{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Wettelijk kader
Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel Actief zijn in Nederland 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beleidsregel van de Stichting Autoriteit Financiële Markten inzake het actief zijn door beheerders van beleggingsinstellingen dan wel icbe’s of beleggingsinstellingen dan wel icbe’s in Nederland (Beleidsregel Actief zijn in Nederland 2013)
Wettelijk kader
Artikel 2:65, eerste lid en artikel 2:69b, eerste en tweede lid Wet op het financieel toezicht (Wft) behelzen onder andere het verbod om in Nederland een recht van deelneming in een beleggingsinstelling of een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) aan te bieden, zonder dat de beheerder van de beleggingsinstelling of de icbe een door de AFM verleende vergunning heeft; of, indien het een beleggingsmaatschappij of een beleggingsmaatschappij voor collectieve belegging in effecten betreft die geen aparte beheerder heeft, zonder dat de beleggingsmaatschappij of de beleggingsmaatschappij voor collectieve belegging in effecten een door de AFM verleende vergunning heeft.
Ten aanzien van het actief zijn door beleggingsinstellingen en icbe’s in Nederland is het beleid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) reeds in een eerder stadium bekend gemaakt 1 . Deze beleidsregel kan worden aangemerkt als een technische en beleidsneutrale omzetting in het kader van de implementatie van de Richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen in Nederland (AIFM-richtlijn).
Dit is een beleidsregel als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De bevoegdheid van de AFM tot het vaststellen van deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 4:81, eerste lid, Awb.
Beleidsregel Of een buiten Nederland gevestigde beheerder van een beleggingsinstelling dan wel een icbe of een beleggingsinstelling dan wel icbe in Nederland rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe aanbiedt wordt beoordeeld aan de hand van een of meerdere van de volgende indicatoren:
a. het niet gebruiken van disclaimers of een gebrekkige handhaving daarvan;
b. het niet opnemen van een lijst van landen waarop de activiteiten uitdrukkelijk zijn gericht, of de gebrekkige handhaving daarvan;
c. het gebruik van Nederlands als voertaal bij de activiteiten;
d. het normale verspreidingsgebied van de gebruikte media is onder meer Nederland;
e. adressering van de gebruikte media aan inwoners van Nederland;
f. informatieverschaffing over het Nederlandse fiscale regime;
g. informatieverschaffing over een buitenlands fiscaal regime ten opzichte van Nederland;
h. verwijzingen naar of informatieverschaffing over Nederlandse wet- en regelgeving;
i. hyperlinks op het internet waarmee de instelling de deelnemer in Nederland naar een website leidt waarop zij rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe aanbiedt; of
j. vermelding van aanspreekpunten in Nederland.
Een buiten Nederland gevestigde beheerder van een beleggingsinstelling dan wel icbe of een beleggingsinstelling dan wel icbe wordt niet geacht in Nederland rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe aan te bieden indien één of meerdere van de volgende indicatoren van toepassing zijn:
a. een ongeadresseerde uiting waarbij alleen de naam of het logo van de beheerder van een beleggingsinstelling dan wel icbe of een beleggingsinstelling dan wel icbe wordt weergegeven;
b. het incidenteel toezenden van informatie over de beheerder van een beleggingsinstelling dan wel icbe of een beleggingsinstelling dan wel icbe op direct verzoek van een (potentiële) deelnemer; of
c. het in media louter weergeven van het prospectus van een buiten Nederland gevestigde beheerder van een beleggingsinstelling dan wel icbe of een beleggingsinstelling dan wel icbe, zonder dat inschrijvingsmogelijkheden worden getoond.
Slotbepalingen
De bekendmaking van deze beleidsregel geschiedt door publicatie in de Staatscourant.
De beleidsregel treedt in werking met ingang van de datum van publicatie in de Staatscourant.
De Beleidsregel actief zijn in Nederland (nr 06-14, Staatscourant 2006, 251) wordt ingetrokken.
Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Actief zijn in Nederland 2013.
Amsterdam, 9 oktober 2013
Bestuurslid,
1
Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-14 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 december 2006 inzake het actief zijn door beleggingsinstellingen in Nederland (Beleidsregel Actief zijn in Nederland), Staatscourant 2006, 251.
Bestuurslid,