{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Omtrent de uitleg van wettelijke voorschriften
Artikel 2. Omtrent de vaststelling van de feiten
Artikel 3. Omtrent de afweging van belangen
Artikel 4. Toezichtsmaatregelen
Artikel 5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing verzekeraars BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2012.
Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing verzekeraars BES
Beleidsregel inzake de betrouwbaarheidstoetsing van (kandidaat)(mede)beleidsbepalers van verzekeraars
Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. (hieronder te noemen: ‘de toezichtautoriteit’) voor het beoordelen van de betrouwbaarheid van personen ingevolge de Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES (Wtv BES), hieronder te noemen: ‘de toezichtswet’.
Gelet op de artikelen 17, tweede lid, en 23, zesde lid, van de Wtv BES besluit de toezichtautoriteit als volgt:
1.
Onder betrouwbaarheid wordt voor de toepassing van de toezichtswet verstaan het zich onthouden van gedragingen die naar het oordeel van de toezichtautoriteit in de weg staan aan het vervullen van de functie van (mede)beleidsbepaler.
2.
Tot de in het eerste lid bedoelde gedragingen behoren in ieder geval gedragingen die blijk geven van het niet hebben van eigenschappen als waarheidslievendheid, verantwoordelijkheidszin, wetsgetrouwheid, openheid, oprechtheid, prudentie, punctualiteit, onkreukbaarheid, discretie en rechtschapenheid.
1.
De beoordeling van de betrouwbaarheid geschiedt door op basis van voornemens, handelingen en antecedenten te toetsen of betrokkene blijk geeft of heeft gegeven van zodanige gedragingen dat daardoor naar het oordeel van de toezichtautoriteit diens betrouwbaarheid niet (meer) buiten twijfel staat.
2.
De toezichtautoriteit neemt bij de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, in ieder geval in aanmerking de antecedenten bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Regeling integriteit financiële markten BES. Inzicht in die antecedenten wordt verkregen op de wijze bedoeld in artikel 5 van de Regeling integriteit financiële markten BES.
1.
De toezichtautoriteit concludeert dat de betrouwbaarheid niet (meer) buiten twijfel staat indien naar haar oordeel uit de voornemens, handelingen en antecedenten van betrokkene blijkt dat deze één of meer van de in artikel 1 bedoelde gedragingen heeft vertoond.
2.
De artikelen 6 en 7 van de Regeling integriteit financiële markten BES zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 4. Toezichtsmaatregelen
In het geval dat de toezichtautoriteit heeft geconcludeerd dat de betrouwbaarheid niet (meer) buiten twijfel staat en uit de toezichtswet zelf geen directe consequenties voortvloeien, kan de toezichtautoriteit gebruik maken van de haar ingevolge de toezichtswet toekomende bevoegdheden (bijvoorbeeld het geven van een aanwijzing of het niet verlenen c.q. intrekken van een vergunning).
Artikel 5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Amsterdam, 11 januari 2011
De Nederlandsche Bank NV,
directeur.