{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel aanwijzing certificatieorganisaties elektronische handtekeningen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 13 december 2006. U leest nu de tekst die gold op 12 december 2006.
Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken met betrekking tot de aanwijzing van organisaties die certificatiedienstverleners toetsen op de overeenstemming met de bij of krachtens de Telecommunicatiewet gestelde eisen, op grond van artikel 18.16 van de Telecommunicatiewet (Beleidsregel aanwijzing certificatieorganisaties elektronische handtekeningen)
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Besluit:
Artikel 1
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
a. minister: de Minister van Economische Zaken;
b. wet: Telecommunicatiewet .
1.
Een aanvraag voor een aanwijzing als organisatie als bedoeld in artikel 18.16 van de wet, die certificatiedienstverleners beoordeelt onder een vrijwillige accreditatieregeling, wordt ingediend bij:
Ministerie van Economische Zaken
Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post
Postbus 20101
2500 EC Den Haag.
2.
De aanvraag gaat vergezeld van bewijsstukken waaruit blijkt dat de organisatie ten minste:
a. een toetsingskader hanteert dat garandeert dat de getoetste certificatiedienstverleners en de certificaten die zij afgeven voldoen aan de wettelijke eisen;
b. voorwaarden hanteert die objectief, transparant, evenredig en niet-discriminerend zijn;
c. geaccrediteerd is op basis van de norm EN 45011 of EN 45012 of een gelijkwaardige norm, welke accreditatie het vakgebied 'gekwalificeerde certificaten' dient te omvatten, door een instantie die aantoonbaar voldoet aan de norm EN 45010 of een gelijkwaardige norm;
d. voldoet aan artikel 3.
1.
Het personeel dat door de organisatie als auditor wordt ingezet om een conformiteitsbeoordeling uit te voeren van een certificatiedienstverlener:
a. heeft een opleiding op minimaal HBO-niveau dan wel een daaraan gelijkwaardige aanmerkelijke ervaring en aanvullende beroepsopleiding en -training;
b. beschikt over een equivalent van ten minste vier jaar voltijds praktijkervaring met betrekking tot informatietechnologie, waarvan tenminste twee jaar in een functie met betrekking tot Public Key Infrastructure en informatiebeveiliging;
c. heeft voldoende begrip van de technische technische specificatie ETSI TS 101 456 of een daarmee gelijkwaardige technische specificatie;
d. heeft voldoende begrip van de concepten van managementsystemen in het algemeen;
e. heeft voldoende begrip van onderwerpen die zijn gerelateerd aan Public Key Infrastructure, management van informatiebeveiliging en organisatorische betrouwbaarheid;
f. heeft voldoende kennis van de principes en processen gerelateerd aan risicobeoordeling en risicomanagement;
g. heeft een training van ten minste 5 dagen afgerond over het beoordelen van managementsystemen en het management van beoordelingsprocessen;
h. beschikt over de volgende persoonlijke eigenschappen: integer, onbevooroordeeld, volwassen houding, onderscheidingsvermogen, analytisch, vasthoudend en realistisch;
i. kan complexe operaties in een breed perspectief plaatsen en de rol van individuele eenheden in grote organisaties begrijpen;
j. heeft kennis en eigenschappen om beoordelingsprocessen te managen;
k. zorgt ervoor dat de eigen kennis en vaardigheden op het gebied van Public Key Infrastructure, management van informatiebeveiliging en beoordeling van managementsystemen voortdurend op peil worden gehouden;
l. heeft voorafgaand aan zelfstandig optreden als auditor ervaring opgedaan in het hele proces van beoordeling van certificatiedienstverleners, welke ervaring is verkregen door onder supervisie van een ervaren auditor deel te nemen aan minimaal vier beoordelingen bestaande uit totaal ten minste 20 dagen, hierbij inbegrepen toetsing van documentatie, implementatiebeoordeling en opstelling beoordelingsrapport.
2.
In aanvulling op de eisen, genoemd in het eerste lid, voldoet een auditor die als leider van een auditteam optreedt, aan de volgende eisen:
a. hij heeft opgetreden als een gekwalificeerd auditor in ten minste drie complete beoordelingen van certificatiedienstverleners;
b. hij beschikt over adequate kennis en eigenschappen om het beoordelingsproces te managen;
c. hij beschikt over de capaciteit om effectief te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.
3.
Een beoordelingsteam als geheel voldoet aan de volgende eisen:
a. in elk van de volgende kennisgebieden is tenminste één auditor binnen het beoordelingsteam gekwalificeerd om de verantwoordelijkheid te dragen voor:
1°. de benodigde kennis van wetgeving en regelingen waaraan binnen het specifieke veld van certificatiedienstverlening en informatiebeveiliging moet zijn voldaan;
2°. de benodigde kennis van de laatste stand van de techniek betreffende Public Key Infrastructure;
3°. De benodigde kennis om een aan informatiebeveiliging gerelateerde risicobeoordeling uit te voeren om kwetsbaarheden te ontwaren bij de certificatiedienstverlener, het begrijpen van hun betekenis voor de dienstverlening en het verminderen en onder controle brengen van deze kwetsbaarheden, en
4°. de benodigde kennis van kwesties van organisatorische betrouwbaarheid.
b. het beoordelingsteam is competent om indicaties van kwetsbaarheden in de certificatiedienstverlening terug te leiden naar de desbetreffende elementen van het managementsysteem van de certificatiedienstverlener opdat deze verbeterd kunnen worden.
4.
Om er voor te zorgen dat het beoordelingsteam alle noodzakelijke expertise tot zijn beschikking heeft, mogen technisch deskundigen met specifieke kennis over de onderwerpen, genoemd in het derde lid, onder a, 1° tot en met 4°, worden ingeschakeld om het beoordelingsteam te assisteren, ook al voldoen zij niet aan alle criteria voor een individuele auditor.
5.
De technisch deskundigen, bedoeld in het vierde lid, zijn te allen tijde verantwoording schuldig aan de leider van het auditteam en functioneren niet onafhankelijk van de auditors in het team die wel gekwalificeerd zijn als auditor.
Artikel 4
De organisatie verleent de Minister alle medewerking bij de beoordeling of het gestelde in het tweede artikel wordt voldaan, door ten minste inzage te verstrekken in alle bescheiden, voorzover die nodig is in verband met deze beoordeling.
1.
De aangewezen certificatieorganisatie deelt de Minister de namen en adressen van certificatiedienstverleners mee die door de organisatie zijn gecertificeerd dan wel van wie de certificatie is ingetrokken.
2.
De melding, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats binnen een maand na de datum van de certificatie of de datum van intrekking.
Artikel 6
Een aanwijzing kan worden ingetrokken indien de certificatieorganisatie niet meer voldoet aan de artikelen 2 tot en met 5.
Artikel 7
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel aanwijzing certificatieorganisaties elektronische handtekeningen
Deze beleidsregel treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet elektronische handtekeningen in werking treedt.
's-Gravenhage, 6 mei 2003
De
Staatssecretaris