Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Bekostiging als tijdelijke nevenvestiging van dislocaties gelegen op een afstand van minder dan 3 kilometer van de hoofdvestiging
Artikel 3. Bekostiging als nevenvestiging van dislocaties zonder instroom in het eerste leerjaar, gelegen op een afstand van 3 kilometer of meer van de hoofdvestiging
Artikel 4. Bekostiging als nevenvestiging van dislocaties met instroom in het eerste leerjaar, gelegen op een afstand van 3 kilometer of meer van de hoofdvestiging
Artikel 5. Onderwijsaanbod op dislocaties bij een aanvraag om bekostiging als nevenvestiging of als tijdelijke nevenvestiging
Artikel 6. Inwerkingtreding
Artikel 7. Geldigheidsduur
Artikel 8. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel bekostiging als nevenvestiging of als tijdelijke nevenvestiging van dislocaties VO

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 augustus 2013. U leest nu de tekst die gold op 1 augustus 2013.
Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 januari 2009, nr. VO/FBI/2008/4465, houdende criteria voor het bekostigen als nevenvestiging of als tijdelijke nevenvestiging van dislocaties in het voortgezet onderwijs (Beleidsregel bekostiging als nevenvestiging of als tijdelijke nevenvestiging van dislocaties VO)
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel III, negende lid, van de wet van 11 juli 2008 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen (Stb. 2008, 296);
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
afsluitend onderwijs: het onderwijs in leerjaar drie en hoger voor voorbereidend beroepsonderwijs, bedoeld in artikel 10a van de wet, en voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 9 van de wet en in leerjaar vier en hoger voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 8 van de wet en voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, bedoeld in artikel 7 van de wet;
afstand: de hemelsbreed gemeten afstand;
bevoegd gezag: het bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de wet;
BRIN: Basisregistratie instellingen;
CFI: Centrale Financiën Instellingen; agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
dislocatie: een tijdelijke vestiging van een school of scholengemeenschap, bedoeld voor het oplossen van huisvestingsnood en in gebruik genomen op basis van een beleidsregel van de minister ex artikel 75 van de wet zoals die luidde voor 1 augustus 2008;
minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
nevenvestiging: een nevenvestiging als bedoeld in artikel 16 van de wet;
nevenvestiging met spreidingsnoodzaak: een nevenvestiging met aanvullende bekostiging als bedoeld in de Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging en start- en aanvullende bekostiging nieuwe school VO ;
scholengemeenschap: een scholengemeenschap als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet;
school: een school als bedoeld in artikel 1 van de wet;
tijdelijke nevenvestiging: een tijdelijke nevenvestiging als bedoeld in artikel 16 van de wet;
wet: de Wet op het voortgezet onderwijs .
1.
Het bevoegd gezag van de school of scholengemeenschap dat bekostiging als tijdelijke nevenvestiging wenst van een dislocatie gelegen op een afstand van minder dan 3 kilometer van de hoofdvestiging in een tijdelijke nevenvestiging, dient daartoe een aanvraag in. Bij de aanvraag wordt een verklaring gevoegd van de desbetreffende gemeente met de bevestiging dat de tijdelijke nevenvestiging zal voorzien in de tijdelijke huisvestingsbehoefte van de hoofdvestiging van de school of scholengemeenschap.
2.
Het bevoegd gezag dient de aanvraag voor het bekostigen als tijdelijke nevenvestiging van een dislocatie met ingang van 1 augustus 2009 voor 1 maart 2009 en voor latere jaren voor 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de bekostiging aanvangt, in bij de CFI, Unit OND, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Aanvragen ingediend na 1 maart 2009 of 1 november van enig jaar, worden niet in behandeling genomen.
3.
De minister neemt een besluit over de aanvraag voor het bekostigen als tijdelijke nevenvestiging van een dislocatie met ingang van 1 augustus 2009 voor 1 juli 2009 en voor de aanvragen in latere jaren voor 1 mei volgend op de aanvraag. Indien het besluit niet voor 1 juli 2009 of voor 1 mei in de latere jaren kan worden genomen, stelt CFI de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij een termijn waarbinnen het besluit wel tegemoet kan worden gezien.
