Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Criteria
Artikel 2. Statuten
Artikel 3. Jaarverslag en jaarrekening
Artikel 4. Aanvraag tot aanwijzing
Artikel 5. Intrekking beleidsregel
Artikel 6. Inwerkingtreding
Artikel 7. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel aanwijzing organisaties voor monumentenbehoud 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.
Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 september 2010, nr. WJZ-236776 (8297), betreffende het aanwijzen van organisaties voor monumentenbehoud, bedoeld in artikel 33 van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011 (Beleidsregel aanwijzing organisaties voor monumentenbehoud 2011)
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 33 van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011;
Besluit:
1.
De minister wijst een organisatie die zich de instandhouding van monumenten ten doel stelt, aan als een organisatie voor monumentenbehoud als bedoeld in artikel 33 van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011 indien:
a. de organisatie minimaal vijf jaar als privaatrechtelijke rechtspersoon bestaat en zonder winstoogmerk het in stand houden en beheren van beschermde monumenten ten doel heeft,
b. de organisatie over voldoende deskundigheid beschikt dan wel deskundigheid inhuurt voor het opstellen, uitvoeren en begeleiden van instandhoudingsplannen, en
c. in de statuten de bepalingen zijn vastgelegd als bedoeld in artikel 2.
2.
In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, kan de organisatie een nieuw opgerichte rechtspersoon zijn die is ontstaan uit een samenvoeging van rechtspersonen, waarvan ten minste één voldoet aan het eerste lid.
3.
In afwijking van het eerste lid, onderdeel c, kan de doelstelling als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, worden aangetoond aan de hand van een overzicht van de feitelijke werkzaamheden van de organisatie, indien de statuten niet voldoen aan het bepaalde in dat artikelonderdeel en het op grond van de statuten niet mogelijk is de doelstelling in die zin aan te passen of uit te breiden.
1.
In de statuten van de organisatie voor monumentenbehoud moet in ieder geval zijn vastgelegd:
a. dat de doelstelling van de organisatie in hoofdzaak of mede is gericht op het in stand houden en beheren van beschermde monumenten in eigendom, en
b dat de organisatie minimaal drie bestuursleden heeft dan wel, indien het bestuur uit minder dan drie bestuursleden bestaat, de organisatie een raad van commissarissen heeft die bestaat uit minimaal drie commissarissen.
2.
Winst wordt uitsluitend aangewend ter bevordering van het doel van de organisatie, met dien verstande dat bij vennootschappen een dividenduitkering tot ten hoogste 5% per jaar, cumulatief, geoorloofd is.
3.
Het bestuur van een organisatie voor monumentenbehoud brengt wijzigingen van de statuten terstond ter kennis van de minister.
1.
Ook indien een organisatie voor monumentenbehoud daartoe wettelijk niet verplicht is, stelt deze jaarlijks een jaarverslag en jaarrekening op.
2.
De organisatie brengt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar het jaarverslag en de jaarrekening ter kennis van de minister.
3.
Het jaarverslag moet voldoen aan de eisen van artikel 391 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4.
De jaarrekening bestaat minimaal uit de balans en de winst- en verliesrekening of een exploitatierekening, met een toelichting. Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.
5.
In het jaarverslag dienen in ieder geval te worden opgenomen de gegevens van de beschermde monumenten in eigendom van de organisatie en de mutaties die in dat bestand zijn opgetreden.
1.
Een aanvraag om als organisatie voor monumentenbehoud aangewezen te worden gaat vergezeld van:
a. een kopie van de statuten van de organisatie waarop de aanvraag betrekking heeft,
b. een kopie van de statuten van de organisatie zoals die de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag van toepassing waren,
c. de jaarrekeningen van de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag die minimaal bestaan uit de balans en de winst- en verliesrekening of een exploitatierekening, met een toelichting,
d. de jaarverslagen van de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag,
e. een overzicht van de beschermde monumenten in eigendom van de organisatie, en
f. een overzicht van vijf restauratie- of onderhoudsprojecten die de organisatie in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag heeft uitgevoerd en een korte toelichting daarop, dan wel, indien artikel 1, derde lid, van toepassing is, een overzicht van alle restauratie- of onderhoudsprojecten die de organisatie in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag heeft uitgevoerd en een korte toelichting daarop.
2.
Voor zover niet opgenomen in de jaarverslagen dienen over de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag de gegevens te worden overgelegd van:
a. de deskundigen die in loondienst zijn van de organisatie dan wel de deskundigen die zijn ingehuurd of als vrijwilliger aangesteld en die zijn belast met de uitvoering en begeleiding van restauratie- of onderhoudsprojecten, en
b. de beschermde monumenten in eigendom van de organisatie en de mutaties die in dat bestand zijn opgetreden.
3.
Indien sprake is van een organisatie als bedoeld in artikel 1, tweede lid, gaat een aanvraag vergezeld van de gegevens zoals in dit artikel is aangegeven, met dien verstande dat de gegevens van de afzonderlijke rechtspersonen zoals die in de vijf jaren voorafgaand aan de samenvoeging werkzaam waren, dienen te worden overgelegd.
Artikel 5. Intrekking beleidsregel
De Beleidsregel aanwijzing organisaties voor monumentenbehoud wordt ingetrokken.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.
Artikel 7. Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel aanwijzing organisaties voor monumentenbehoud 2011.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris