{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel advisering toelating vreemdelingen als zelfstandig ondernemer in Nederland 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 7 april 2016. U leest nu de tekst die gold op 6 april 2016.
Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 13 oktober 2010, nr. WJZ / 9201649, houdende een puntensysteem voor de advisering over de toelating van vreemdelingen als zelfstandig ondernemer in Nederland (Beleidsregel advisering toelating vreemdelingen als zelfstandig ondernemer in Nederland 2010)
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 3.30, eerste lid, onderdeel a, van het Vreemdelingenbesluit 2000;
Besluit:
Artikel 1
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. minister: de Minister van Economische Zaken;
b. IND: de Immigratie en Naturalisatie Dienst;
c. zelfstandig ondernemer: een natuurlijk persoon die zelfstandig een beroep of een bedrijf uitoefent niet zijnde een onderdaan van de Republiek Turkije;
d. advies: het advies van de minister aan de IND in verband met de toelating van een vreemdeling tot het verblijf in Nederland als zelfstandig ondernemer;
e. puntensysteem: een systeem om te kunnen bepalen of de vreemdeling een wezenlijke bijdrage levert aan de Nederlandse economie door op basis van het ondernemingsplan en andere stukken punten toe te kennen voor de criteria:
1°. persoonlijke ervaring;
2°. ondernemingsplan en
3°. de toegevoegde waarde van de economische activiteiten voor de Nederlandse economie.
1.
De minister brengt aan de IND advies uit over de toelating van een vreemdeling tot het verblijf in Nederland als zelfstandig ondernemer op basis van de uitkomst van het puntensysteem dat is toegepast op het bij de adviesaanvraag van de IND overgelegde ondernemingsplan en andere stukken.
2.
Voor een positief advies dient voor elk criterium, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, een minimum aantal punten van 30 te worden gescoord.
3.
In afwijking van het tweede lid geldt dat voor een positief advies een zelfstandig ondernemer die op elk van de criteria, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, onder 1° en 2°, minimaal 45 punten scoort, voor het criterium, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, onder 3°, minder dan 30 punten mag scoren.
4.
Het maximum aantal punten dat kan worden gescoord bedraagt 300.
1.
Met betrekking tot het criterium, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, onder 1°, kunnen de punten worden gescoord overeenkomstig de tabel die is opgenomen in de bij deze beleidsregel behorende bijlage 1 .
2.
Het maximum aantal punten dat op grond van het eerste lid kan worden gescoord bedraagt 100.
1.
Met betrekking tot het criterium, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, onder 2°, kunnen de punten worden gescoord overeenkomstig de tabel die is opgenomen in de bij deze beleidsregel behorende bijlage 2 .
2.
Het maximum aantal punten dat op grond van het eerste lid kan worden gescoord bedraagt 100.
1.
Met betrekking tot het criterium, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, onder 3°, kunnen de punten worden gescoord overeenkomstig de tabel die is opgenomen in de bij deze beleidsregel behorende bijlage 3 .
2.
Het maximum aantal punten dat op grond van het eerste lid kan worden gescoord bedraagt 100.
Artikel 6
De Beleidsregel advisering toelating vreemdelingen als zelfstandig ondernemer in Nederland wordt ingetrokken.
Artikel 7
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin hij is geplaatst.
Artikel 8
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel advisering toelating vreemdelingen als zelfstandig ondernemer in Nederland 2010.
Deze beleidsregel zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 13 oktober 2010
De
Minister