4.
De bekostiging vangt aan met ingang van 1 augustus van enig jaar doch uiterlijk 1 augustus 2013.
5.
Voor het indienen van de aanvraag wordt uitsluitend gebruik gemaakt van het volledig ingevulde aanvraagformulier CFI- 58013 dat bij CFI kan worden aangevraagd of worden gedownload via de website van CFI.
1.
Het bevoegd gezag van de school of scholengemeenschap dat de bekostiging als nevenvestiging wenst van een dislocatie
a. zonder instroom in het eerste leerjaar,
b. gelegen op een afstand van 3 kilometer of meer van de hoofdvestiging en
c. verbonden aan de hoofdvestiging of een nevenvestiging met spreidingsnoodzaak, dient daartoe een aanvraag in.
2.
Op de voorbereiding van het besluit van de minister de nevenvestiging bedoeld in het eerste lid voor bekostiging in aanmerking te brengen, is afdeling 3.4, met uitzondering van artikel 3:18, van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
3.
Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt afgewezen als de bekostiging als nevenvestiging leidt tot meer dan tien procent leerlingverlies bij een vestiging van een omliggende school of scholengemeenschap, tenzij het bevoegd gezag van de omliggende school of scholengemeenschap heeft verklaard, daarmee in te stemmen. Het bevoegd gezag van de omliggende school of scholengemeenschap toont de gevolgen voor het leerlingenaantal van zijn school of scholengemeenschap aan overeenkomstig de methodiek zoals opgenomen in de bijlage.
4.
Artikel 2, tweede tot en met vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.
1.
Het bevoegd gezag van de school of scholengemeenschap dat de bekostiging als nevenvestiging wenst van een dislocatie
a. met instroom in het eerste leerjaar,
b. gelegen op een afstand van 3 kilometer of meer van de hoofdvestiging en
c. verbonden aan de hoofdvestiging of aan een nevenvestiging met spreidingsnoodzaak, dient daartoe een aanvraag in.
2.
Indien uit een beschikking van de minister voor de desbetreffende dislocatie blijkt dat instroom in het eerste leerjaar is toegestaan, is artikel 2, tweede tot en met vijfde lid, van overeenkomstige toepassing.
3.
Indien uit een beschikking van de minister voor de desbetreffende dislocatie niet blijkt dat instroom in het eerste leerjaar is toegestaan, is artikel 3, tweede tot en met vierde lid, van overeenkomstige toepassing.
1.
De aanvragen, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4, vermelden het volledige aanbod van afsluitend onderwijs op de dislocatie in het schooljaar waarin de bekostiging als nevenvestiging of als tijdelijke nevenvestiging wordt verzocht.
2.
Indien de goedkeuringsbeschikking van de minister voor de desbetreffende dislocatie aanwezig is, kan bij bekostiging als nevenvestiging of als tijdelijke nevenvestiging van een dislocatie het afsluitend onderwijs worden verzorgd
a. overeenkomstig het afsluitend onderwijs in de beschikking van de minister voor de desbetreffende dislocatie,
b. doch ten hoogste overeenkomstig de vermelding omtrent het afsluitend onderwijs in het eerste lid.
3.
Indien de goedkeuringsbeschikking van de minister voor de desbetreffende dislocatie niet aanwezig is, kan bij bekostiging als nevenvestiging of als tijdelijke nevenvestiging van een dislocatie het afsluitend onderwijs worden verzorgd
a. overeenkomstig het afsluitend onderwijs dat is toegestaan op de hoofdvestiging of de nevenvestiging met spreidingsnoodzaak waaraan de dislocatie verbonden is,
b. doch ten hoogste overeenkomstig de vermelding omtrent het afsluitend onderwijs in het eerste lid.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 7. Geldigheidsduur
Deze beleidsregel vervalt met ingang van 2 augustus 2013.
Artikel 8. Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel bekostiging als nevenvestiging of als tijdelijke nevenvestiging van dislocaties VO.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris