{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. De aanvraag tot aanwijzing
Artikel 2. Advies
Artikel 3. Besluit
Artikel 4. Bekendmaking
Artikel 5. Inwerkingtreding en intrekking
Artikel 6. Overgangsbepaling
Artikel 7. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel aanwijzing instelling hoger onderwijs

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2010. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2010.
Beleidsregel aanwijzing instellingen hoger onderwijs
De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,
Mede namens de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit voor zover het betreft het onderwijs op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving,
Gelet op:
? artikel 6.9, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), juncto artikel 4.81, van de Algemene wet bestuursrecht,
Besluit
1.
Het bestuur van een instelling die op grond van artikel 6.9, van de WHW, wenst te worden aangewezen als hogeschool of universiteit dient daartoe schriftelijk een aanvraag in bij de minister.
2.
Bij de in het eerste lid bedoelde aanvraag voegt het bestuur van de instelling de volgende stukken:
a. de statuten van de rechtspersoon waarvan de instelling uitgaat;
b. de statuten of het reglement van de instelling;
c. een document waaruit blijkt dat het bestuur van de instelling de continuïteit van het onderwijs in voldoende mate kan garanderen;
d. de onderwijs- en examenregeling als bedoeld in artikel 7.13, van de WHW;
e. de studiegids van het lopende en het vorige jaar;
f. een overzicht van de gegevens die in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs worden opgenomen;
g. een document waarmee het bewijs wordt geleverd dat wordt voldaan aan de in artikel 1.12, tweede onderscheidenlijk derde lid, van de WHW, bedoelde voorwaarde;
h. een rapport van een Visiterende en Beoordelende Instantie als bedoeld in artikel 5a.8a, van de WHW, dat betrekking heeft op het initiële onderwijs dat door de instelling verzorgd wordt, alsmede de daaraan ten grondslag liggende stukken en, indien het een verzoek tot aanwijzing als universiteit betreft, een document waarmee bewijs wordt geleverd van voldoende kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek, voor zover van belang voor het onderwijs.
i. een oordeel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO i.o.) over de kwaliteit van het initiële onderwijs en, indien het een verzoek tot aanwijzing als universiteit betreft, een oordeel over de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek, voor zover van belang voor het onderwijs.
3.
Na ontvangst van de aanvraag en de daarbij behorende stukken ontvangt het bestuur van de instelling een schriftelijke bevestiging van de ontvangst met een mededeling dat de aanvraag volledig is, dan wel welke stukken nog moeten worden nagezonden.
1.
Na ontvangst van de aanvraag als bedoeld in artikel 1, eerste lid en alle in artikel 1, tweede lid genoemde gegevens, woorden deze aan de inspectie voor advies gezonden.
2.
De inspectie onderzoekt of wordt voldaan aan alle voorschriften die gelden voor aangewezen instellingen en geeft advies aan de minister.
3.
Het advies als bedoeld in het tweede lid wordt aan de minister verstrekt binnen acht weken nadat de inspectie een verzoek daartoe heeft ontvangen.
4.
Onverminderd het gestelde in artikel 1, derde lid, kunnen zowel de NVAO i.o. als de inspectie het bestuur van de instelling om nadere inlichtingen en gegevens vragen, wanneer de stukken als bedoeld in artikel 1, tweede lid, naar hun mening onvoldoende informatie bevatten om op één of meer onderdelen tot een oordeel te komen.
Artikel 3. Besluit
Het bestuur van de instelling dat de aanvraag tot aanwijzing heeft ingediend wordt schriftelijk van het besluit van de minister op de hoogte gesteld. Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de inspectie, de NVAO i.o. en de Informatie Beheergroep.
Artikel 4. Bekendmaking
Deze beleidsregel zal met de toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
Artikel 5. Inwerkingtreding en intrekking
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de derde dag na publicatie. De mededeling van 19 juli 1993, kenmerk Cfi/F/BVH-93044153 wordt met ingang van de in de eerste volzin omschreven datum ingetrokken.
Artikel 6. Overgangsbepaling
Voor aanvragen tot aanwijzing die voor de datum bedoeld in artikel 5, eerste volzin, in behandeling zijn genomen geldt de procedure zoals beschreven in de mededeling van 19 juli 1993, kenmerk CFI/F/BVH-93044153.
Artikel 7. Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel aanwijzing instelling hoger onderwijs.
De
staatssecretaris