging alsnog de juiste informatie verstrekt, voordat het UWV de overtreding constateert.
Artikel 7. Geen verwijtbaarheid
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Indien loonsverhogingen die een rechtstreeks gevolg zijn van een collectieve afspraak in het bedrijf of de bedrijfstak, niet of niet tijdig worden doorgegeven, wordt de overtreding van de spontane inlichtingenverplichting, genoemd in artikel 80 WAO, artikel 70 WAZ of artikel 62 Wajong , niet verwijtbaar geacht.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 1126, datum inwerkingtreding 28-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-12-2009.
Artikel 8. Verlaging wegens financiële omstandigheden
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 1126, datum inwerkingtreding 28-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-12-2009.
1.
De boete, die met inachtneming van de voorgaande artikelen is vastgesteld, wordt verlaagd, indien de belanghebbende voldoende aannemelijk maakt dat, gelet op de financiële omstandigheden waarin hij verkeert, de boete niet binnen twaalf maanden na oplegging kan zijn voldaan, rekening houdend met het eventuele vermogen en de aflossingscapaciteit van de belanghebbende.
2.
In afwijking van het eerste lid geldt een termijn van achttien maanden indien artikel 4 of 5 van toepassing is.
Artikel 9. Spontane inlichtingenverplichting
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 1126, datum inwerkingtreding 28-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-12-2009.
1.
De spontane inlichtingenverplichting, genoemd in artikel 25 van de WW, artikel 49 van de ZW, artikel 80 van de WAO, artikel 70, eerste lid, van de WAZ, artikel 62, eerste lid, van de Wajong , artikel 27, eerste lid, van de Wet WIA en artikel 12 van de TW moet onmiddellijk worden nagekomen.
2.
Onder ‘onmiddellijk’ als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan: op het moment dat het te melden feit of omstandigheid zich voordoet of bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn aan de belanghebbende.
Artikel 10. Minimale boete
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De boete bedraagt minimaal de helft van het basisbedrag dat genoemd is in het Boetebesluit socialezekerheidswetten .Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 1126, datum inwerkingtreding 28-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-12-2009.
Artikel 11. Waarschuwing
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Indien de inlichtingenverplichting opzettelijk is overtreden wordt niet volstaan met het geven van een waarschuwing.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 1126, datum inwerkingtreding 28-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-12-2009.
Artikel 12. Intrekking Besluit
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De Beleidsregel boete werknemer wordt ingetrokken.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 1126, datum inwerkingtreding 28-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-12-2009.
Artikel 13. Inwerkingtreding
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 1126, datum inwerkingtreding 28-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-12-2009.
Artikel 14. Citeertitel
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel boete werknemer 2010.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 1126, datum inwerkingtreding 28-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-12-2009.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 15 december 2009
Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 1126, datum inwerkingtreding 28-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 31-12-2009.
Voorzitter Raad van Bestuur UWV