{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Criteria
Artikel 2. Statuten
Artikel 3. Jaarverslag en jaarrekening
Artikel 4. Aanvraag tot aanwijzing
Artikel 5. Inwerkingtreding
Artikel 6. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel aanwijzing organisaties voor monumentenbehoud

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.
Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 maart 2006, nr. WJZ/2006/9035 (8187), betreffende het aanwijzen van organisaties voor monumentenbehoud, bedoeld in artikel 37 van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Beleidsregel aanwijzing organisaties voor monumentenbehoud)
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 37 van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten;
Besluit:
1.
De minister wijst een organisatie die zich de instandhouding van monumenten ten doel stelt aan als een organisatie voor monumentenbehoud als bedoeld in artikel 37 van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten indien:
a. de organisatie minimaal vijf jaar als privaatrechtelijke rechtspersoon bestaat en zonder winstoogmerk het instandhouden en beheren van beschermde monumenten ten doel heeft;
b. de organisatie over voldoende deskundigheid beschikt dan wel deskundigheid inhuurt voor het opstellen, uitvoeren en begeleiden van instandhoudingplannen;
c. de organisatie een professionele administratie voert; en
d. in de statuten de bepalingen zijn vastgelegd als bedoeld in artikel 2.
2.
In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, kan de organisatie een nieuw opgerichte rechtspersoon zijn die bestaat uit een samenvoeging van rechtspersonen, waarvan ten minste één voldoet aan het eerste lid.
1.
In de statuten van de organisatie voor monumentenbehoud moet in ieder geval zijn vastgelegd:
a. dat de doelstelling van de organisatie in hoofdzaak is gericht op het instandhouden en beheren van beschermde monumenten in eigendom; en
b. dat de organisatie minimaal drie bestuursleden heeft dan wel, indien het bestuur uit minder dan 3 bestuursleden bestaat, de organisatie een raad van commissarissen heeft die bestaat uit minimaal drie commissarissen.
2.
Winst wordt uitsluitend aangewend ter bevordering van het doel van de organisatie, met dien verstande dat bij vennootschappen een dividenduitkering tot ten hoogste 5% per jaar (cumulatief) geoorloofd is.
3.
Het bestuur van een organisatie voor monumentenbehoud brengt wijzigingen van de statuten terstond ter kennis van de minister.
1.
Ook indien een organisatie voor monumentenbehoud daartoe wettelijk niet verplicht is, stelt deze jaarlijks een jaarverslag en jaarrekening op.
2.
De organisatie brengt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar het jaarverslag en de jaarrekening ter kennis van de minister.
3.
Het jaarverslag moet voldoen aan de eisen van artikel 391 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4.
De jaarrekening bestaat minimaal uit de balans en de winst- en verliesrekening of een exploitatierekening, met een toelichting. Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing
5.
In het jaarverslag dienen in ieder geval te worden opgenomen de gegevens van de beschermde monumenten in eigendom van de organisatie en de mutaties die in dat bestand zijn opgetreden.
1.
Een aanvraag om als organisatie voor monumentenbehoud aangewezen te worden gaat vergezeld van:
a. een kopie van de bij notariële akte vastgestelde statuten van de organisatie waarop de aanvraag betrekking heeft;
b. een kopie van de statuten van de rechtspersoon zoals die de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag van toepassing waren;
c. de jaarrekeningen van de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag die minimaal bestaan uit de balans en de winst- en verliesrekening of een exploitatierekening, met een toelichting;
d. de jaarverslagen van de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag;
e. een overzicht van de beschermde monumenten in eigendom van de organisatie; en
f. een overzicht van vijf restauratie- of onderhoudsprojecten die de organisatie in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag heeft uitgevoerd en een korte toelichting daarop.
2.
Voorzover niet opgenomen in de jaarverslagen dienen over de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag de gegevens te worden overgelegd van:
a. de deskundigen die in loondienst zijn van de organisatie dan wel de deskundigen die zijn ingehuurd of als vrijwilliger aangesteld en die zijn belast met de uitvoering en begeleiding van restauratie- of onderhoudsprojecten; en
b. de beschermde monumenten in eigendom van de organisatie en de mutaties die in dat bestand zijn opgetreden.
3.
Indien sprake is van een organisatie als bedoeld in artikel 1, tweede lid, gaat een aanvraag vergezeld van de gegevens zoals in dit artikel is aangegeven, met dien verstande dat de gegevens van de afzonderlijke rechtspersonen zoals die in de vijf jaren voorafgaand aan de samenvoeging werkzaam waren, dienen te worden overgelegd.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 6. Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel aanwijzing organisaties voor monumentenbehoud.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris