Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Aanwijzingsprocedure
+ § 3. Algemene toetsingscriteria
+ § 4. Technische toetsingscriteria
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 2 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/255126, houdende vaststelling van beleidsregels tot uitvoering van hoofdstuk IIA van de Wegenverkeerswet 1994 (Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen)
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op artikel 20b, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
1.
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
bijzondere bromfiets: bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, onder d, van de wet waarvoor een aanvraag voor een aanwijzing op grond van artikel 20b van de wet is ingediend bij de minister;
reguliere bromfiets: bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, onder a, b en c, van de wet;
minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;
RDW: Dienst Wegverkeer;
Richtlijn 2002/24/EG: Richtlijn 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 maart 2002 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen en de intrekking van Richtlijn 92/61/EEG van de Raad (PbEG 2002, L 124);
Richtlijn 2009/139/EG: Richtlijn 2009/139/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de voorgeschreven opschriften op twee- of driewielige motorvoertuigen (PbEU 2009, L 322);
Verordening (EU) nr. 168/2013: Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (PbEU 2013, L 60);
VIN: voertuigidentificatienummer;
VN/ECE-reglement: reglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties;
wet: Wegenverkeerswet 1994 .
2.
De begripsbepalingen in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen zijn van toepassing.
Artikel 2
Wijzigingen van en amendementen op de richtlijnen, verordening en VN/ECE-reglementen 1 genoemd in deze beleidsregel gaan voor de toepassing van deze beleidsregel gelden met ingang van de datum waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn of -verordening of het betrokken amendement uitvoering moet zijn gegeven.
1.
Een aanvraag voor een aanwijzing van een bijzondere bromfiets in verband met de toelating tot het Nederlandse verkeer, wordt ingediend bij de minister.
2.
De aanvraag wordt per type of per individuele bijzondere bromfiets ingediend.
3.
Bij een aanvraag per type verklaart de aanvrager schriftelijk dat alle exemplaren die van dat type op de weg zullen worden gebracht, identiek zijn aan de ingevolge artikel 5, tweede lid, door de RDW beoordeelde bijzondere bromfiets.
1.
De aanvraag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, vermeldt waarom het betreffende motorvoertuig, al dan niet met aanpassingen, niet aan de toelatingseisen voor een reguliere bromfiets kan voldoen.
2.
De aanvraag beschrijft op welke wijze het veiligheids- en milieubeschermingsniveau, bedoeld in artikel 11, tweede lid, wordt gewaarborgd.
3.
De aanvraag gaat vergezeld van een:
a. dossier dat door middel van testrapporten aantoont dat:
1°. het veiligheids- en milieubeschermingsniveau, bedoeld in artikel 11, tweede lid, wordt gewaarborgd;
2°. is voldaan aan het bepaalde in:
artikel 28, tweede lid, artikel 33, aanhef en onder c, en artikel 40, tenzij de daar bedoelde typegoedkeuringen genoegzaam blijken uit bijvoorbeeld een merkteken;
b. volledig ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier, opgenomen in bijlage 1 bij deze beleidsregel, alsmede van de in dat inlichtingenformulier genoemde documenten.
1.
De minister kan derden advies vragen in verband met de beoordeling van:
a. het dossier, bedoeld in artikel 4, derde lid, aanhef en onder a;
b. de algemene toetsingscriteria, bedoeld in paragraaf 3.
2.
De minister vraagt de RDW te beoordelen of het betreffende motorvoertuig voldoet aan de technische toetsingscriteria, bedoeld in paragraaf 4.
1.
De aanvrager is bij de fysieke beoordeling van het betreffende motorvoertuig aanwezig.
2.
Tijdens de fysieke beoordeling desgevraagd en op aanwijzing van de tester:
a. voert de aanvrager noodzakelijke rijtesten zelf uit;
b. demonteert de aanvrager onderdelen door middel van door hem meegebracht gereedschap.
Artikel 7
De kosten van beoordeling, onderzoek en testrapporten komen voor rekening van de aanvrager.
Artikel 8
De minister neemt binnen een termijn van acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit.
Artikel 9
Van een besluit tot aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
Artikel 10
De bijzondere bromfiets valt buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 2002/24/EG en Verordening (EU) nr. 168/2013.
1.
Toelating van de bijzondere bromfiets stemt overeen met de volgende doeleinden van de wet:
a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;
b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;
c. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, alsmede de gevolgen voor het milieu;
d. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden; en
e. het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.
2.
De bijzondere bromfiets kan slechts worden toegelaten, indien een ten minste even hoog veiligheids- en milieubeschermingsniveau wordt gewaarborgd als het geval is bij toelating van een reguliere bromfiets.
Artikel 12
De bijzondere bromfiets is compleet en, in het geval van een aanvraag tot aanwijzing per type, productierijp.
1.
De bijzondere bromfiets is voorzien van een VIN dat in het frame, in het chassis of in een vergelijkbare constructie is ingeslagen en goed leesbaar is. Het VIN voldoet aan Richtlijn 2009/139/EG.
2.
Indien het VIN is ingeslagen op een plek die bij de technische beoordeling niet direct zichtbaar is, heeft de aanvrager bij de fysieke beoordeling, bedoeld in artikel 6, eerste lid, adequaat gereedschap voor handen om de onderdelen die het zicht op het VIN belemmeren, te verwijderen.
1.
De langs- en dwarsliggers en chassisversterkingsdelen van het chassisraam, dan wel de daarvoor in de plaats tredende delen van de mee- of zelfdragende carrosserie:
a. vertonen geen breuken of scheuren;
b. zijn niet zodanig bevestigd, vervormd of door corrosie aangetast, dat de stijfheid en de sterkte van het chassisraam of van de mee- of zelfdragende carrosserie in gevaar worden gebracht dan wel dat het weggedrag van de bijzondere bromfiets nadelig wordt beïnvloed.
2.
Indien sprake is van corrosie, zijn de afdelingen 1, 2 en 3 van titel 2 van hoofdstuk 1 van bijlage VIII bij de Regeling voertuigen van toepassing.
3.
Indien de bijzondere bromfiets is opgebouwd uit een frame met een voor- of achtervork, mag dat frame met die voor- of achtervork:
a. geen breuken of scheuren vertonen;
b. niet zijn doorgeroest; en
c. niet zodanig zijn vervormd dat de stijfheid en de sterkte ervan in gevaar worden gebracht.
4.
De onderdelen die deel uitmaken van het frame of van de zelfdragende constructie, zijn deugdelijk bevestigd.
5.
De bovenbouw van de bijzondere bromfiets is deugdelijk op het frame dan wel het onderstel bevestigd.
Artikel 15
De bijzondere bromfiets is:
a. niet langer dan 2,00 m;
b. niet breder dan 1,10 m;
c. niet hoger dan 2,00 m.
1.
De bijzondere bromfiets heeft een door de constructie bepaalde snelheid van niet meer dan 25 km/h.
2.
De bijzondere bromfiets is niet voorzien van een voorziening met het kennelijke doel de controle op de constructiesnelheid te bemoeilijken of te beïnvloeden.
1.
Een bijzondere bromfiets voorzien van een verbrandingsmotor, heeft een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm³.
2.
Een bijzondere bromfiets voorzien van een elektromotor:
a. heeft een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW;
b. is voor wat betreft de invloed van elektromagnetische stralen getest volgens VN/ECE-reglement nr. 10.
1.
Alle onderdelen van de brandstofsystemen zijn veilig en deugdelijk bevestigd.
2.
De aanwezige brandstofsystemen vertonen geen lekkage.
3.
De vulopening van een brandstofreservoir is afgesloten met een passende tankdop.
4.
De onderdelen van de elektrische aandrijflijn van een elektrisch aangedreven of hybride elektrische bijzondere bromfiets zijn:
a. deugdelijk;
b. deugdelijk bevestigd;
c. niet beschadigd;
d. vrij van lekkage;
e. goed afgeschermd, met uitzondering van de kabelset; en
f. goed geïsoleerd.
Artikel 19
Een bijzondere bromfiets voorzien van een installatie voor Liquid Petroleum Gas (LPG), Liquid Natural Gas (LNG) of Compressed Natural Gas (CNG), voldoet onderscheidenlijk aan de VN/ECE-reglementen nr. 67 (LPG), dan wel nr. 110 (CNG), en aan nr. 115 (LPG en CNG) zoals geldend op het moment van de technische beoordeling, alsmede aan artikel 5.6.10, tweede tot en met achtste lid (LPG), dan wel artikel 5.6.10a, tweede tot en met negende lid (CNG), van de Regeling voertuigen.
1.
Een bijzondere bromfiets voorzien van een verbrandingsmotor, is uitgerust met een uitlaatsysteem dat over de gehele lengte, met uitzondering van de afwateringsgaatjes, gasdicht is.
2.
Het uitlaatsysteem is deugdelijk bevestigd.
3.
De bijzondere bromfiets produceert in de nabijheid van de uitmonding van het uitlaatsysteem geen hoger geluidsniveau dan 90 dB(A). Hierbij zijn de artikelen 36, 37 en 38 van bijlage VIII van de Regeling voertuigen van toepassing.
1.
De accu’s zijn deugdelijk bevestigd.
2.
De elektrische bedrading is deugdelijk bevestigd en goed geïsoleerd.
3.
De motor is deugdelijk bevestigd.
4.
De motorsteunen zijn niet in ernstige mate beschadigd, de rubbers zijn niet doorgescheurd en de vulkanisatie is niet geheel losgeraakt.
1.
De snelheid van de bijzondere bromfiets is op eenvoudige en doeltreffende wijze regelbaar.
2.
Bij optrekken, afremmen of snelheidsvermindering komen de wielen niet los van de ondergrond en maakt de bijzondere bromfiets geen zijwaartse beweging.
3.
De bijzondere bromfiets komt niet in beweging zonder dat deze wordt bediend dan wel het contact aanstaat.
1.
De voor de transmissie noodzakelijke onderdelen zijn deugdelijk bevestigd.
2.
De stofhoezen van de aandrijfassen zijn deugdelijk bevestigd en zijn niet zodanig beschadigd dat die hoezen niet meer afdichten.
1.
De assen zijn deugdelijk bevestigd en vertonen geen breuken of scheuren.
2.
De assen zijn niet zodanig vervormd dat de sterkte ervan in gevaar wordt gebracht.
3.
De assen zijn niet zodanig bevestigd, beschadigd of vervormd dat het weggedrag nadelig wordt beïnvloed.
4.
De assen zijn niet zodanig door corrosie aangetast, dat de sterkte ervan in gevaar wordt gebracht.
1.
De fuseepennen, -lageringen, -bussen en -kogels zijn deugdelijk bevestigd.
2.
De stofhoezen van fuseekogels zijn deugdelijk bevestigd en niet zodanig beschadigd dat die hoezen niet meer afdichten.
3.
De fuseepennen, -lageringen, -bussen en -kogels, alsmede de draaipunten van een volledig onafhankelijke wielophanging, vertonen niet te veel speling. Hierbij zijn de artikelen 46, 47 en 48 van bijlage VIII bij de Regeling voertuigen van toepassing.
4.
Indien een gedeelte van de binnenkant van het fuseekogelhuis en de fuseekogel zichtbaar is doordat de hoes is beschadigd of ontbreekt, vertoont dit gedeelte geen corrosie.
Artikel 26
De wiellagers vertonen niet te veel speling. Hierbij is artikel 49 van bijlage VIII bij de Regeling voertuigen van toepassing.
1.
De wielen, alsmede de onderdelen daarvan, vertonen geen breuken, scheuren ernstige corrosie of ernstige vervorming.
2.
De wielen en velgen zijn met alle daarvoor bestemde bevestigingsmiddelen deugdelijk bevestigd.
1.
De wielen zijn voorzien van luchtbanden.
2.
De luchtbanden, bedoeld in het eerste lid, zijn van een type dat is goedgekeurd volgens VN/ECE-reglement nr. 75.
3.
Het karkas van de luchtbanden is niet zichtbaar.
4.
Het loopvlak van de luchtbanden bevat geen metalen elementen die tijdens het rijden daarbuiten kunnen uitsteken.
5.
De luchtbanden zijn over de gehele omtrek en breedte van het loopvlak voorzien van profilering.
6.
De wielen en luchtbanden lopen niet aan.
Artikel 29
Indien de bijzondere bromfiets is voorzien van een veersysteem, is dat veersysteem goed werkend, vertonen de onderdelen daarvan geen breuken of scheuren en zijn die onderdelen niet door corrosie aangetast.
1.
De bijzondere bromfiets is voorzien van een goed werkende stuurinrichting of een goed werkend besturingssysteem.
2.
De stofhoezen zijn niet zodanig beschadigd dat die hoezen niet meer afdichten.
3.
De koppelingen en verbindingen zijn spelingsvrij.
4.
De voor overbrenging van de stuurkrachten noodzakelijke onderdelen zijn deugdelijk bevestigd.
5.
De bediening van de stuurinrichting onderscheidenlijk het besturingssysteem, alsmede de koppelingen, worden door geen enkel onderdeel van de bijzondere bromfiets belemmerd.
1.
De bijzondere bromfiets is voorzien van een van een goed werkend remsysteem waarvan de remvertraging ten minste 4,0 m/s² bedraagt.
2.
De onderdelen van het remsysteem, bedoeld in het eerste lid:
a. zijn deugdelijk bevestigd;
b. lopen niet aan;
c. schuren niet langs voertuigdelen; en
d. zijn niet door corrosie aangetast.
3.
De remhendel of het rempedaal maakt geen zodanige slag dat deze tot een aanslag kan worden ingedrukt of ingetrapt.
4.
Remmen van wielen op één as worden door dezelfde remhendel of hetzelfde rempedaal bediend.
5.
Van een bijzondere bromfiets op meer dan twee wielen, kan één van de remmen in aangezette toestand worden vastgezet, tenzij een afzonderlijke vastzetinrichting aanwezig is.
6.
De remkabels zijn niet gerafeld en goed gangbaar.
7.
De bediening van het remsysteem wordt door geen enkel onderdeel van de bijzondere bromfiets belemmerd.
8.
Indien de bijzondere bromfiets is voorzien van een hydraulisch remsysteem, bevindt het remvloeistofniveau zich niet onder het minimum.
Artikel 32
Windschermen, stroomlijnkappen en permanent aangebrachte inrichtingen om lading mee te vervoeren, zijn deugdelijk bevestigd.
Artikel 33
Indien de bijzondere bromfiets is voorzien van een carrosserie:
a. hebben de deuren of kappen die toegang geven tot de personenruimte een deugdelijke sluiting, welke sluiting wordt gewaarborgd door goed werkende sloten en scharnieren;
b. kunnen de deuren en kappen, bedoeld onder a, op normale wijze vanaf zowel de binnen- als de buitenzijde van het voertuig worden geopend;
c. is deze voorzien van een deugdelijk bevestigde linkerbuitenspiegel van een type dat is goedgekeurd volgens VN/ECE-reglement nr. 81, waarvan het glas geen verschijnselen van breuk vertoont en niet is verweerd;
d. mag deze zijn voorzien van een deugdelijk bevestigde rechterbuitenspiegel;
e. is deze voorzien van een deugdelijk bevestigde achteruitkijkspiegel waarvan het glas geen verschijnselen van breuk vertoont, indien zicht naar achteren mogelijk is.
Artikel 34
Indien de bijzondere bromfiets is voorzien van een carrosserie met ramen:
a. vertonen die ramen geen beschadigingen of verkleuringen;
b. zijn die ramen niet voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder belemmeren;
c. is de lichtdoorlatendheid van die ruiten niet minder dan 55%; en
d. is de voorruit voorzien van een goed werkende:
1°. ruitenwisserinstallatie die bij inschakeling de bestuurder voldoende uitzicht geeft;
2°. ruitensproeierinstallatie; en
3°. ontwasemings- en ontdooiingsinstallatie, indien het een gesloten carrosserie betreft.
Artikel 35
De bijzondere bromfiets heeft geen scherpe delen die in geval van botsing gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers kunnen opleveren.
1.
De bijzondere bromfiets is voorzien van:
a. rode opvallende retroreflecterende lijnmarkering of één of twee rode retroreflectoren, aangebracht aan de achterzijde van het voertuig op een hoogte van minimaal 0,15 m en maximaal 0,90 m;
b. witte of gele opvallende retroreflecterende markering of één of twee ambergele zijretroreflectoren, aangebracht aan de zijkant van het voertuig.
Artikel 37
De bijzondere bromfiets zonder carrosserie mag zijn voorzien en de bijzondere bromfiets met carrosserie is voorzien van:
a. één of twee lichten aan de voorzijde van het voertuig;
b. één of twee achterlichten;
c. één of twee remlichten;
d. twee richtingaanwijzers aan de voorzijde en twee richtingaanwijzers aan de achterzijde van het voertuig; en
e. één of twee witte retroreflectoren aan de voorzijde van het voertuig.
1.
Het licht aan de voorzijde straalt niet anders dan wit of geel.
2.
Het achterlicht en het remlicht stralen niet anders dan rood.
3.
De richtingaanwijzers stralen niet anders dan ambergeel.
1.
De bijzondere bromfiets is niet voorzien van verblindende lichten.
2.
De bijzondere bromfiets is, met uitzondering van de richtingaanwijzers, niet voorzien van knipperende lichten.
1.
De retroreflecterende voorzieningen, bedoeld in de artikelen 36 en 37, aanhef en onder e, zijn van een type dat is goedgekeurd volgens VN/ECE-reglement nr. 3.
2.
De verlichting, bedoeld in artikel 37, aanhef en onder a tot en met d, is van een type dat is goedgekeurd volgens de VN/ECE-reglementen nr. 50 dan wel nr. 56.
1.
De retroreflecterende voorzieningen, bedoeld in de artikelen 36 en 37, aanhef en onder e, zijn deugdelijk aan de bijzondere bromfiets bevestigd.
2.
De verlichting, bedoeld in artikel 37, aanhef en onder a tot en met d, is deugdelijk aan de bijzondere bromfiets bevestigd.
Artikel 42
De bijzondere bromfiets is niet voorzien van meer retroreflecterende voorzieningen en lichten dan op grond van de artikelen 36 en 37 is voorgeschreven of toegestaan.
1.
De bijzondere bromfiets is voorzien van een goed werkende bel of van een goed werkende hoorn met vaste toonhoogte.
2.
De bijzondere bromfiets mag zijn voorzien van een geluidssignaalinrichting die er toe strekt ongeoorloofd gebruik of diefstal van het voertuig te voorkomen.
3.
Een hybride elektrische of elektrische bijzondere bromfiets mag zijn voorzien van een akoestisch voertuigwaarschuwingssysteem.
4.
De bijzondere bromfiets is niet voorzien van andere geluidssignaalinrichtingen dan die bedoeld in het eerste tot en met het derde lid.
Artikel 44
Indien de bijzondere bromfiets is voorzien van een inrichting tot het koppelen van een aanhangwagen, is deze inrichting deugdelijk bevestigd, niet gescheurd, gebroken of vervormd en niet in ernstige mate door corrosie aangetast.
Artikel 45
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen.
Artikel 46
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
de directeur-generaal Bereikbaarheid,